Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny režimu na irské hranici vprůběhu jednání o Brexitu
Název práce v češtině: Proměny režimu na irské hranici vprůběhu jednání o Brexitu
Název v anglickém jazyce: Regime changes at Irish border during Brexit negotiations
Klíčová slova: Irská hranice, Brexit, Severní Irsko, Spojené království, Theresa Mayová, Boris Johnson
Klíčová slova anglicky: Irish border, Brexit, Northern Ireland, United Kingdom, Theresa May, Boris Johnson
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2019
Datum zadání: 07.06.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2080, Jinonice - místn. č. 2080
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Prameny
1. „Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, Protocol on Ireland/Northern Ireland“ oficiální web Evropské komise, staženo 10. března 2020, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf, 2018.
2. „Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, Protocol on Ireland/Northern Ireland.“, oficiální web Evropské komise, https://ec.europa.eu/commission/publications/agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community_cs (staženo 10. března 2020), 2019.
3. „Belfast Agreement“, oficiální web britské vlády, https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement, (staženo 20. ledna 2020).
4. „The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union“, oficiální web britské vlády, nahlédnuto 11. března 2020, https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper.
Literatura
1. Daniel Holder, „Neither hard nor soft but racist? The Good Friday Agreement and the Irish border after Brexit.“, Race 59, č. 2 (2017): 90–101, https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1177/0306396817725443 (staženo 23. února 2020).
2. Gormley Heenan, Cathy a Arthur Aughey, „Northern Ireland and Brexit: Three effects on ‚the border in the mind‘,“, The British Journal of Politics and International relations 19, č. 3 (2017), 498.
3. Jack Beatty, „The Irish trouble: generation of Violence 1967–1992“, Atlantic 271, č. 3 (1993): 126–129, https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=8edd6fdf-7d83-449b-b9f8-830dcb86b37a%40pdc-v-sessmgr03 (staženo 18. února 2020).
4. Karel Kouba, Kvalitativní metody příčinného usuzování v politologii. In Miroslav Novák, Úvod do studia politiky (Praha: Sociologické nakladatelství, 2011), 403.
5. Sylvia de Mars et. al. eds., Bordering two unions (Bristol: Policy Press, 2018).
6. Theodore W. Moody et. al., eds., Dějiny Irska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012).
Elektronické zdroje
1. BBC, https://www.bbc.com.
2. „Brexit“, oficiální web Strany aliance, nahlédnuto 16. května 2020, https://www.allianceparty.org/brexit.
3. By the Conservatvies, „Boris Johnson’s new deal explained“, Conservatives, 23. listopadu 2019, https://www.conservatives.com/news/boris-johnsons-new-deal-explained.
4. CNBC, https://www.cnbc.com/world/?region=world.
5. ČT24, https://ct24.ceskatelevize.cz.
6. Deník Referendum, https://denikreferendum.cz.
7. „Downing street declaration“, Encyclopedia Britannica inc., https://www.britannica.com/topic/Downing-Street-Declaration (staženo 2. února 2020).
8. European Parliament Comittees, „The Impact and Consequences of Brexit for Northern Ireland“, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf (staženo 2. 2. 2020).
9. Euronews, https://www.euronews.com.
10. Financial times, https://www.ft.com.
11. Independent, https://www.independent.co.uk.
12. iRozhlas, https://www.irozhlas.cz
13. Joe Owen, „Brexit deal: Political Declaration on future UK-EU relationship“, Institute for Government, 19. února 2020, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/brexit-deal-political-declaration.
14. „Joint report from the negotiators of the european union and the United Kingdom government on progress during phase 1 of negotiations under article 50 TEU on the United Kingdom’s orderly withdrawal from the European Union“ oficiální web Evropské komise, staženo 10. března 2020, https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en.
15. Lawfare, https://www.lawfareblog.com.
16. Politico, https://www.politico.eu
17. Robin Swann, „Brexit deal would place Northern Ireland on the window ledge of the Union“, oficiální web UUP, 17. října 2019, https://uup.org/news/6279/Brexit-deal-would-place-Northern-Ireland-on-the-window-ledge-of-the-Union-Swann#.XsA6wC3yqqA.
18. „The Anglo-Irish Agreement And Downing Street Declaration“, Encyclopedia Britannica inc., https://www.britannica.com/event/The-Troubles-Northern-Ireland-history/The-Anglo-Irish-Agreement-and-Downing-Street-Declaration (staženo 31. ledna 2020).
19. The Constitutional unit, https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/.
20. The Guardian, https://www.theguardian.com/international.
21. The New York Times, https://www.nytimes.com
22. The revised Brexit deal: What has changed and next steps?“, oficiální web evropského parlamentu, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260 (staženo 11. března 2020).
23. The Sun, https://www.thesun.co.uk
24. The Telegraph, https://www.telegraph.co.uk.
25. „The Troubles“, Encyclopedia Britannica inc., https://www.britannica.com/event/The-Troubles-Northern-Ireland-history (staženo 31. 10. 2020).
26. The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/
Předběžná náplň práce
Novým fenoménem politiky Evropské unie se v současnosti bezpochyby stalo britské referendum, které rozhodlo o odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Spojené království má pro odchod bezpochyby jednu z nejkomplikovanějších pozic. To hlavně kvůli jediné pozemní hranici, kterou má. Tato hranice byla ovšem v minulosti strůjcem mnoha násilí, a tak bylo nutné její otevřenost stvrdit smlouvou (Velkopáteční dohodou). Tato smlouva ovšem zabraňuje úplnému odchodu Spojeného království z Evropské unie, protože zavazuje, jak Irskou republiku, tak Spojené království k otevřenosti této hranice, a tedy plnému odchodu. Tento rozpor se stal mým tématem práce, kde chci tuto situaci zmapovat, zanalyzovat a zodpovědět otázku, zda je možné naplnit rozhodnutí britského referenda v jeho úplném znění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The British referendum, which decided on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union, has undoubtedly become a new phenomenon of European Union policy. The United Kingdom has one of the most complicated positions to leave. This is mainly due to the only land border it has. However, this border was the perpetrator of a lot of violence in the past, so its openness had to be confirmed by a treaty (Good Friday Agreement). However, this Treaty prevents the United Kingdom from leaving the European Union altogether, as it obliges both the Republic of Ireland and the United Kingdom to have this border open and thus not leaving completely. This contradiction has become the subject of my work, where I want to map this situation, analyze it and answer the question of whether it is possible to fulfill the decision of the British referendum in its full wording.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK