Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rusko-japonský spor o Kurily
Název práce v češtině: Rusko-japonský spor o Kurily
Název v anglickém jazyce: The Dispute Over the Kurile Islands between Russia and Japan
Klíčová slova: Japonsko, Rusko, spor, konflikt, politika, Kurily, vyjednávání, území
Klíčová slova anglicky: Japan, Russia, dispute, conflict, politics, Kuril islands, negotiations, area
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2019
Datum zadání: 07.06.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK112, 112, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Oponenti: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Donaldson, Robert H., and Joseph L. Nogee. The Foreign Policy Of Russia: Changing Systems, Enduring Interests. 4th ed, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2009.
Togo, Kazuhiko. Japan's Foreign Policy, 1945-2003: The Quest For A Proactive Policy / By Kazuhiko Togo, 2010.
Bukh, Alexander. Japan's National Identity And Foreign Policy: Russia As Japan's ‘Other’ By Alexander Bukh, Routledge, 2010.
Brown, James D.J. Japan, Russia And Their Territorial Dispute: The Northern Delusion, Routledge, 2017.
Reischauer, Edwin, and Albert Craig. Dějiny Japonska, Praha: Lidové noviny, 2000.
Williams, Brad. Resolving The Russo-Japanese Territorial Dispute: Hokkaido-Sakhalin Relations, Routledge, 2011.
Tkachenko, Boris. “The Value Of The Economic Potential Of The South Kurile Sub-Region For The National Security Of Russia”. Asia-Pacific Journal Of Marine Science And Education 4, no. 2 (2014).
Lee, Seokwoo. “Towards A Framework For The Resolution Of The Territorial Dispute Over The Kurile Islands”. Boundary And Territory Briefing 3, no. 6 (2001).
Testaverde, Salvatore. “Shortfin Squid, Illex Illecebrosus, Attacks On Trawl-Captured Fish”. Marine Fisheries Review 39, no. 12 (1997).
Kimura, Hiroshi. Japanese-Russian Relations Under Brezhnev And Andropov, New York: Routledge, 2015.
Štěpán, Jan. “Realistická Alternativa? Spor O Kurily”. Mezinárodní Vztahy 36, no. 4 (2001): 39-55.
deVillafranca, Richard. “Japan And The Northern Territories Dispute: Past, Present, Future”. Online. Asian Survey 33, no. 6: 611. www.jstor.org/stable/2645009.
Kato, Mihoko. “Japan And Russia At The Beginning Of The Twenty-First Century: New Dimension To Maritime Security Surrounding The "Kuril Islands"”. Online. Unisci Discussion Papers 2013, no. 32 (2013): 205-213. http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/44797/42215.
Pajon, Céline. “Coastal Defence Systems And Anti-Ship Missiles”. Online. Russie.Nei.Vissions 2017, no. 104. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pajon_japan_russia_limits_strategic_rapprochement_2017.pdf.
“The Cairo Declaration,” November 26, 1943, History and Public Policy Program Digital Archive, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 (Washington, DC: United States Government Printing Office, 1961), 448-449. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/122101
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá územním sporem mezi Sovětským svazem (později Ruskou federací) a Japonskem o čtyři nejjižnější ostrovy Kurilského souostroví Šikotan, Kunaširi, Etorofu a Habomajské ostrovy, které Japonci označují jako „Severní teritoria“. Od konce druhé světové války tyto ostrovy de facto patří Ruské federaci. Spor se doposud nepodařilo vyřešit žádnou mírovou smlouvou, i když se jím mnohé smlouvy v historii zabývaly. Ruská pozice se v průběhu let proměnila z ochoty přenechat Japonsku dva sporné ostrovy do stavu, kdy se Rusové nechtějí vzdát žádného území. Japonsko po celou dobu existence sporu požaduje od Ruska všechny čtyři sporné ostrovy. Stejně se k problému obě země staví i v současnosti. V práci je kromě představení vývoje územního sporu kladen důraz na aspekty, které brání oběma stranám konflikt vyřešit. Pozornost je věnována strategicko-vojenskému aspektu, ekonomickým důvodům, mocenským důvodům, problémům již uzavřených dohod a veřejnému mínění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The text focuses on territorial dispute between Russia and Japan on the islands of Shikotan, Kunashiri, Etorofu and Habomai islands, which the Japanese call their „Northern Territories“. Since the World War II, the islands de facto belong to the Soviet Union, later Russian Federation. So far, no peace treaty has resolved this dispute, even though some treaties in history tried to deal with it. Over the years, Russia's position has changed from a willingness to transfer to Japan two of the disputed islands to a state where the Russians do not want to give up any territory. Throughout the dispute, Japan has demanded all four disputed islands from Russia. The position of both countries has not changed to the present. In addition to presenting the development of the territorial dispute, the thesis emphasizes the aspects that impede both countries from resolving the conflict. Attention is paid to the strategic-military aspect, economic reasons, power reasons, problems of already concluded agreements and public opinion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK