Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence poskytovaná dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Logopedická intervence poskytovaná dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Logopedic intervention provided to children in kindergarten for children with hearing impairment
Klíčová slova: jazykové roviny, komunikace, logopedická intervence, MŠ pro děti se sluchovým postižením, narušená komunikační schopnost, rozvoj řečové komunikace, sluchové postižení
Klíčová slova anglicky: Communication, Development of speech communication, Hearing impairment, Impaired communication ability, Kindergarten for children with hearing impairmet, Levels of language, Speech therapy intervention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2019
Datum zadání: 06.06.2019
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou logopedické intervence poskytované v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou sluchového postižení, možnostmi kompenzace sluchu a nejčastěji využívanými komunikačními přístupy ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí se sluchovým postižením. Dále popisuje ontogenetický vývoj řeči u dětí se sluchovým postižením s jeho specifiky v jednotlivých jazykových rovinách, seznamuje s logopedickou intervencí, její strukturou a organizací v České republice a popisuje často se vyskytující druhy narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. Závěr teoretické části popisuje trendy předškolního vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Hlavním cílem praktické části práce bylo zmapovat a popsat současnou situaci v poskytování logopedické intervence dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením. Konkrétnějším zaměřením práce bylo v rámci dotazníkového šetření zjistit, kdo je zde v současné době objektem logopedické intervence, kým je tato péče zajišťována a jakým způsobem spolupracují logopedi, učitelky a rodiče, kteří o tyto děti pečují. Na základě analýzy školních dokumentů a přímého pozorování chodu konkrétní mateřské školy pro děti se sluchovým postižením, bylo cílem popsat, jakým způsobem je logopedická intervence zařazena do běžných denních aktivit a v čem je přínosná pro řečový rozvoj dětí v jednotlivých jazykových rovinách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master‘s thesis deals with speech-language pathology (SLP) intervention provided in kindergartens to children with hearing impairment. The theoretical part of the thesis acquaints the reader with the topic of hearing problems, hearing compensation possibilities and the most commonly used communication strategies in the educational process of children with hearing problems. Continually, it describes the ontogenetic evolution of speech in children with hearing impairment and its specifics in different speech levels, aquaints with SLP intervention, its structure and organisation in Czech republic and describes frequently occuring types of disrupted communicational abilities in pre-school children. The closure of the theoretical part describes the pre-school education trends when it comes to children with hearing problems. The main goal of the practical part is to map out and comment on the way SLP intervention is provided in pre-schools for children with hearing impairment. The more precise aim of the work is to find out, through means of a series of questionnaires, who is the object of SLP intervention in present times and who is in charge of providing it. It also focuses on the way speech-language pathologists, parents and teachers of the mentioned children cooperate. Based on the analysis of school documents and direct observation of the workflow of a selected kindergarten for children with hearing impairment, the goal was set to describing the way SLP intervention is integrated in the daily routine of such schools and how it is useful for speech development of children in different levels of language.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK