Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polyfonie tematizace. Dialektika narativů korejské války s přihlédnutím ke genezi dílčích motivů
Název práce v češtině: Polyfonie tematizace. Dialektika narativů korejské války s přihlédnutím ke genezi dílčích motivů
Název v anglickém jazyce: Polyphony of thematisation. A Dialectic of Korean war narratives with regard to the genesis of partial motifs
Klíčová slova: Korejská válka|historie|narativ|propaganda|ideologie|KLDR|OSN
Klíčová slova anglicky: Korean war|history|narrative|propaganda|ideology|DPRK|OSN
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2019
Datum zadání: 30.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladislava Mazaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant se ve své práci bude věnovat rozdílnosti/shodě tematizací, kategorizací a disparátním/souvztažným verbalizacím dobového (aktuálního) narativu korejské války. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) V teoretické části nastíní ideologická a faktologická východiska budovaných narativů. Kriticky zhodnotí dosavadní přístupy užité v tehdejším českém/československém kontextu s přihlédnutím k současným mezinárodním trendům;
b) Na úrovni zvolených motivů (vypuknutí války, vstup amerických vojsk, vstup čínských vojsk, jednání o příměří, výzvy ke složení zbraní, výsledek války) zdůvodní konkrétní výběr dílčích motivů;
c) nastíní genezi analyzovaných motivů v komparaci možných alternativních narativů daných dobovou propagandou;
d) podá rozdílovou analýzu podloženou hloubkovou deskripcí jednotlivých genezí a (při anticipované ose binárnosti) naznačí strukturu a charakter jednotlivých narativů.
Seznam odborné literatury
Prameny:

Digitalizovaný archiv rezolucí Rady bezpečnosti OSN
Resolutions adopted by the United Nations Security Council since 1946. Welcome to the United Nations [online]. Copyright © 2011 [cit. 11.06.2018]. Dostupné z:http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/

Archiv rezolucí Valného shromáždění (OSN)
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY DURING ITS FIFTH SESSION [online]. [cit. 11.06.2018]. Dostupné z:
http://www.un.org/documents/ga/res/5/ares5.htm

Prezidentská knihovna Harry S. Trumana
The Korean War and Its Origins. Harry S. Truman Presidential Library & Museum
[online]. [cit. 11.06.2018]. Dostupné z:
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/koreanwar/

Prezidentská knihovna Dwighta Eisenhowera
The Korean War | Eisenhower Presidential Library, KS. Eisenhower Presidential
Library, KS | Official Website [online]. [cit. 11.06.2018]. Dostupné z:
https://www.dwightdeisenhower.com/375/The-Korean-War

Digitalizovaný archiv odtajněných dokumentů
Wilson Center Digital Archive. Wilson Center Digital Archive [online]. [cit.
11.06.2018]. Dostupné z: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/50/koreanwar-
1950-1953

Digitalizovaný Kramerius
Kramerius – verze 3[online]. Copyright ©2003 [cit.
11.06.2018]. Dostupné z:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
Kramerius – verze 5[online]. Copyright © [cit.
11.06.2018]. Dostupné z:
http://kramerius4.nkp.cz/search/

Knihovny:
Korejská knihovna. Orientální ústav AV ČR. Severokorejská periodika
Chosŏn njŏsŏng, Rodongdža, Hakpo, Kwahakkwa sänghwal, Rodong sinmun,
Inmin Čosŏn, Čosŏn jesul, Rjŏksa kwahak.
Literatura:
CASEY, Steven. Selling the Korean War: propaganda, politics, and public opinion in the
United States, 1950-1953. Oxford University Press paperback ed. Oxford: Oxford University
Press, 2010. ISBN 9780199738991.
CATCHPOLE, Brian. Korejská válka 1950-53. Přeložil Kryštof VÁLKA. Praha: BB art,
2003. ISBN 80-7341-073-7.
ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Dějiny států.
ISBN 80-7106-411-4.
NÁLEVKA, Vladimír. Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti: korejská válka 1950-1953. Praha:
Epocha, 2009. Polozapomenuté války. ISBN 978-80-87027-93-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK