Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická role Senátu NS ČSR v druhém volebním období (1925–1929)
Název práce v češtině: Politická role Senátu NS ČSR v druhém volebním období (1925–1929)
Název v anglickém jazyce: Political role of the Senate of the ČSR during the 1925-1929
Klíčová slova: senát; ČSR; politická, ústavní a kontrolní role; legilstivní činnost; politické strany
Klíčová slova anglicky: Senat; ČSR; constitutional, control and poltiical role+ political parties; legislative activities
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2019
Datum zadání: 07.05.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Základem analýzy bude prověřit, jakou roli hrál senát ČSR. Zda byl "bezvýznamnou" politickou entitou Československé republiky či zda plnil zásadnější roli v rámci ústavního, legislativního i politického systému ČSR. K odpovědi na tyto výzkumné otázky je třeba zodpovědět i dílčí otázky týkající se možnosti určit, jakou roli senát jako horní komora sehrál, zda a jakým způsobem přispíval k politickému vývoji v ČSR a jaký byl jeho vztah k PS NS ČSR, respektive vládě a orgánům státní správy. Klíčovým obdobím analýzy bude druhé funkční období, tj. léta 1925-1929, kdy již byl senát etablovanou institucí a mohl teoreticky plnit své ústavní a legislativní funkce.
Seznam odborné literatury
BALÍK, Stanislav, Hloušek, Vít, Holzer, Jan, Šedo, Jakub: Politický systém českých zemí 1848-1989. MPÚ, Brno 2006
BAXA, Bohumil: Český parlamentarism. In: Parlament, 1921, ročník I., s. 129 - 133
BAXA, Bohumil: Parlament a parlamentarismus (Díl 1.). Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Nakladatel Jan Košatka, Praha 1924
BROKLOVÁ, Eva. Antonín Švehla: tvůrce politického systému. Praha: Academia, 2017. Paměť (Academia). ISBN 978-80-200-2711-5.
BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 2. ISBN 80-901-0596-3.
DOUBEK, Vratislav, Polášek, Martin, (ed.): Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu, Akropolis, Praha 2011
DUŠEK, Bohumil: Československý Senát v druhém volebním období (1925-1929). In: Senát, 2001, ročník V., číslo 3., s. 38 – 39
KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Nakladatelství Libri, Praha 2003
KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. Praha: Panevropa, 1998. ISBN 80-861-3002-9.
KOVTUN, Jiří. Republika v nebezpečném světě: éra prezidenta Masaryka 1918-1935. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-721-5254-8.
KYSELA, Jan. Senát Národního shromáždění Republiky československé. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2001 [cit. 2019-03-10].
PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu. 1-3. Praha: Academia, 2003. 867 s.
ISBN 8020011218.
UHLÍŘ, Dušan: Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu 1918-1938. Charakteristika agrárního hnutí v Československu. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1988
Předběžná náplň práce
Práce by měla být materiálovou studií vycházející především ze studia a analýzy archivního materiálu nacházejícícho se v Archivu PSP ČR (fond Senát Národní shromáždění 1920–1939), Národní archiv (archivy parlamentních stran a jednotlivých významných senátorů a vedoucích představitelů senátu) a archiv Ústavu Tomáše G. Masaryka, v němž se nachází bohatá korespondence mezi Hradem a senátními představiteli. Tento pramenný materiál by měl být doplněn rovněž studiem dobového tisku (Národní listy, Lidové noviny apod.; podle stranické příslušnosti).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK