Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní družina z pohledu rodičů a dětí
Název práce v češtině: Školní družina z pohledu rodičů a dětí
Název v anglickém jazyce: School clubs from the perspective of parents and children
Klíčová slova: vychovatel, rodiče, děti, školní družina, očekávání, spolupráce
Klíčová slova anglicky: educator, parents, children, after school club, expectations, cooperation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Ortová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak rodiče a děti vnímají školní družinu ZŠ a MŠ generála Františka
Fajtla DFC v MČ Praha - Letňany a co od ní očekávají. Praktická část nejprve zjišťuje formou dotazníku
úroveň povědomí rodičů o fungování školní družiny, a zda jsou jejich očekávání naplněna. Dále se
soustřeďuje na vnímání pozitiv a negativ školní družiny z pohledu dětí, které ji navštěvují.
Teoretická část shrnuje obecné normativní cíle, poslání, funkce a personální podmínky chodu školní
družiny a představuje konkrétní provozní podmínky fungování zkoumané školní družiny, která je
zkoumána v praktické části. Diskutována je také otázka vzájemné spolupráce vychovatele a rodiče.
V závěru práce popisuje výsledky praktické části, formuluje očekávání rodičů a dětí, a porovnává je
s teoretickými poznatky a možnostmi realizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with parents’ und children’s perceptions, opinions and expectations
regarding the after school club centre of General František Fajtl DFC Grammar School and Kindergarten
in the district of Prague-Letňany. The explorative part of the thesis entails a survey via questionnaires on
parents’ expectations and opinions how the school youth centre works. Attending children’s
perceptions of strengths and weaknesses of the youth centre are included as well.
The theoretical part of the thesis analyses normative goals, mission, function and staff conditions of
school youth centres in general and the above mentioned centre in particular. The question of mutual
cooperation between parents and staff in charge is also discussed. The conclusion synthesises the main
findings of both of these parts – that is, the expectations of the parents and children are compared with
the theoretical groundwork and supplemented with feasible options of its implementation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK