Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo
Název práce v češtině: Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo
Název v anglickém jazyce: Quantitative content analysis of articles concerning #MeToo campaign in MF DNES and Právo
Klíčová slova: Sexuální obtěžování, kampaň #MeToo, média, obsahová analýza, deník, MF DNES, Právo
Klíčová slova anglicky: Sexual harassment, campaign #MeToo, media, content analysis, newspapers, MF DNES, Právo
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2019
Datum zadání: 27.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle zásad FHS UK.
Seznam odborné literatury
Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., Drasgow, F. Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. Basic and Applied Social Psychology, 1995.
Smetáčková, Irena - Pavlík, Petr - Kolářová, Kateřina. Sexuální obtěžování na vysokých školách. Praha: FHS 2009Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum
Jirák, Jan - Köpplová, Barbara. Média a Společnost. Praha: Portál 2003
Thompson, John B., Média a modernita: sociální teorie médií, 1995 (překlad: Jan Jirák 2004)
Schultz, Winfried – Scherer, Helmut – Hagen, Lutz – Reifová, Irena – Končelík, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo“ si klade za cíl zjistit, jakým způsobem jsou články relevantní pro toto téma podávány široké veřejnosti skrze vybraná média a jaké jsou v daných médiích rozdíly v jejich interpretaci. Předmětem mého výzkumu budou články dvou nejčtenějších českých tištěných deníků, Mladé fronty DNES a konkurenčního deníku Právo. V první řadě se v práci snažím přiblížit problém sexuálního obtěžování, které je podstatou kampaně #MeToo. Upozorňuji na fakt, že je tento problém v České republice, oproti zahraničí často zlehčován. V dalším kroku definuji média, která jsou klíčová pro analytickou část práce a za pomoci kvantitativní obsahové analýzy relevantní články podrobím pečlivému měření a porovnám zjištěné výsledky mezi zkoumanými médii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis "Quantitative content analysis of articles about #MeToo campaign in MF DNES and Právo daily newspapers" aims to find out how articles relevant to this topic are distributed to the general public through selected media and what are the differences in their interpretation. The subject of my research will be the articles of the two most widely read Czech newspapers, Mladá fronta DNES and the competitive daily newspaper Právo. In my thesis I try to explain the problem of sexual harassment, which is the essence of the #MeToo campaign. I give attention to the fact that this problem is often downplayed in the Czech Republic. Next, I define the media, which are crucial for the analytical part of the work and, through quantitative content analysis, I will subject the relevant articles to careful measurement and compare the results found between the studied media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK