Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střídavá péče a její vliv na školní úspěšnost dítěte v primární škole
Název práce v češtině: Střídavá péče a její vliv na školní úspěšnost dítěte v primární škole
Název v anglickém jazyce: Shared custody and its influence on a child’s success in primary school
Klíčová slova: střídavá péče, školní úspěšnost, dítě mladšího školního věku, potřeby dítěte, primární škola
Klíčová slova anglicky: shared custody, school success, primary school children, child needs, primary school
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2019
Datum zadání: 16.04.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Petra Horská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BOHADLOVÁ, Veronika. Střídavá péče - klady a zápory. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, katedra psychosociálních věd a etiky.
DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte na prvním stupni základní školy. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky.
HELUS, Zdeněk. Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. Psychologická literatura.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
NIELSEN, Linda. Shared Physical Custody: Does it Benefit Most Children. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers [online]. 2015, 28(1), 79-138 [cit. 2019-04-16]. ISSN 08826714.
NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4110-9.
NOVÁK, Tomáš. Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0342-1.
ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod rodičů. Praha: Grada, 2010. ISBN
978-80-247-3181-0.
TRÁVNÍČEK, Milan. Střídavá péče. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-596-1.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o dnes již velmi častém jevu střídavé péče a jejím vlivu na školní úspěšnost žáka na 1.stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.

Teoretická část se zabývá vymezením střídavé péče, jejími okolnostmi a podobami, zabývá se žákem na 1. stupni základní školy, jeho charakteristikou a potřebami. Zabývá se též školní úspěšností a vlivy střídavé péče na školní úspěšnost.

Praktická část se zaměřuje na zjištění vlivu střídavé péče na školní úspěšnost žáka na 1. stupni základní školy. Výzkum je realizován prostřednictvím dotazníků a hloubkových rozhovorů. Respondenty jsou učitelé na 1. stupni základní školy, kteří mají ve třídě dítě ve střídavé péči.

Cílem práce je zjistit, jaký má střídavá péče vliv na školní úspěšnost žáka na 1. stupni základní školy, jak se takové dítě projevuje, zda se dají vypozorovat nějaké obecné projevy v rámci věkových kategorií a v rámci skupin stejného pohlaví, co konkrétně má na školní úspěšnost ze situace, ve které se dítě nachází, vliv a v jaké míře a v neposlední řadě také to, jak učitel s takovým žákem pracuje, jak mu pomáhá.

Smyslem práce je získání dat o vlivech střídavé péče na školní úspěšnost a získání názorů a nápadů na práci s dětmi ve střídavé péči od učitelů, kteří mají takové děti ve třídě. Práce by dále mohla sloužit jako podklad a podpora dalším učitelům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK