Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Quo vadis, Domine? Studentská uniforma a mladá česká demokracie
Název práce v češtině: Quo vadis, Domine? Studentská uniforma a mladá česká demokracie
Název v anglickém jazyce: Quo vadis, Domine? Student uniform and young Czechoslovak democracy
Klíčová slova: studenti, studentská uniforma, studentské spolky, Karel Domin, Universita Karlova, první republika, meziválečný tisk
Klíčová slova anglicky: Students, student uniform, student association, Karel Domin, Charles University, First Czechoslovak Republic, interwar press
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2019
Datum zadání: 07.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Úvod
2. Historie studentstva v českých zemích
2.1 Studenti od poloviny 19. století po rok 1918
2.2 Vztah českých a německých studentů v kontextu doby
2.3 Česká Karlo-Ferdinandova universita a první světová válka
2.4 Studenti po válce
3. Rektorát Karla Domina
3.1 Lex Mareš
3.2 Od realizace Marešova zákona po uzavření českých vysokých škol
3.3 Rektor v boji za Karolinum
4. Návrh na zavedení uniforem vysokoškoláků
4.1 Reakce studentů
4.1.1 Spolek čsl. právníků Všehrd
4.1.2 Spolek posluchačů přírodních věd
4.1.3 Spolek posluchačů filosofie
4.1.4 Spolek českých mediků
4.2 Shrnutí
4.3 Reakce českého tisku
4.3.1 Právo lidu
4.3.2 Dělnická rovnost
4.3.3 Haló noviny
4.3.4 České slovo
4.3.5 Přítomnost
4.3.6 Magazín dp
4.3.7 Národní politika
4.3.8 Právo lidu v odpovědi Národní politice
4.3.9 Čin
4.3.10 Satirická báseň Práva lidu
4.4 Shrnutí
4.5 Reakce Karla Domina
4.6 Odznaky studentů
5. Závěr
6. Seznam literatury a pramenů
7. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
ADAMEC, Josef: Cesta rektora Domina k národu. In: Přítomnost, 16. května 1934, s. 319.
Balada o okrojovaném studentu. In: Právo lidu, 16. května 1934, s. 3.
BEDNAŘÍK, Petr / JIRÁK, Jan / KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011.
BENEŠ, Karel Josef: „Usměrnění“ Pražské university? In: Magazin dp, květen 1934, s. 43–46.
BERÁNKOVÁ Milena / KŘIVÁNKOVÁ Alena / RUTTKAY Fraňo: Dějiny Československé žurnalistiky. 3. díl. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1988.
BLAŽEK, J. L: Požadavek tělovýchovy. Studentský věstník 1920, roč. 1, č. 5, s. 7.
DOMIN, Karel (ed.) / VOJTÍŠEK, Václav (ed.) / HUTTER, Josef (ed.): Karolinum statek národní. Praha: Univerzita Karlova, 1934.
DOMIN, Karel: Můj rektorský rok: Z bojů o Karolinum a za práva Karlovy univerzity. V Praze A. Neubert, 1934.
DOMIN, Karel: Rektor Karlovy university Dr. K. Domin proti studentským stejnokrojům. In: České slovo, 12. května 1934, s. 4.
DOMIN, Karel: Studentské uniformy. In: Národní listy, 30. srpna 1934, s. 1.
DOMIN, Karel: Svorností k síle. In: Národní politika, 20. května 1934, s. 1.
Ein bestellter Antrag? In: Deutsche Zeitung Bohemia, 20. dubna 1934, s. 3.
Fašistický návrh na zavedení studentských uniforem. In: Dělnická rovnost, 21. dubna 1934, s. 2.
Fašistický návrh na zavedení studentských uniforem. In: Rudá zář, 21. dubna 1934, s. 2.
HAVRÁNEK, Jan – POUSTA, Zdeněk (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918–1990. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1998.
HAVRÁNEK, Jan (et al.): Stručné dějiny University Karlovy. 1. vydání. Praha: Universita Karlova ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1964.
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Mecenáš studentů a lékařů. Forum, časopis University Karlovy, roč. 2008, č. 1, s. 37–38, https://iforum.cuni.cz/IFORUM-5202-version1-UKF0108web.pdf, vyhledáno 8. 1. 2019.
HOFFBAUER, Alois: Moje vzpomínky na kolej a její samosprávu. In: VRZALÍK, Jan (ed.): Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Praha: 1929.
KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). 2. vydání. Praha: Libri, 2003.
KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930–1935). Praha: Libri, 2002.
KREJČÍ, František / UHLÍŘ, Antonín / KREJČÍ, František Václav: Návrh člena Nár. shromáždění dr. Krejčího, dr. A. Uhlíře, F. V. Krejčího a společníků na u pravení poměrů české a německé university v Praze, tisk 208, 1918. http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0208_00.htm, vyhledáno 12. 3. 2019.
KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. 1. vydání. Praha: Argo, 2005. Dějiny Evropy; sv. 8.
MAREŠ, František — NĚMEC, Bohumil: Návrh prof. dra. F. Mareše, B. Němce a soudruhů na vydání zákona o jménu české university a o majetku obou pražských universit, tisk 161, 1918. http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t0161_00.htm, vyhledáno 12. 3. 2019.
NEAGLE, August: Interpelace poslanců dr. Kafky, dr. Mayr-Hartinga a druhů vládě o projevu akademického senátu a celého učitelského sboru německé university v Praze, 247/XXIII (překlad), 1930. http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t0247_03.htm, vyhledáno 11. 3. 2019.
NĚMEC, Bohumil (ed.): Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. dílu prvého svazek prvý. V Praze: J. Otto. 1930.
Nic důležitějšího studenti nepotřebují! In: České slovo, 6. května 1934, s. 1.
NOVOTNÝ, Václav: Universita Karlova v minulosti. Praha: Rektorát University Karlovy, 1922.
OSVALDOVÁ, Barbora — ČEŇKOVÁ, Jana: Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: Academia, 2017.
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl pátý. V Praze: J. Otto, 1892.
PÁNEK, Jaroslav — TŮMA, Oldřich: Dějiny českých zemí. 2. vydání, doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
PEŠEK, Jiří — ZILYNSKYJ, Bohdan: Bydliště pražského universitního studenta před sto lety (1884). Documenta Pragensia 1985, roč. 5, č. 1, s. 158–171.
POLIŠENSKÝ, Ondřej: Všestudentský archiv (1848–1953), inventární seznam II. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1978.
Quo vadis, alma mater? Nejnovější nápad rektora Karlovy university: stejnokroje studentům! – Pochybnosti kolem Karolina. – Tradice a demokracie. In: Právo lidu, XLIII, 1934, č. 91.
Quo vadis, Domine? Studenti v uniformách. K dosavadním národním sbírkám, nová sbírka – na Karolinum. In: Haló noviny, 22. dubna 1934, s. 3.
RATAJOVÁ, Jana — CAJTHAML, Petr: Pražský student: univerzitní studenti v dějinách Prahy: Clamm-Gallasův palác 14. listopadu 2008–1. února 2009. 1. vydání. Praha: Scriptorium, 2008.
Rektor Domin a studentské uniformy. In: Právo lidu, 23. května 1934, s. 2.
Rektor může a studenti nesmí? In: Čin, 31. května 1934, s. 526.
S uniformami přišli se hakenkrajcleři poděkovat rektoru německé university. In: Expres roč. 5, č.132, 9. června 1932.
ŠVEHLA, Antonín (ed.): Almanach Studentské kolonie na Letné 1920–1930. V Nymburce: 1930.
Uniform für studenten? In: Prager Tagblatt, 20. dubna 1934, s. 5.
Uniformen für die tschechische hochschüler. In: Reichenberg Zeitung, 30. srpna 1934, s. 2.
VÁPENÍK, Rudolf: Cesta rektora Domina k národu. In: Přítomnost, 2. května 1934, s. 340, http://www.pritomnost.cz/cz/archiv-od-r-1924/27-uncategorized/2775-digitalni-archiv-1924-1939#r34, vyhledáno 30. 3. 2019.

Prameny:
AKADEMICKÝ SENÁT KU 1933: Zápis o I. sedění akademického senátu KU, které se konalo 20. října 1933 o 4. hod. odpolední v zasedací síni senátní (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 47, i. č. 699).
AKADEMICKÝ SENÁT KU 1933: Zápis o II. sedění akademického senátu KU, které se konalo 24. listopadu 1933 o 4. hod. odpolední v zasedací síni senátní (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 47, i. č. 699).
AKADEMICKÝ SENÁT KU 1934: Zápis o V. sedění akademického senátu KU, které se konalo 9. března 1934 o 4. hod. odpolední v zasedací síni senátní v nové budově fakulty právnické u Čechova mostu (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 47, i. č. 699).
AKADEMICKÝ SENÁT KU 1934: Dopis archivu ministerstva vnitra adresovaný rektorátu ohledně historie oslovování Magnificence a Spectabilis ze dne 16. dubna 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
DOMIN Karel: Pro národní sbírku za obnovení Karolina! (Archiv Univerzity Karlovy (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
POSLUCHAČI FILOSOFIE 1934: Dopis Spolku posluchačů filosofie Karlovy university rektorátu university Karlovy ze dne 17. dubna 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
POSLUCHAČI PŘÍRODNÍCH VĚD 1934: Dopis Spolku československých posluchačů přírodních věd Karlovy university v Praze rektorátu university Karlovy ze dne 13. dubna 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
Prohlášení akademického senátu Karlovy university o projevu akademického senátu německé university proti zákonu ze dne 19. února 1920, č. 135. V Praze: Akademický senát Karlovy university, 1930.
REKTORÁT KU 1933: Dopis všem fakultním spolkům ohledně oslovování Magnificence a Spectabilis ze dne 4. prosince 1933 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH MEDIKŮ 1934: Dopis spolku československých mediků v Praze rektorátu University Karlovy ze dne 23. května 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
STUDENTSTVO KAROLINU 1934: Pozvánka na zahradní slavnost pořádanou Ústředním svazem studentstva v Lobkovickém paláci dne 9. a 10. června 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
SVAZ ČESKOSLOVENSKÉHO STUDENTSTVA 1934: Dopis rektora Svazu Československého studenstva ze dne 7. dubna 1934 o režijním poplatku (Archiv Univerzity Karlovy, Všestudentský archiv 1848–1953, karton 22).
ÚSTŘEDNÍ SVAZ ČESKOSLOVENSKÉHO STUDENTSTVA 1934: Korespondence studentské tiskové kanceláře Ústředního svazu československého studentstva č. 12 (Archiv Univerzity Karlovy, Všestudentský archiv 1848–1953, karton 246).
VŠEHRD 1934: Dopis spolku československých právníků VŠEHRD rektorátu university Karlovy ze dne 11. dubna 1934 (Archiv Univerzity Karlovy, fond Akademický senát KU, karton 242, i. č. 3488).
Předběžná náplň práce
Autorka zpracuje bakalářskou práci, jejímž tématem je sonda do postavení studentů v české společnosti 30. let 20. století na podkladě materiálu celospolečenské diskuse, kterou v roce 1934, v době rektorátu prof. Karla Domina, vyvolal návrh na zavedení uniforem pro studenty Karlovy university. Autorka se přitom zaměřuje především na reakce studentských spolků, rektora university a dobového tisku a na základě jejich analýzy se pokouší co nejúplněji vysvětlit, proč pokus o zavedení studentských uniforem nebyl úspěšný. Zabývá se také dalšími otázkami: Kdo byl přímým iniciátorem návrhu na zavedení uniforem v roce 1934? Proč myšlenka ceremoniálních oděvů universitních studentů vyvolala debatu o vhodnosti či nevhodnosti plošného uniformování vysokoškoláků, vedenou napříč celým dobovým politickým spektrem a otevírající řadu dalších témat?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author is working on a bachelor thesis concerned with student status in Czech society during the thirties of the 20th century. The thesis is based on materials arising from public discussion following the suggestion to introduce student uniforms at Charles University in the year 1934 during the rector office of Karel Domin. The author is going to concentrate mainly on the reactions of student associations, the Charles University Rector and contemporary press. Based on the analysis of these sources, she will attempt to explain in detail why the suggestion was not successful. Other related issues will be discussed as well. Who was the direct initiator of the uniforms introduction in 1934? Why did the idea of ceremonial vestments for university students lead to a debate on adequacy or inadequacy of universal uniforming for university students? And why did it spread throughout the whole political spectrum of the time and also initiated wider discussions regarding other problems?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK