Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice.
Název práce v češtině: Informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice.
Název v anglickém jazyce: Womenś awareness of methods of assisted reproduction in the Czech Republic
Klíčová slova: informovanost žen, asistovaná reprodukce, reprodukční medicína, sterilita, infertilita, in vitro fertilizace
Klíčová slova anglicky: women's awareness, assisted reproduction, reproductive medicine, sterility, infertility, in vitro fertilization
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: MUDr. Andrej Černý
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.04.2019
Datum zadání: 24.10.2019
Datum a čas obhajoby: 01.07.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02845)
Oponenti: MUDr. Patrik Šimják, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jana Vacková
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. Better Health Channel: Menstruation – athletic amenorrhoea. JEAN HAILES FOR WOMEN'S HEALTH. Better Health channel [online]. Austrálie, 2018 [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/menstruationathleticamenorrhoea?fbclid=IwAR1fZMMFLIF7eB3PveIh4EpPWzqq9wuudiWLtfMsvAx6O-F2-wk4vnl8z48#
2. CRHA, Igor. Současnost IVF v České republice. Angis revue. 2014, 7(2), 19-22. ISSN 2464-5435.
3. CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Využití progesteronu v asistované reprodukci. Gynekologie a porodnictví. 2017, 1(3), 153-155. ISSN 2533-4689.
4. ČIHÁK, Radomír, GRIM, Miloš, ed. Anatomie 2: Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/anatomie-2-2222/
5. DAŇKOVÁ KUČEROVÁ, Jana, Petr KOVÁŘ, Dagmar SMETANOVÁ, Martin HYNEK a Tomáš ADAMUS. Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda – hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy). Praktická gynekologie. 2014, 18(4), 242-245. ISSN 1211-6645. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/prakticka-gynekologie-clanek/management-zjisteni-pruchodnosti-vejcovodu-nove-dostupna-ambulantni-metoda-hysterosalpingo-foam-sonografie-hyfosy-50988
6. DOHERTY, C. Maud — CLARK, Melanie Morrissey. Léčba neplodnosti: podrobný rádce pro neplodné páry. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 121 s.: il., grafy; 23 cm. ISBN: cnb001640726; 80-251-0771-X.
7. FAIT, Tomáš, Michal ZIKÁN a Jaromír MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydaní. Praha: Maxdorf, [2017]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-482-1.
8. GEST IVF, Clinic. www.gest.cz [online]. [cit. 10.4.2020]. Dostupný na WWW: https://www.gest.cz/vyvojova-rada-embryi
9. HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví: 3., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/porodnictvi-968/
10. Journal Of Assisted Reproduction And Genetics [J Assist Reprod Genet] 2016 Feb; Vol. 33 (2), pp. 215-20. Date of Electronic Publication: 2016 Jan 04.
11. KONEČNÁ, Hana. Zdravotní a etické aspekty asistované reprodukce (ART). Practicus. 2017, 16(5), 16-17. ISSN 1213-8711. Dostupné také z: http://web.practic021us.eu/sites/cz/Stranky/Archiv.aspx
12. KUBÍČEK, Vladimír. Léčba neplodného muže. Urologie pro praxi. 2017, 18(4), 170-176. ISSN 1213-1768. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/archiv.php
13. KUBÍČEK, Vladimír. www.urologiepropraxi.cz [online]. [cit. 10.4.2020]. Dostupný na WWW: http://www.solen.cz/pdfs/uro/2010/04/08.pdf
14. LATTOVÁ, Veronika, Jiří DOSTÁL, Jan VODIČKA a Martin PROCHÁZKA. Riziko tromboembolie v souvislosti s in vitro fertilizací. Česká gynekologie. 2019, 84(3), 229-232. ISSN 1210-7832.
15. MADAR, Jindřich a Zdenka ULČOVÁ-GALLOVÁ. Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce: vybrané kapitoly. Praha: Mladá fronta, [2016]. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3901.
16. MARDEŠIĆ, Tonko. Diagnostika a léčba poruch plodnosti. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4458-2.
17. MAREŠOVÁ, Pavlína a Luděk FIALA. Moderní postupy v gynekologii a porodnictví. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4852-1.
18. MOCH, Holger, Peter A. HUMPHREY, Thomas M. ULBRIGHT a Victor E. REUTER, ed. WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs. 4th edition. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2016. World Health Organization classification of tumours. ISBN 978-92-832-2437-2.
19. NGUYEN, J a H DUONG. Anatomy, Abdomen and Pelvis, Female External Genitalia: Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. StatPearls Publishing [online]. 2019 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=31613483&lang=cs&site=ehost-live&scope=site
20. OBORNÁ, Ivana a Blažena ZBOŘILOVÁ. Asistovaná reprodukce. Practicus. 2015, 14(4), 16-18. ISSN 1213-8711. Dostupné také z: http://web.practicus.eu/sites/cz/Stranky/Archiv.aspx
21. PUBLIC RELATIONS GO, ACONTE s.r.o. Kde Vám pomůžou. www.stopneplodnosti.cz [online]. 2018 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://stopneplodnosti.cz/kde-vam-pomohou
22. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Pavel VENTRUBA. Gynekologie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7492-426-2.
23. ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 621 stran: ilustrace (některé barevné), portréty; 31 cm. ISBN: cnb002893219; 978-80-247-5753-7.
24. RUMPÍKOVÁ, Taťána — OBORNÁ, Ivana — BĚLAŠKOVÁ, Silvie, et al. The attitudes of IVF patients treated in the Czech Republic towards informing children born after gamete donation. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic, 2018, roč. 162, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1213-8118. DOI: 10.5507/bp.2017.050
25. ŘEZÁČ, Jakub. Fyziologie mužské reprodukce. Reprodukční medicína. 2018, s. 222-247. ISBN 978-80-204-4657-2.
26. ŘEZÁČOVÁ, Jitka. Reprodukční medicína: současné možnosti v asistované reprodukci. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4657-2.
27. ŘEŽÁBEK, Karel. Asistovaná reprodukce. 3.aktualizované a doplněné vydání. Praha: Maxdorf, [2018]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-553-8.
28. SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ a Eva STAROŠTÍKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0214-3. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/osetrovatelstvi-v-gynekologii-a-porodnictvi-3783/
29. The Indian Journal Of Medical Research [Indian J Med Res] 2018 Dec; Vol. 148 (Suppl), pp. S10-S14.
30. TRÁVNÍK, Pavel. Detekce plodnosti a těhotenství – v čem může pomoci lékárník? Praktické lékárenství. 2017, 13(3), 125-128. ISSN 1801-2434. Dostupné také z: http://www.praktickelekarenstvi.cz/
31. VÁCHA, Marek. Asistovaná reprodukce a preimplantační diagnostika: etické problémy zůstávají a nové vznikají. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(6), 361-367. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-clanek/asistovana-reprodukce-a-preimplantacni-diagnostika-eticke-problemy-zustavaji-a-nove-vznikaji-62192
32. VESELÁ, Kateřina. Za mužskou neplodnost může genetika, ale i nevhodné oblečení. Hledám zdraví [online]. 2018, 14.6.2018, 2 [cit. 2020-04-10]. ISSN 2336-5080. Dostupné z: https://www.hledamzdravi.cz/za-muzskou-neplodnost-muze-genetika-ale-i-nevhodne-obleceni/
33. VOGT, Peter H. (ed.). Genetics of human infertility. Basel ; Karger, [2017]. x, 177 stran: ilustrováno. ISBN: 978-3-318-06097-3.
34. WHO laboratory manual for the examination of human semen. 5th ed. Geneva: World Health Organization, 2010. ISBN 978-92-4-154778-9.
Předběžná náplň práce
Tématem mé bakalářské práce je informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části se věnuji fyziologii reprodukčních orgánů ženy a muže, dále popisuji pojem neplodnost a její příčiny. V následujících kapitolách se zaměřuji na postup při vyhledání odborného pracovníka, následná vyšetření a možné metody asistované reprodukce.
V praktické části zkoumám informovanost žen v dané oblasti. Jako zdroj dat užívám anonymní kvantitativní dotazník, sdílený na sociálních sítích, který vyplnily ženy různých věkových kategorií. Dotazník vyplnilo celkem 193 žen. Stanovila jsem si několik hypotéz, které jsem díky odpovědím potvrdila či vyvrátila. Díky výzkumu jsem potvrdila hypotézu, že více než polovina žen ví, kdy a na kterého lékaře se má s problémy ohledně plodnosti obrátit. Následně se potvrdila i hypotéza druhá, a to že většina žen zná alespoň některé rizikové faktory ovlivňující plodnost. Dále jsem předpokládala, že si většina žen uvědomuje význam věku ve snaze o početí. Hypotézu jsem sice díky dotazníkovému šetření potvrdila, ale ne každá žena ví, jak nízký je věk, ve kterém se snižování plodnosti začne projevovat. Vyvrátila jsem hypotézu, že si alespoň polovina z respondentek vede menstruační kalendář. Stejně tak se nepotvrdila hypotéza, ve které se domnívám, že si alespoň polovina žen uvědomuje riziko výskytu neplodnosti jak u ženy, tak u muže. A jako poslední jsem předpokládala, že mají ženy alespoň malé ponětí o metodách asistované reprodukce v České republice, což je pravda.
Jako výsledek mé práce jsem zpracovala informační brožuru, která bude sloužit jako edukační materiál pro širokou veřejnost. Brožura je přiložena na konci bakalářské práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of my thesis is women’s awareness about the methods of assisted reproduction in the Czech Republic. The work is devided into a theoretical part and practical part.
In the theoretical part I deal with the physiology of reproductive organs of women and men, further I describe the term infertility and its causes. In the following chapters I focus on the process of finding a specialist, subsequent examinations and possible methods of assisted reproduction.
In the practical part I examine the awareness of women in this area. As a data source I use an anonymous quantitative questionnaire, shared on social networks, filled in by women of different ages. 193 women completed the questionnaire. I made several hypotheses, which I confirmed or refuted thanks to the answers. Research has confirmed the hypothesis that more than half of women know when and to which doctor to address fertility problems. Subsequently, the second hypothesis was confirmed-most women know at least some of the risk factors affecting fertility. Furthermore, I assumed that most women are aware of the importance of age in the pursuit of conception. Although I confirmed the hypothesis thanks to a questionnaire survey, but not every woman knows how low the age at which fertility reduction begins to manifest. I refute the hypothesis that at least half of the respondents keep their menstrual calendar. Similarly, the hypothesis in which I believe that at least half of women are aware of the risk of infertility in both women and men has not been confirmed. Lastly, I assumed that women had at least a little idea of assisted reproduction methods in the Czech Republic, which is true.
As a result of my work I prepared an information brochure that will serve as educational material for the general public. The brochure is attached at the end of the bachelor thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK