Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hudebně didaktických pomůcek pro výuku klavíru v základních uměleckých školách
Název práce v češtině: Využití hudebně didaktických pomůcek pro výuku klavíru v základních uměleckých školách
Název v anglickém jazyce: The application of musical didactic tools for teaching piano at elementary art schools
Klíčová slova: Hudebně didaktické pomůcky, výuka klavíru, hudební nauka, pedagogika
Klíčová slova anglicky: Musical didactic aids, piano lessons, music theory, pedagogy  
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: MgA. Jiřina Marešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2019
Datum zadání: 24.04.2019
Datum a čas obhajoby: 18.09.2020 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou využívání hudebně didaktických pomůcek ve studiu oboru Hra na klavír na základních uměleckých školách do 5. ročníku studia. Nejprve představuje jednotlivé oblasti dětského psychického a psychomotorického vývoje, na nichž autorka demonstruje vazbu mezi vývojem dětí a pozitivními dopady použití hudebně didaktických pomůcek ve výuce. Těžištěm práce je následné přiblížení a návrh využití konkrétních hudebně didaktických pomůcek pro studium oboru Hra na klavír, tedy předmětů Hra na klavír a Hudební nauka, v rámci vzdělávání na základních uměleckých školách. Pozornost je věnována jednotlivým aspektům ovlivňujícím funkčnost těchto pomůcek. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníku vytvořeného a rozeslaného klavírním pedagogům, na jehož základě je mimo jiné založen výběr popisovaných hudebně didaktických pomůcek. Práce vznikla se záměrem obeznámit začínající pedagogy se širokou škálou hudebně didaktických pomůcek. Může napomoci v lepší orientaci v dostupných materiálech pro pedagogickou praxi a k efektivnějšímu pojetí výuky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the topic of using musical teaching aids in the study of piano playing at music schools up to the 5th year of study. First, it presents individual areas of children's psychological and psychomotor development, in which the author demonstrates the link between children's development and the positive effects of the use of musical teaching aids in teaching. The subsequent focus of the work is an introduction of and a proposal for the use of specific musical didactic aids for the study of piano playing, i.e. in the subjects Piano and Music Theory, in the framework of education at music schools. Attention is paid to individual aspects influencing the functionality of these aids. The results of a questionnaire created and sent to piano teachers are also presented, on the basis of which, among other things, a selection of the described musical didactic aids is based. The thesis was created with the intention of acquainting beginning teachers with a wide range of musical teaching aids. It can help with better orientation in the available materials for pedagogical practice and with a more effective conception of teaching.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK