Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvky zastupitelské demokracie v církvích sdružených v Ekumenické radě církví České republiky
Název práce v češtině: Prvky zastupitelské demokracie v církvích sdružených v Ekumenické radě církví České republiky
Název v anglickém jazyce: The aspects of representative democracy in churches associated in the Ecumenical Council of Churches of the Czech Republic
Klíčová slova: Církev, zastupitelská demokracie, demokratické prvky, demokratický deficit, Česká republika, církevní zřízení
Klíčová slova anglicky: Church, representative democracy, democratic aspects, democratic deficit, Czech Republic, church constitution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2019
Datum zadání: 28.05.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4020, Jinonice - místn. č. 4020
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: ThDr. Petr Jan Vinš
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Úvod a církevní historický kontext (Demokratizace církví v Čechách)
Definice zastupitelské demokracie
Co to je zastupitelská demokracie?
Výběr církví
Proč jsem zvolil členské a přidružené církve v ekumenické radě.
Je tento výběr dostatečně reprezentativní? Jsou zastoupeny všechny křesťanské směry
Vybrané příklady prvků zastupitelské demokracie
Jsou tyto prvky opravdu v souladu s chápáním zastupitelské demokracie?
Sdílí stejný prvek/metodu více církví?
Jak vypadá reálná aplikace tohoto prvku/metody?
Závěr
Shrnutí mých poznatků
Nástin možného rozšíření vzorku církví
Seznam literatury
Seznam odborné literatury
Primární zdroje
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV Ústava Apoštolské církve. 2018. Olomouc, 2017.
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ. Organizační řád Bratrské jednoty baptistů. Cheb, 1995.
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ. Základní řád sboru BJB. Jabonec nad Nisou, 2002.
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ. Volební řád Bratrské jednoty baptistů. Ostrava, 2006.
CÍRKEV BRATRSKÁ. Řád správy Církve bratrské. Praha, 2019.
CÍRKEV BRATRSKÁ Ústava Církve bratrské. Praha.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. Církevní zřízení. 2019.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ Ústava Církve československé husitské. Praha, 2002.
EVANGELICKÁ CÍRKEV AUGSBURGSKÉHO VYZNÁNÍ. Statut Evangelické církve augsburského vyznání. Praha, 2019.
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ. Řád Evangelické církve metodistické Výroční konference v České a Slovenské republice. Česká verze. 2018.
JEDNOTA BRATRSKÁ. Ústava Jednoty bratrské. Liberec, 2019.
MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÁ KONFERENCE UTRECHTSKÉ UNIE. Statut starokatolických biskupů sjednocených v Utrechtské unii. Vratislav, 2000.
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU. Ústava pravoslavné církve. Vilémov, 1999.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV Kodex kanonického práva: Codex Iuris Canonici. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1993.
SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A. V. Zřízení slezské církve evangelické augsburgského vyznání v České republice. Český těšín, 2018.
STAROKATOLICKÁ CÍREKV V ČR. Ústava Starokatolické církve v České republice. Praha, 2019.
Rejstřík církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury České republiky [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/. Základní dokumenty církví obsažené v tomto rejstříku

Sekundární zdroje
ABROMEIT, Heidrun a Göttrik WEWER. Die Kirchen und die Politik: Beiträge zu einem ungeklärten Verhältnis. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1989. ISBN 9783531120799.
ARISTOTELÉS. Politika; přeložil Antonín Kříž. 1939
Bible – český ekumenický překlad: Písmo svaté Starého i Nového zákona včetně deuterokanonických knih. 24. (15. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2018. ISBN 978-80-7545-077-7.
Bible překlad 21. století. 6. opravené vydání. Praha: Biblion z.s., 2019. ISBN 978-80-87282-44-1.
CONFALONIERI, Luca. Democracy in the Christian Church: An Historical, Theological and Political Case. T&T Clark International, 2012. ISBN 978-0-567-47264-9.
ČERNÝ, Pavel. Dynamika života církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva, 1998. Studijní texty Evangelikálního teologického semináře v Praze. ISBN isbn80-85942-34-8.
DAHL, Robert. O demokracii: průvodce pro občany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2.
DOUGLAS, J., ed. Nový biblický slovník. 2. vyd. Přeložil Alena KOŽELUHOVÁ. Praha: Návrat domů, 2009. ISBN 9788072551934.
FIALA, Petr. Katolicismus a politika: o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. ISBN 80-85959-01-1.
FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politika a náboženství. ISBN 978-80-7325-141-3.
FILIPI, Pavel. Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-58-5.
FILIPI, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4., dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 9788073252830.
HIX, Simon. The End of Democracy in Europe? How the European Union (As Currently Designed) Restricts Political Competition. Department of Government London School of Economics and Political Science, 2003.
HROZNÝ, Josef. Český bratr: orgán svobodomyslných a neodvislých evangelíků českých. Praha, 01.02.1912, 27(2). Dostupné také z:
HUTCHISON, John. Biblical Foundations of Democracy, Journal of Bible and Religion. Journal of Bible and Religion, [online]. JSTOR, 1947, (151) [cit. 2020-03-12].
KACZMAREK, Hieronim. Stát a církev: český případ / Hieronim Kaczmarek; z polského originálu Czechy. Kościół i państwo. 1. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. ISBN 9788073254377.
KEOGH, Dermot. A More Open Church in a More Open Society. The Furrow [online]. 1996, 47(4), 212 [cit. 2020-04-24]. ISSN 00163120.
KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK, ed. Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. v Brně: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 80-210-3195-6.
LEVINSON, Sanford. How the United States Constitution Contributes to the Democratic Deficit in America. Drake Law Review [online]. 2006, 55(4), 859-886 [cit. 2020-04-24]. ISSN 00125938. Dostupné z: https://lawreviewdrake.files.wordpress.com/2015/07/lrvol55-4_levinson.pdf.
LUTHER, Martin. O svobodě křesťanské; Babylonské zajetí / Martin Luther; [z něm orig. ... přeložil Bohumír Popelář a Rudolf Říčan; úvodní studii o Lutherovi napsal J. L. Hromádka] [online]. 1935 [cit. 2020-05-02].
NEE, Watchman. Spiritual Authority. New York: Christian Fellowship Publishers Inc., 2014.
NEŠPOR, Zdeněk a Zdeněk VOJTÍŠEK. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3315-2.
ROSALIE. J., SLATER. Teaching and learning Americas Christian history. San Francisco: CA: Foundation for American Christian Education, 1975. ISBN 978-0912498027.
SUCHÁNEK, Drahomír a Václav DRŠKA. Církevní dějiny. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 57-62 a 329-394. ISBN 978-80-247-3719-5.
ŠKRABAL, Josef. Sčítání lidu, domů a bytů 2011: pramenné dílo. Praha: Český statistický úřad, 2013. ISBN 978-80-250-2440-9.
ŠMILAUEROVÁ, Adéla. Generální sněm v prosinci 1918 a spojení českých evangelíků: Právní uznání nové církve ze strany československého státu. Radujme se vždy společně: Českobratrská církev evangelická - 100 let výročí církve [online]. 2018 [cit. 2020-03-12]. Dostupné z: https://www.100letcce.cz/z-historie/generalni-snem-v-prosinci-1918-a-spojeni-ceskych-evangeliku/
TOCQUEVILLE, Alexis. Demokracie v Americe. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0829-2.
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
VÁCLAVÍK, David. Náboženství a moderní česká společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2468-3.
Zákon č. 3/2002 Sb.: Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.
Předběžná náplň práce
Zdůvodnění výběru práce
Jako téma své práce jsem zvolil prvky zastupitelské demokracie v církvích sdružených v Ekumenické radě církví České republiky. Toto doposud nezmapované téma jsem si vybral, protože v církevním prostředí se pohybuji již řadu let a otázka vztahu církví k politice a demokracii mě velmi zajímá. Církve nejsou obecně demokratickou strukturou, přesto po roce 1918 a vzniku první republiky si mnohé církve osvojily do svých stanov, ústav a organizačních řádů právě prvky zastupitelské demokracie, které používají k výběru církevních představitelů a orgánů. V současnosti registruje ministerstvo kultury 41 církví a náboženských společností. Výběr církví ve své práci jsem se rozhodl zúžit na křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky, které mají status členské církve či status přidružené církve. Jedná se o dvanáct subjektů, konkrétně o Apoštolskou církev, Bratrskou jednotu baptistů, Církev bratrskou, Církev československou husitskou, Českobratrskou církev evangelickou, Evangelickou církev augsburského vyznání v ČR, Evangelickou církev metodistickou, Jednotu bratrskou, Pravoslavnou církev, Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání, Starokatolickou církev a římskokatolickou církev. Předpokládám, že význam této práce na pomezí politologie a teologických věd bude především v prozkoumání vnitřních politických procesů uvedených církví a míry aplikace zastupitelské demokracie.

Předpokládaný cíl práce
V rámci této práce bych se chtěl zabývat otázkou: Jaké prvky zastupitelské demokracie jsou ve zřízeních českých křesťanských církví sdružených v Ekumenické radě církví? Církve mají obvykle velmi rozvětvenou hierarchii a strukturu a dochází uvnitř nich k výběru představitelů a orgánů. Samotné zřízení je mnohdy velmi komplikované. Zákon č. 3/2002 Sb. konkrétně § 10 odst. 2 ukládá jako podmínku k registraci církve existenci základního dokumentu. Dále v § 10 odst. 3 jsou uvedeny náležitosti, které musí základní dokument obsahovat, mezi nimiž zmiňuje v bodech d) až g) označení statutárního orgánu církve, jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období, organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně kontrolního orgánu nebo orgánů, jejich složení a působnost a způsob ustavování a odvolávání duchovních. Církve pro své vnitřní fungování dále vydávají ústavy, stanovy, řády a další dokumenty, které specifikují fungování orgánu a výběr členů církví do funkcí. V této práci budu zkoumat, do jaké míry jsou tyto orgány a představitelé vybírány podle zásad zastupitelské demokracie tak, jak ji chápe současná politologie, a jaké prvky zastupitelské demokracie můžeme v těchto procesech sledovat.

Metodologie práce
Metodologií mé práce je komparativní případová studie s kritickou analýzou vybraných případů (prvků) uvedených v základních dokumentech, stanovách, ústavách a organizačních řádech jednotlivých církví. Tyto prvky podrobím zkoumání a pokusím se zjistit, zda a do jaké míry se shodují se zvolenou definicí zastupitelské demokracie a zda jsou uplatňovány v jejím duchu. V práci budu využívat případové studie a komparovat definici zastupitelské demokracie s jednotlivými vybranými prvky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK