Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách
Název práce v češtině: Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách
Název v anglickém jazyce: Opportunities for corruption in the Public Procurement Act
Klíčová slova: Korupce, legislativa, příležitost ke korupci, veřejné zakázky, veřejná správa, zákon o veřejných zakázkách
Klíčová slova anglicky: Corruption, corruption opportunity, legislation, public procurement, public administration, public procurement law
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2019
Datum zadání: 11.06.2019
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK212, 212, Malá učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. ALAM, M.S. 1989. Anatomy of Corruption: An Approach to the Political Economy of Underdeveploment. In: American Journal of Economics and Sociology, Vol. 18, No. 4, s. 441 – 456.
2. Aristotelés, 1998, Politika, přeložil Antonín Kříž, 2.vyd., Praha: Rezek (3. kapes. vyd. s jinou paginací Aristotelés 2009, Politika, Praha: Rezek)
3. BÁBEK, Radomil. Definice korupce: Andrej Babiš. Echo 24 [online]. Echo Media, 11.09.2017 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/wwEDV/definice-korupce-andrej-babis
4. BOTTOMLEY, Jane. 2015. Academic writing for international students of science [online]. Oxfordshire: Routledge. ISBN 9781315778051. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10899426
5. CAIDEN, Gerald, Caiden, Naomi. Administrative Corruption. Public Administration Review, 1977, Vol. 37, No. 3, pp. 301-309.
6. CAIDEN, Gerald. The burden on our backs; corruption in Latin America [online]. 2003. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003. Dostupné 197 z WWW:. (18. 7. 2012)
7. Co je korupce. Policie České republiky [online]. [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/co-je-korupce.aspx
8. Co je to korupce? Transparency Internernational Česká republika [online]. 28.07.2014 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/co-je-to-korupce/
9. Coleman, J. S. 1961. „Community Disorganization.“ Pp. 553-604 in Contemporary Social Pro- blems, ed. by R. K. Merton and A. R. Nisbet. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.
10. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch ŠIMÍČEK, ed. Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4062-9.
11. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. O prostoru korupčních příležitostí: kdy, kde a jak se vytváří v České republice / Vladimíra Dvořáková. 2020. ISBN 9788074193019.
12. EISENHARDT, K. M. Building Theories From Case Study Research, Academy of Management Review, 1989, vol. 14, no. 4, s. 532 - 550
13. FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 1999. Zde a nyní. ISBN 80-86103-26-9.
14. FRIEDRICH, C. J., 1972. Corruption Concepts in Historical Perspective. In: Heidenheimer A.J., Johnston M., Levine S., Political Corruption: A Handbook, New Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990, s. 15 – 38.
15. GARDINER, John, In: JOHNSTON, Michael a Arnold J. HEIDENHEIMER. Political Corruption: Concepts and Contexts. 2007. ISBN 9780765807618.
16. GRAEFF, P., & Svendsen, G. T. (2013). Trust and corruption: The infl uence of positive and negative social capital on the economic development in the European Union. Quality & Quantity, 47(5), 2829-2846. htt p s://doi. org/10.1007/s11135-012-9693-4.
17. HARRIS, G., & Merve, A. (2012). The Scope for Measuring Public Opinion against Corruption: the Attitudes of Kwazulu-natal University Students. South African Journal of Economic and Management Sciences, 15(3), 282-293.
18. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
19. CHMELÍK, J. a kolektiv, Pozornost, úplatek a korupce, Linde Praha, a. s., 2003.
20. CHMELÍK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-853-6.
21. JELÍNKOVÁ, Marie, In: NEKOLA, Martin, Hana GEISSLER a Magdalena MOURALOVÁ, ed. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4.
22. JOHNSTON, Michael. (1996) The Search for Definitions: The Vitality of Politics and the Issue of Corruption. International Social Science Journal, 149, September, 245-261.
23. JOHNSTON, Michael a Arnold J. HEIDENHEIMER. Political Corruption: Concepts and Contexts. 2007. ISBN 9780765807618.
24. KAMENÍK, Martin. Korupce ve veřejných zakázkách v ČR na příkladu Magistrátu hl. m. Prahy. [rukopis]. Korupce ve veřejných zakázkách v ČR na příkladu Magistrátu hl. m. Prahy [rukopis] / Martin Kameník ; vedoucí diplomové práce Pavol Frič [online]. 2005 [cit. 2019-05-19].
25. KENIS, P., V. Schneider. 1991. Policy networks and policy analysis: scrutinizing New Analytical Toolbox. Frankfurt: Campus Verlag, Westview Press.
26. Kickert, W. J. M., Klijn, E. H., and Koppenjan, J. F. M. (eds.) 1997. Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
27. KLAVEREN, J. van. 1957. Corruption as a Historical Phenomenon. In: HEIDENHEIMER A. J., JOHNSTON M., LEVINE S., Political Corruption: A Handbook, New Brunswick, New Jersey, Transition Publishers 1990
28. KLIMEŠOVÁ, Magdaléna. KORUPCE V ČR – Metodická příručka pro pedagogy středních škol [online]. Praha: Respekt institut, o. p. s, 2012 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/16251/metodika_o_korupci.pdf
29. KLITGAARD, Robert., MacLea-Abaroa, Ronald. and Paris, Lindsey, H. (2000) Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention.
30. KLITGAARD, Robert E. (2011) Toward a turning point against corruption. Strategic review.The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs.
31. LIZAL, Lubomir a Evzen KOCENDA. The Paradox of Czech Crusaders: Will They Ever Learn the Corruption Lesson? (Corruption and Anticorruption in the Czech Republic). Public Economics[online]. 2001 [cit. 2020-07-06]. ISSN edsrep.
32. MAREK, K. – Pelc,V. Veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách s vysvětlivkami. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2005.
33. MILLER, Seumas. Institutional Corruption: A Study in Applied Philosophy. Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-0521869461
34. MMR: Nový zákon o veřejných zakázkách bude v 2016, něco zpřísní [online]. 2014 [cit. 2020-03-08]. ISSN edsano.
35. Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
36. NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace: studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky. V Brně: Doplněk, 2015. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-323-7.
37. NOVÁK, Martin. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek / Martin Novák ; vedoucí práce Pavel Šámal ; oponent práce Tomáš Gřivna [online]. 2016 [cit. 2019-05-19].
38. Novela zákona o veřejných zakázkách zvýší riziko klientelismu a korupce [online]. 2014 [cit. 2020-03-08]. ISSN edsano.
39. Občanskoprávní úmluva o korupci. Senát Parlamentu České republiky [online]. [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=19719&id_var=17452
40. OCHRANA, Frantisek, Milan Jan PŮČEK a Michal PLAČEK. Detecting and Reducing Corruption Risk and Fraud in the Public Sector. 2018. ISBN 9788024635897.
41. PHILIP, Mark (1997) Defining Political Corruption. Political Sudies, XLV, 436-462.
42. POTŮČEK, Martin. Public policy: a comprehensive introduction. Přeložil Jan MORÁVEK. Prague: Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-3556-9.
43. POTŮČEK, Martin; VASS, László; KOTLAS, Petr. „Veřejná politika jako proces.“ Pp. 33-60. In: POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005 (reedice 2010).
44. R. E. Goodin, M. Moran, & M. Rein (Eds.), The Oxford Handbook of Public Policy. United States: Oxford University Press, USA
45. RHODES, R. A.W. 1997. Undestanding Governance: Policy Networks, Governance and Accountability. Buckingham: Open University Press
46. SABATIER, P.A. The Advocacy Coalition Framework: revision and relevance for Europe. Journal of European Public Policy. Vol. 51, 1998. s. 98-130.
47. SPURNÝ, Jaroslav. Ve stínu babišových dotací roste mnohem větší riziko. Respekt [online]. Economia, 26.02.2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: www.respekt.cz/komentare/ve-stinu-babisovych-dotaci-roste-mnohem-vetsi-riziko
48. VALÁŠEK, Lukáš a Adéla JELÍNKOVÁ. Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad. Aktuálně.cz [online]. Economia, 4.2.2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politik-ano-stihany-za-manipulaci-zakazek-dle-policie-ovlada/r~825e8408469711ea926e0cc47ab5f122/
49. VÁLOVÁ, Irena. Vnitro: Korupce nejvíce zasahuje oblast státních zakázek, sportu a zdravotnictví. Česká justice [online]. Media Network, 11.8.2009 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: www.ceska-justice.cz/2019/08/vnitro-korupce-nejvice-zasahuje-oblast-statnich-zakazek-sportu-zdravotnictvi/
50. VESELÝ, Arnošt, In: NEKOLA, Martin, Hana GEISSLER a Magdalena MOURALOVÁ, ed. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4.
51. Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo transparentnost?. Veřejné zakázky v České republice: korupce nebo transparentnost? / Transparency International - Česká republika [online]. 2005 [cit. 2019-05-19].
52. VINKLER P., Veřejné zakázky na úrovni municipalit – cesta k jejich optimalizaci
53. VONDRÁČEK, Ondřej, HAVRDA, Marek. Korupce jako parazit. Návod, jak ji porazit. Praha: Sport-Press [Česko: s.n.], 2013
54. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018; T: 22.5.2019. Hospodářská komora České republiky [online]. [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: https://www.komora.cz/legislation/64-19-vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-ceske-republice-za-rok-2018-t-22-5-2019/
55. Weinberg, S. M., E. Rubington 1973. The Solution of Social Problems: Five Perspectives. New York: Oxford University Press.
56. YIN, R.K. Case Study Research: Design and Methods, 2. vyd. Thousand Oaks: Sage, 2003
57. Zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek včetně jeho novel v původních zněních
58. Zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách včetně jeho novel v původních zněních
59. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách včetně jeho novel v původních zněních
60. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně jeho novel v původních zněních
61. Zákon č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník v současném znění
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Příležitosti korupce v zákoně o veřejných zakázkách“ se zabývá identifikací možných příležitostí ke vzniku korupce ve veřejných zakázkách podle současného zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek a dále zákonů, které se věnovali veřejným zakázkám po roce 1993 společně s jejich novelami. Práce je koncipována jako případová studie dle Yina (Yin 1994) s použitím teorie sítí politických aktérů, která se řadí mezi jednu z nejvhodnějších pro zkoumání případů korupce (Potůček 2017). Dále je definován pojem korupce včetně jeho vývoje a jeho typů známých dle akademické literatury. Cílem práce bude nalézt příležitosti ke korupci v daných zákonech a také jak byly tyto příležitosti měněny v čase, tedy předmětem diplomové práce je období veřejných zakázek od roku 1993 až do současnosti (rok 2020). V empirické části budou rozebrány zákony a novely za dané časové období za účelem nalezení korupčních příležitostí v zákonech o veřejných zakázkách. Také bude zhodnoceno zda se podařilo dosáhnout potřebných změn ve vztahu snížení korupčních příležitostí díky novelizaci zákonů o veřejných zakázkách. Společně s tím je provedeno dotazníkové šetření mezi experty na veřejné zakázky, kteří s nimi přicházejí do styku a mediální analýza na prokázání souvislosti mezi korupčními kauzami a změnami zákonů o veřejných zakázkách. Dále jsou navržena možná opatření pro snížení korupčních rizik v rámci Zákona o veřejných zakázkách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis "Opportunities for corruption in the Public Procurement Act" deals with the identification of possible opportunities for corruption in public procurement under the current Act No. 134/2016 Coll., The Public Procurement Act and laws that dealt with public procurement after 1993. together with their amendments. The work is conceived as a case study according to Yin (Yin 1994) using the theory of networks of political actors, which is one of the most suitable for investigating cases of corruption (Potůček 2017). Furthermore, the concept of corruption is defined, including its development, and its types are known according to the academic literature. The aim of the thesis will be to find opportunities for corruption in the laws and also how these opportunities have changed over time, so the subject of the thesis is the period of public procurement from 1993 to the present (2020). The empirical part will analyze the laws and amendments for a given period of time in order to find corruption opportunities in public procurement laws. It will also be assessed whether the necessary changes have been achieved in relation to the reduction of corruption opportunities thanks to the amendment of public procurement laws. At the same time, a questionnaire survey is conducted among public procurement experts who come into contact with them and a media analysis to prove the connection between corruption cases and changes in public procurement laws. Furthermore, possible measures to reduce corruption risks under the Public Procurement Act are proposed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK