Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Začleňování osob po výkonu trestu do společnosti
Název práce v češtině: Začleňování osob po výkonu trestu do společnosti
Název v anglickém jazyce: Integration of People after Serving a Sentence in Society
Klíčová slova: penitenciární, osoba po výkonu trestu, postpenitenciární, sociální exkluze, reintegrace, bezdomovectví
Klíčová slova anglicky: penitentiary, person after serving a sentence, post-penitentiary, social exclusion, reintegration, homelessness
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2019
Datum zadání: 27.05.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS, 2011. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-115-8.
2. BRUNA, Eduard, 2011. Vybrané kapitoly z kriminologie. Praha: Vysoká škola Karlovy Vary. ISBN 978-80-87236-06-2.
3. ČERNÍKOVÁ, Vratislava, 2008. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-138-0.
4. CINA, Jan, 2009. Adaptační obtíže nástupu a propuštění z vězení a postpenitenciární péče. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova V Praze Husitská teologická fakulta.
5. DIBLÍKOVÁ, Simona, 2017. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. ISBN 978-80-7338-170-7.
6. FRANCIS, Brian a Keith SOOTHILL, 2009. When do Ex‐Offenders Become Like Non‐Offenders?. The Howard Journal [online]. 48(4), 15 [cit. 2019-04-21]. ISSN 0265-5527. Dostupné z: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/epdf/10.1111/j.1468-2311.2009.00576.x
7. HARRYSSON, Lars a Michael O´BRIEN, 2007. Social welfare, Social exclusion, A life course frame. Sweden: Värpinge Ord & Text. ISBN 978-91-628-2405-1.
8. HASLEWOOD-PO´CSIK, Ilona, Steven BROWN a Jon SPENCER, 2008. A not so Well-Lit Path: Employers’ Perspectives on Employing Ex-offenders. The Howard Journal [online]. 47(1), 13 [cit. 2019-04-21]. ISSN 0265-5527. Dostupné z: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/epdf/10.1111/j.1468-2311.2008.00501.x
9. HCD: design zaměřený na člověka : soubor nástrojů, 2013. 2. vyd. Brno: Flow. ISBN 978–80–905480–1–5.
10. KONSTANTINOVIČOVÁ, Věra, 2012. Problematika sociálního začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd.
11. KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 1994. Mít pro co žít. Brno: Návrat domů. ISBN 80-854-9533-3.
12. MAREŠ, Petr, Markéta HORÁKOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ, 2008. Sociální exkluze na lokální úrovni. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-014-1.
13. NETÍK, Karel, Stanislav HÁJEK a Daria NETÍKOVÁ, 1997. Psychologie v právu: úvod do forenzní psychologie. Praha: C.H. Beck. Beckova skripta. ISBN 80-717-9177-6.
14. NOVOTNÝ, Oto, 2004. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI. ISBN 80-735-7026-2.
15. POTŮČEK, Martin, 2016. Veřejná politika. 1. V Praze: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-591-6.
16. PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ, 2006. Úzkost a obavy: jak je překonat. Praha: Portál. Rádci pro zdraví. ISBN 80-736-7079-8.
17. RIEGER, Zdeněk, 2009. Návrat k rodině a domů. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-544-8.
18. STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN, 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce. SCAN. ISBN 80-858-3460-X.
19. ŠTĚCHOVÁ, Markéta a Marina LUPTÁKOVÁ, KOPOLDOVÁ, Bedřiška, ed., 2008. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie: závěrečná zpráva. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-069-4.
20. ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed., 2010. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-757-2.
21. TOMÁŠEK, Jan, Simona DIBLÍKOVÁ a Miroslav SCHEINOST, 2016. Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-163-9.
22. VÁGNEROVÁ, Marie, 2014. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0696-5.
Předběžná náplň práce
Východiskem diplomové práce by mělo být zmapování trestní represe, osobnosti odsouzeného, programů zacházení s odsouzenými a popis činnosti výstupního oddělení. Dále návrat domů, drogová a dluhová problematika, možnosti probace a mediace a bezdomovectví v kontextu kriminality.
Výzkumná část se bude věnovat začleňování osob po výkonu trestu do společnosti. Bude se jednat o kvalitativní výzkum s osobami po výkonu trestu, sociálními kurátory a s lidmi v přímé práci s propuštěnými vězni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The starting point of the thesis should be a mapping of criminal repression, personality of a convicted person, treatment programs for convicts and a description of the activities of the exit department. Furthermore, homecoming, drug and debt issues, probation and mediation, and homelessness in the context of crime.
The research section will focus on inclusion after serving a sentence. It will be a qualitative research with persons after serving a sentence, social curators, and people working directly with the released prisoners.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK