Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korejské menšiny v současném Japonsku
Název práce v češtině: Korejské menšiny v současném Japonsku
Název v anglickém jazyce: Korean minorities in contemporary Japan
Klíčová slova: Japonsko|Korea|menšiny|diskriminace|Mindan|Sóren
Klíčová slova anglicky: Japan|Korea|minorities|discrimination|Mindan|Soren
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2019
Datum zadání: 17.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je kritické zhodnocení aktuálního postavení korejských menšin v současné japonské společnosti. Práce vychází z hypotézy, že ačkoli Japonsko přijalo a zapracovalo do svého právního řádu několik zásadních mezinárodních dokumentů vylučujících všechny formy diskriminace, v japonské společnosti nadále přetrvávají předsudky a diskriminační praktiky vůči korejským menšinám. Práce se také snaží nalézt odpověď na otázku, do jaké míry se daří postupně asimilace korejské menšiny do většinové japonské společnosti.
Autorka nejprve analyzuje opatření okupační správy v letech 1945 – 1951, která nastavila základní rámec pro pobyt korejských menšin na japonském území, a následně pak kroky japonské vlády v oblasti kontroly imigrace a vztahu mezi Japonskem a zeměmi, které byly před válkou součástí japonského koloniálního panství. Zvláštní pozornost věnuje také budování institucionálních struktur, zejména dvou svazů – Mindan a Čoren, v rámci kterých se Korejci v Japonsku organizovaly.
V další části se autorka věnuje vývoji vztahu japonské společnosti/státu ke Korejcům druhé poválečné generace v průběhu 60. – 80. let a zaměří se zejména na proměny vnitropolitické i zahraničně politické situace, které ovlivnily změny tohoto vztahu. V závěru pak rozebere aktuální situaci korejských menšin v širším kontextu postupného otevírání japonské společnosti jak v rovině politicko právní tak i kulturní.
Jako primární zdroje bude autorka používat zákony a vyhlášky, které upravují pobyt korejských menšin na japonském území, a dále pak statistická data a výsledky šetření státních institucí v oblasti národnostní politiky. V případě sekundárních zdrojů bude čerpat z aktuální odborné literatury publikované v Japonsku i v zahraničí.
Seznam odborné literatury
Bayliss, Jeffrey P. “Minority Success, Assimilation, and Identity in Prewar Japan: Pak Chungŭm and the Korean Middle Class.” Journal of Japanese Studies, Vol. 34, No. 1, 2008, pp. 33–68.
Howell, David L. “Ethnicity and Culture in Contemporary Japan.” Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 1, 1996, pp. 171–190.
Min, Pyong Gap. “A Comparison of the Korean Minorities in China and Japan.” The International Migration Review, Vol. 26, No. 1, 1992, pp. 4–21.
Ryang, Sonia. Koreans in Japan: critical voices from the margin.
Shipper, Apichai W. “Foreigners and Civil Society in Japan.” Pacific Affairs, Vol. 79, No. 2, 2006, pp. 269–289.
Strausz, Michael. “Minorities and Protest in Japan: The Politics of the Fingerprinting Refusal Movement.” Pacific Affairs, Vol. 79, No. 4, 2006, pp. 641–656.
Surak, Kristin. “Convergence in Foreigners' Rights and Citizenship Policies? A Look at Japan.” The International Migration Review, Vol. 42, No. 3, 2008, pp. 550–575.
Taguchi, Sumikazu. “A Note on Current Research of Immigrant Groups in Japan.” The International Migration Review, Vol. 17, No. 4, 1983, pp. 699–714.
Tsutsui, Kiyoteru; Hwa Ji Shin. “Global Norms, Local Activism, and Social Movement Outcomes: Global Human Rights and Resident Koreans in Japan.” Social Problems, Vol. 55, No. 3, 2008, pp. 391–418.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK