Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesnost je Boží dar
Název práce v češtině: Tělesnost je Boží dar
Název v anglickém jazyce: Corporality is Gods gift
Klíčová slova: Tělo, tělesnost, dar, trojice, Kristus, církev
Klíčová slova anglicky: Body, physical, gift, Trinity, Christos, church
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Pařízek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2019
Datum zadání: 12.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V své práci se snažím uchopit téma těla a tělesnosti jako daru v křesťanském myšlení. Samotná práce se tak bude ve své první kapitole ubírat od základního představení polarit duše a těla, svátostnosti těla a pojetí těla jako stvořeného podle obrazu Božího. Díky tomuto přestavení tak čtenář bude moci nahlédnout do svátostné duální jednoty v člověku, do jednoty těla a duše, která je Bohem chtěná a žádaná a která je u Boha věčná. Druhá kapitola, v návaznosti na představení těla jako neodmyslitelné složky člověka, rozvede danou tematiku stvořenosti těla do větší hloubky, a to až k pojetí stvořeného těla jako daru. Práce poukáže na významové pojetí daru v křesťanském myšlení. Charakter a smysl daru pak práce rozvede ve své třetí kapitole, stávající se konsensem kapitol předchozích, a to tak, že k lidské tělesnosti a tělu přistoupí skrze jeden jediný vzor, kterým je tělo Kristovo. Na Kristově těle pak práce ukáže, že po vzoru Krista a církve, z tohoto těla vycházející, je člověk ve svém těle povolán na stejnou cestu, tedy na cestu korespondující s cestou Ježíše Krista.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the following work I try to grasp the theme of body and corporeality as a gift in Christian conception. Thus, in its first chapter, the work itself will go from the basic presentation of the polarity human body and spirit, the sacrament of the body and its conception as a body created according to the image of God. Thus, the reader will be able to look into the sacramental dual unity in man, the unity of the body and the soul that is desired and desired by God, and who is eternal in God. The second chapter, following the introduction of the body as an inseparable part of man, will elaborate the given theme of creation of the body to a greater depth to the conception of the created body as a gift. Here, the compilation offers the reader even greater insight into the mystery of the body through the Christian perception of the gift. The character and purpose of the gift then eventually distributes the work in its third chapter, existing with the consensus of the previous chapters, by approaching human corporeality and body through one single pattern, which is the body of Christ. On Christ's body, labor shows that, following Christ and the Church, coming out of this body, man in his body is called to the same path, that is, the path corresponding to the path of Jesus Christ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK