Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika životních drah bohémské mládeže
Název práce v češtině: Problematika životních drah bohémské mládeže
Název v anglickém jazyce: The issue of life paths of bohemian youth
Klíčová slova: Mládež, životní dráha, aktivismus, bohémství, životní styl, kvalitativní výzkum, dospívaní, rodina, škola
Klíčová slova anglicky: Youth, life path, activism, bohemianism, lifestyle, qualitative research, adolescence, family, school
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Oravcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2019
Datum zadání: 14.06.2019
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Oponenti: Mgr. Václav Orcígr
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Předpokládané metody zpracování
Rešerše literatury – ustavení teoretických východisek
Polostrukturované rozhovory
Syntéza teoretických východisek spolu se závěry rozhovorů

Předběžná struktura práce
Úvod
cíle práce
východiska práce

Teoretická část
Uvedení definice základních pojmů (mládež, nihilismus, bohémství)
Zaměření se na bohemismus a problematiku prokletých básníků
Východiska jiných výzkumů na podobné téma

Metodologie
polostrukturované rozhovory
popis míst setkávání mých respondentů
komparace zjištění z rozhovorů

Závěr
shrnutí hlavních zjištění
propojení teoretických východisek s empirickými zjištěními
Seznam odborné literatury
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama, 1989. Pyramida (Panorama). ISBN 80-7038-044-6.

BERG, Bruce L. Qualitative research methods for the social sciences. 5th ed. Boston: Pearson, c2004. ISBN 0-205-37905-2.

GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity : self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991. ISBN 0-7456-0889-2.

HOLDA, Dalibor. Problematika metodik a technik sociologického výzkumu mládeže. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2., upr. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Základy sociologie. ISBN 80-858-5075-3.

PETRUSEK, M. a kol.1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-310-5.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-717-8308-0.

Předběžná náplň práce
Ve své práci se chci zaměřit na mládež s nestandartními životními drahami a jak zdůvodňují svůj životní styl. Chci se zaměřit hlavně na jejich pohled na vlastní způsob života, zjistit zda ho vidí za problém, proč tak žijí a odhalit některé možné faktory v rámci rodiny, výchovy, vzdělávání, společnosti apod. Svůj výzkum prováděný pomocí polostrukturovaných rozhovoru, na které budu respondenty shánět pomocí metody sněhové koule, chci podpořit odbornou literaturou z oblasti sociologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is to focus on youth with non-standard life paths and they reasons about their lifestyle. I would like to look at the way they perceive their own lifestyle, whether they understand it to be an issue, or why they chose this particular way of life. Focusing on these aspects I would also like to explore whether there are certain factors in common: family background, upbringing, education, society, etc. I will support my arguments by theories of relevnat literature in the field of sociology and I will approach this reserach as a qualitative one, using the method of semi structured interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK