Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora adaptace dítěte v raném věku v předškolním vzdělávání v Dánsku a Německu
Název práce v češtině: Podpora adaptace dítěte v raném věku v předškolním vzdělávání v Dánsku a Německu
Název v anglickém jazyce: Promoting adaptation of children in early childhood in pre-school education in Denmark and Germany
Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, adaptační program, předškolní vzdělávání v zahraničí, dítě mladší 3 let, Německo, Dánsko, případová studie
Klíčová slova anglicky: Pre-school education, adaptation program, early childhood education and care abroad, child under 3, Germany, Denmark, case study
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2019
Datum zadání: 22.04.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Anna Nožičková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá tématem adaptačních programů v předškolním vzdělávání z pohledu teorie a praxe. Cílem práce je analyzovat rámcové podmínky i využívané přístupy předškolních zařízení při adaptaci dětí v raném věku v předškolních institucích v Německu a Dánsku.
V teoretické části budou blíže charakterizovány vzdělávací systémy obou zemí včetně kontextu, který úzce souvisí s předškolním vzděláváním. Dále budou specifikovány adaptační programy používané v zahraničí a stručně popsána vývojová specifika předškolních dětí, přičemž zásadní důraz bude kladen na děti do 3 let.
Empirická část bude obsahovat zpracování případových studií tří předškolních zařízení v daných státech (dvě v Německu a jedné v Dánsku), přičemž se zaměří zejména na děti v raném věku a proces jejich adaptace v těchto konkrétních zařízeních. Hlavními metodami sběru dat budou analýzy adaptačních a vzděláváních plánů konkrétních předškolních zařízení, pozorování a polostrukturované rozhovory. V rámci případových studií bude zjišťováno, jaké adaptační programy uplatňují zkoumaná předškolní zařízení, jaké je nastavení adaptačního procesu ve vybraných zařízeních, v čem jsou shody a odlišnosti adaptačních programů a jak hodnotí vedoucí a pedagogičtí pracovníci adaptační programy a jejich implementaci ve svém předškolním zařízení.
Na základě získaných poznatků vznikne návrh adaptačního programu, který by byl vhodný pro instituce zajišťující ranou péči a vzdělávání dětí v prostředí České republiky.
Seznam odborné literatury
BOOTH, T., AINSCOW, M. a D. KINGSTON. Index for inclusion. Developing play, learning and participation in early years and childcare. CSIE, 2006.

EACEA, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Praha: ÚIV, 2010. ISBN 978-92-9201-025-6.

EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE/EUROSTAT. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Structural Indicators on Early Childhood Education and Care in Europe – 2016. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the EuropeanUnion.

OECD, 2018. Engaging Young Children: Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care, Starting Strong, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085145-en.

OECD, 2017. Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en

PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 334 s. ISBN 978-80-262-0191-5.

Slot, P., 2018. Structural characteristics and process quality in early childhood education and care: A literature review, OECD Education Working Papers, No. 176, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/edaf3793-en.

SYSLOVÁ, Zora, Irena, BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK