Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů
Název práce v češtině: Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů
Název v anglickém jazyce: The role of the occupational therapist for children with mental disability aged from five to eighteen. Subtitle: Using reconditioning stay
Klíčová slova: ergoterapie, mentální postižení, ergoterapeutické metody, rekondiční pobyty, volný čas
Klíčová slova anglicky: occupational therapy, mental health, ergotherapeutic methods, reconditioning stay, free time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. Tereza Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2017
Datum zadání: 16.07.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AOTA. Uniform terminology for occupational therapy - 3rd edition. American Journal of Occupational Therapy, 1994, roč. 48, č. 11, s. 1047 - 1054. Dostupné z:https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1873346

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. [online]. Praha: WordPress, c2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z:http://arpzpd.cz/

BARNEY, Karen Frank a Margaret A. PERKINSON. Occupational therapy with aging adults: promoting quality of life through collaborative practice. St. Louis, Missouri: Elsevier, [2016]. ISBN 9780323067768.

Biuro SANO Pobyty Zdrowotne: Informacja o turnusach rehabilitacyjnych [online]. Toruń [cit. 2018-07-12]. Dostupné z:https://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

Borovice.cz: TÁBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ [online]. 2017 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://www.borovice.cz/detske-tabory/tabor-pro-zdravotne-postizene-deti-a-mladez/

BRYANT, Wendy, Jon FIELDHOUSE, Katrina BANNIGAN, Jennifer CREEK a Lesley LOUGHER. Creek's occupational therapy and mental health. 5th edition. FREEMAN, M. Definice forem zooterapie. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. autorů. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.

Caritas Diecezji Tarnowskiej: Program turnusów[online]. Jadowniki Mokre [cit. 2018-07-12]. Dostupné z:http://www.jadowniki.caritas.pl/turnusy/program-turnusow

CROUCH, Rosemary B. a Vivyan M. ALERS. Occupational therapy in psychiatry and mental health. Fifth edition. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-62422-7.

CURTIN, Michael, Matthew. MOLINEUX a Jo-anne. SUPYK-
MELLSON. Occupational therapy and physical dysfunction: enabling occupation. 6th ed. New York: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. ISBN 9780080450841.

Česká Asociace Ergoterapeutů. Object moved [online]. Copyright © 2008 Michal Rod [cit. 04.07.2018]. Dostupné z:http://www.ergoterapie.cz/Page.aspx?PageHierarchyID=47&PageIndex=1&PageID=1&node=39&ParentPageID=37

DOČKAL, Vladimír Ergoterapie. In MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 252-278. ISBN 80-244-1075-3

Domov pro mne: Zážitkové pobyty pro děti a dospělé [online]. 2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://www.domovpromne.cz/zazitkove_pobyty/EISERTOVÁ, Jaroslava a Adéla BARTESOVÁ. Use of therapy with assistance of dog within sojourn event of children with specific needs: XIth summer integration canistherapeutic camp in 2008 for handicapped and normal children organized by Faculty of Health and Social Studies. Journal of health sciences management and public health. 2008,9(2), 310-330. ISSN 1512-0651.bmc18009787

Fachklinik Prinzregent Luitpold: Ergotherapie [online]. Scheidegg/Allgäu: NETZWERK [cit. 2018-07-12]. Dostupné z:https://www.klinikprinzregentluitpold.de

FREEMAN, M. Polohování. Pomoc od psích přátel, 2008, roč. 2008, 07.

FREEMAN, M. Definice typů zooterapie dle metody. In VELEMÍNSKÝ, M. a kol. autorů. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.

GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-879-1.

GIGGINS, Oonagh M.; PERSSON, U. M.; CAULFIELD, Brian. Biofeedback in rehabilitation. J Neuroeng Rehabil, 2013, 10.1: 60. Dostupné z:https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-10-60

HAGEDORN, R. Kognitivní rámce vztahů. In KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.

HÖSCHL, 1996, cit. podle MAHROVÁ, G., M. VENGLÁŘOVÁ et al., 2008. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2138-5.

HUČÍK, Ján. Učenie hrou vo výchove mentálne postihnutých detí. Efeta otvor sa. 1995,5(4), 17-18. ISSN 1335-1397.bmc96005973

JANKŮ, K. Terapie ve speciální pedagogice. [online]. Ostrava: Projekty osu, 2013. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z:http://projekty.osu.cz/svp/opory/PdF_Janku_Terapie-1.pdf

JANSA, Jakub. Česká abilympiáda pro děti a mládež. Vozíčkář, časopis nejen pro sedící [online]. 6. 4. 2010. [cit. 09. 07. 2018]. Dostupné z:http://www.vozickar.com/ceska-abilympiada-pro-deti-a- mladez/

KARÁSKOVÁ, Vlasta. Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. Skripta. ISBN 80-244-0833-3.MED00116760

KAUFMAN, James C. Creativity and mental illness. Cambridge: Cambridge University Press, [2014]. ISBN 978-1-107-02169-3.MED00188123

KLIMKOVÁ, M. Jaro, léto, podzim, zima – s touto knížkou rok je prima. 2. vyd. Krmelín: Powerfield, 2013. 120 s. ISBN 978-80-260-4058-3.

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

KONVALINOVÁ, Kateřina. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima. Ilustroval Edita PLICKOVÁ. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0620-0.
Využívanie multisenzorickej miestnosti Snoezelen pri práci s klientom centra sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach: Klient vs. Blížny: Sociálno-teologicko-psychologicko-edukatívne aspekty v sociálnej práci [online]. Prešov: Prešovská univerzita: Kormošová M., 2013 [cit. 2019-04-11]. ISBN 978-80-555-0833-7. Dostupné z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormosova1

KREJČÍŘOVÁ, O. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 1. vyd. ISBN 978-80-244-1635-9.

KYSUČAN, J. Psychopedie. Teorie výchovy mentálně retardovaných. Olomouc: UP, 1990.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VYHLÁŠKA Č. 27/2016 SB., O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 1. 2018 [online]. 1.1.2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2?fbclid=IwAR28QKGoGiq0s68QK7UekgNVgg3tF9jCRsKHtR-ZGV4UioFr2Bt8iSSzR9U

Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Metodika a formuláře žádosti na rok 2018 [online]. 27.12.2017 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/metodika-a-formulare-zadosti-na-rok-2018_14649_3743_8.html

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice: teorie a metodika. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1075-3.

NÁDVORNÍKOVÁ a Eva SVOBODOVÁ. Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí: dítě a jeho tělo. 2. vydání. Praha: Raabe, 2015. Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. ISBN 978-80-7496-187-8.VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0841-3.

OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 186 s. ISBN 978-802-1062-214

PAPRSEK, 2018. Informace pro zahájení rekondičního pobytu [interní leták]. Vyškov: Paprsek, 18. 8. 2017. 2 s.

Pattison, H. A. The trend of occupational therapy for the tuberculous: Archives of occupational therapy, 1992, roč. 1, č. 1, s. 19 - 24. Dostupné z:https://journals.lww.com/ajpmr/Citation/1922/02000/The_Trend_of_Occupational_Therapy_for_the.3.aspx

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-295-5.

PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. 2. vyd. Praha: Portál, 2013. 208 s. ISBN 978-80-262-0454-1.

PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7689-1.MED00186853

PROBST, Michael a Liv Helvik SKJÆRVEN, ed. Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach. Edinburgh: Elsevier, [2018]. ISBN 978-0-7020-7268-0.

REGEC, Vojtech a Kateřina STEJSKALOVÁ. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 204 s. ISBN 978-80-244-3203-8.
REHALB o.p.s.: Rekondiční pobyty [online]. 2017 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://rehalb.cz/#pobyty

RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1073-7.

Sdružení CMP: Rekondiční pobyty [online]. 2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://www.sdruzenicmp.cz/kdo-jsme/rekondicni-pobyty

SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. 2., rozš. vyd. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-077-8.

Senzoricka integrace. Senzoricka integrace [online]. Copyright © 2018 Your Company [cit. 16.03.2019]. Dostupné z: http://www.senzorickaintegrace.com/cojeasi.html

SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0369-8.

SPERRY, Len. Psychopathology and psychotherapy: DSM-5 diagnosis, case conceptualization, and treatment. 3rd ed. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-83872-6.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Pobočný spolek Třebíč: Nabídka rehabilitačního pobytu na rok 2019 [online]. 05.10.2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z:http://www.spmp-trebic.cz/cs/pripravujeme/nabidka-rehabilitacniho-pobytu-na-rok-2019.html

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.: Letní pobyty v roce 2019 [online]. 11.11.2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://www.downsyndrom.cz/aktuality/687/letni-pobyty-v-roce-2019.html?pg=1

Spolek ZNOVU S NÁMI, z. s.: Rekondiční pobyty [online]. 2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://oszare.sweb.cz/pobyty.htm

Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ: Rekreačně-rekondiční pobyt pro dítě s doprovodem Vesna [online]. 2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://www.janskelazne.com/rekreacne-rekondicni-pobyt-pro-dite-vesna/?fbclid=IwAR2zaM_3_yu66ln3_tSpbzKgXpTzaQH3ZP_sAn6Oi7vTp-8GC1jpDTX9v1E#1468165405058-2c4a4d9e-ec42

STIBRALOVÁ, Jana a Jan KUTÝ. Bezpečně s dětmi a mládeží: metodická příručka Mladých ochránců přírody. 2. upravené vydání. Praha: Mladí ochránci přírody, 2017. ISBN 978-80-87221- 24-2.

Super noty: Když jsem já sloužil [online]. Praha: BIZ DATA a.s. 2016 [cit. 2018-07-12]. Dostupné z:https://supernoty.cz/skladby/lidova/kdyz-jsem-ja-slouzil/59?listtype=Grid

ŠVESTKOVÁ, Olga, Kateřina SVĚCENÁ, et al. Ergoterapie: skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha. 2013, ISBN 978-80-260-4100-9.

ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ, Rastislav DRUGA, Jan PFEIFFER a Jiří
VOTAVA. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2.

TILINGER, Pavel a Alena LEJČAROVÁ. Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2037-4.MED00178057

TULLET, Hervé. Barvy. Přeložil Martin BEDŘICH. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026209058. TURNER, A. The philosophy and history of occupational therapy. 1996

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99) [online]. 2018/3/7 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z:https://www.uzis.cz/cz/mkn/F70-F79.html

VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004, s. 273. ISBN 978-80-246-0841-9.

VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0378-2.

VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

Vyhláška č. 106/2001 Sb.: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti [online]. 01. 01. 2014 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106?fbclid=IwAR3Xk5Fu-TlaYbCCj6byXFtIhi4hk5CCr4nilYUTZsuGIdTj5cmpKZfsS5g

VYSKOTOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, K. Jemná motorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 176 s. ISBN 978-80-247-44698-4 Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2014. ISBN 9780702045899.

WEINGÄRTNER, Christian. Schwer geistig behindert und selbstbestimmt: eine Orientierung für die Praxis. 3., überarb. Aufl. Freiburg: Lambertus-Verl, 2013. ISBN 9783784121109.

The World Federation of Occupational Therapists: About [online]. c2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z:https://www.wfot.org/about

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Přeložil Jan PFEIFFER, přeložil Olga ŠVESTKOVÁ. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1587-2.

WINFRIED LOTZ... (HRSG.). Wege zur seelischen Gesundheit für Menschen mit geistiger Behinderung: Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung. Bern [etc.]: H. Huber, 1996. ISBN 9783456827278.

Zákon č. 258/2000 Sb.: Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů[online]. 01.01.2018 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20180101

Z nevýhody výhoda: příručka pro skautské vedoucí o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami. Vyd. 5., rozš., (V TDC 1.). Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2013, 106 s. ISBN 978-80-86825- 89-2.ZAHRADNÍ TERAPIE - MARLI zahrada bez bariér: MARLI zahrada bez bariér [online]. Vrbno pod Pradědem [cit. 2018-07-12]. Dostupné
z: http://www.marli.cz/zahradn%C3%AD%20terapie.htmlZákon č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). [cit. 2018-07-12]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-167.

ZEZULKOVÁ, Eva. Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7368-991-9.
Předběžná náplň práce
Název této bakalářské práce je Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let s využitím rekondičních pobytů. V teoretické části je popsána definice ergoterapie a pojem mentální postižení, jeho definice a etiologie. Následně je v této části podrobně popsána ergoterapie u dětí s mentálním postižením. V závěru jsou vysvětleny volnočasové aktivity a především rekondiční pobyt. V praktické části je hlavním cílem vytvořit základní ergoterapeutický program rekondičního pobytu pro děti s mentálním postižením. Data jsou získaná pomocí semistrukturovaných a nestrukturovaných rozhovorů a pozorováním dvou rekondičních pobytů. U dvou absolvovaných pobytů jsou porovnány komponenty: povědomí personálu o ergoterapii, organizace dnů, množství prováděných terapeutických jednotek a zapojení ergoterapeuta do chodu. Na podkladě absolvovaných a následně porovnaných pobytů je vytvořen ergoterapeutický program.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The title of this bachelor thesis is The role of the occupational therapist for children with mental disability aged from five to eighteen using reconditioning stay. In theoretical part is described definition of occupational therapy and the term mental disability, its definition and etiology. Then there is described occupational therapy for children with mental disability in detail in this part. At the conclusion are explained leisure activities and especially reconditioning stay. In practical part is the main goal to create a basic ergotherapeutic rehabilitation program for children with mental disabilities. . The data are obtained through semi-structured and unstructured interviews and observation of two reconditioning stays. . For the two stays completed, the components are compared: staff awareness of occupational therapy, organization of days, the number of therapeutic units performed and the involvement of the therapist. On the basis of completed and subsequently compared stays an ergotherapy program is created.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK