Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat
Název práce v češtině: Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat
Název v anglickém jazyce: The vocabulary of the internet communication of the domestic animals' breeders
Klíčová slova: slovní zásoba|vrstvy slov|slang|lexikální sémantika|slovotvorba|komunikace na webu a sociálních sítích
Klíčová slova anglicky: vocabulary|layers of words|slang|lexical semantics|word-formation|communication on web and social networks
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.07.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na specifické lexikální prostředky užívané v současné komunikaci mezi chovateli domácích zvířat vedené na sociálních sítích. V teoretické části bude charakterizována jazyková stránka komunikace na internetu a sociálních sítích. Výchozím jazykovým materiálem pro analytickou část práce budou zájmové chovatelské weby a internetové stránky, z nich budou excerpována klíčová slova z vybraných zájmových skupin (psi, kočky, hlodavci). Excerpce bude provedena zhruba z deseti internetových stránek či sociálních sítí sledovaných v průběhu tří měsíců. Jazyková analýza lexémů zahrne především jejich jazykový původ, stáří, slovotvornou utvářenost, lexikální sémantiku, stylovou platnost a funkčnost v příslušné oblasti komunikace. V práci bude dále testována znalost a přijatelnost excerpovaných lexémů (slangu) vně příslušných zájmových skupin chovatelů; pomocí dotazníkové metody se budou respondenti vyjadřovat k tomu, zda vybrané lexémy znají, užívají, příp. jak často.
Seznam odborné literatury
Bláha, O.: Funkční stratifikace češtiny. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.
Čermák, F.: Morfematika a slovotvorba češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012.
Hubáček, J.: Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangu. SPN, Praha 1971.
Hubáček, J.: O českých slanzích. Profil, Ostrava 1981.
Hubáček, J.: Výběrový slovník českých slangů. Spisy FF OU, Ostrava 2003.
Hubáček J.: K metodologii zkoumání slangů. In: Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1988, s. 5–13.
Hubáček J.: K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu. In: Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1995, s. 18–22.
Hubáček J.: K aktuálním problémům české sociální dialektologie. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1998, s. 5–8.
Hugo, J.: Slovník nespisovné češtiny. Maxdorf, Praha 2006.
Kopecký, K.: Moderní trendy v e-komunikaci. Hanex, Olomouc 2007.Kraus, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Karolinum, Praha 2008.Křeháčková, L.: Kynologický slang v současné češtině. Bakalářská práce, FF MU, Brno 2013.McLuhan, H. M: Člověk, média a elektronická kultura. Jota, Brno 2000.
Nekvapil, J.: Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů. In: Sborník přednášek ze III. konference o slangu a argotu v Plzni, red. L. Klimeš, Plzeň 1987, s. 27–37.
Ouředník, P.: Šmírbuch jazyka českého, Paseka, Praha 2005.
Prokeš, J.: Člověk a počítač, aneb Svítání digitální kultury. Sursum, Praha 2000.Schneiderová, E.: Slangové výrazy v jezdectví a dostihovém sportu. Naše řeč 72, č. 2, 1989, s. 63–72.Sochová, Z.: K slovotvorné a stylové charakteristice mluveného jazyka. Naše řeč49, č. 2, 1966, s. 81–87.
Suk, J.: O sbírání a studiu slangu v praxi. In: Mališ, O., Machová, S., Suk, J.: Současný český jazyk: Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Karolinum, Praha 1977, s. 77–86.
Svobodová, D.: Proměny v českých sociolektech. In: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Państwowa wyższa szkoła zawodowa, Wałbrzych 2001, s. 233–240.
Svobodová, D.: K typologické odlišnosti přejatých neologických prvků. In: Hradilová, D. a kol. Proměny slova. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 28–41.Svobodová, D.: Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu. Naše řeč90, č. 2, 2007, s. 67–80.
Svobodová, D.: Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostravská univerzita PedF, Ostrava 2007.
Tichá, Z. – Skopec, L.: Tři slangové slovníky. Karolinum, Praha 2001.
Zima, J.: Expresivita slova v současné češtině: studie lexikologická a stylistická. ČSAV, Praha 1961.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK