Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spiritualita adventu a vánočního období v básnickém díle Bohuslava Reynka
Název práce v češtině: Spiritualita adventu a vánočního období v básnickém díle Bohuslava Reynka
Název v anglickém jazyce: Spirituality of advent and christmas in Bohuslav Reynek’s work
Klíčová slova: Bohuslav Reynek, spiritualita, Advent, Vánoční období, Vánoce, poezie, grafika, malba
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2019
Datum zadání: 02.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Cíle práce a metodika jejich vypracování
2.1 Bohuslav Reynek
2.1.1 Osoba
2.1.2 Život a dílo
2.2 Křesťanská spiritualita
2.2.1 Spiritualita adventu v učení římskokatolické církve
2.2.2 Spiritualita vánočního období v učení římskokatolické církve
3.2 Cíle práce, představení hypotézy
3.2.1 Postup práce personalistickým způsobem - představení
3.2.2 Postup práce systematickým způsobem – představení
3.2.3 Cíle práce, ověření hypotézy
3. Význam adventu a vánočního období v životě Bohuslava Reynka
3.1 Pozice víry a její porozumění u Bohuslava Reynka
3.2 Spiritualita a prožívání adventu a vánočního období
4. Advent a vánoční období v básnické tvorbě
4.1 Advent a vánoční období v raných sbírkách
4.1.1 Sbírka Žízně
4.1.2 Sbírka Rybí šupiny
4.1.3 Sbírka Smutek země
4.1.4 Sbírka Had na sněhu
4.1.5 Sbírka Rty a zuby
4.2 Advent a vánoční období v pozdějších sbírkách
4.2.1 Sbírka Setba samot
4.2.2 Sbírka Pieta
4.2.3 Sbírka Podzimní motýli
4.2.4 Sbírka Mráz v okně
4.2.5 Sbírka Sníh na zápraží
4.2.6 Sbírka Odlet vlaštovek (posmrtně vydaná)
4.3 Advent a vánoční období v básních knižně nevydaných
5. Advent a vánoční období v grafické tvorbě
5.1 Kresby a malby
5.2 Linoryt
5.3 Suchá jehla
6. Zhodnocení práce a dosažených zjištění
7. Závěr
8. Seznam použité literatury a zdrojů

Seznam odborné literatury
Zdrojová Literatura:
- Bohuslav Reynek – Básnické spisy /Archa, 2. vydání 2009/
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek (1892-1971) /Arbor vitae 2011/
- Daniel Reynek, Jiří Reynek, rozhovor Aleše Palána – kdo chodí tmami /Petrkov 2012/
- Lucie Tučková – Suzanne Renaud /Paseka 2013/
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek, Mezi nebem a zemí /Arbor vitae 2011/
- Bohuslav Reynek, Jaroslav Med, Jiří Šerých – Korespondence /Karolinum 2012/
Vedlejší literatura:
- Steffano di Fiores, Tullo Goffi – Slovník spirituality /Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří 1999/
- Eva Večerková, Věra Frolcová – Evropské vánoce v tradicích lidové kultury /Vyšehrad 2010/
- Eva Večerková – Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře / Vyšehrad 2015/
- Valburga Vavřinová – Malá encyklopedie Vánoc /Libri 2000/
- Jan Milič Lochman – O smyslu křesťanských svátků /Vyšehrad 1997/
- Václav Frolec a kolektiv – Vánoce v české kultuře /Vyšehrad 1988/
- Bernard z Clairvaux – Kázání pro dobu adventní a vánoční /Krystal OP 2016/
- Edita Steinová – Vánoční tajemství /Karmelitánské nakl. 3. vydání 2017/
- Ctirad Václav Pospíšil – Hermeneutika Mystéria /Krystal OP, Karmelitánské nakl. 2. vydání 2010/
- Ctirad Václav Pospíšil – Maria - mateřská tvář nejvyššího /Karmelitánské nakl. 2018/
- Viliam Judák – Adventní a vánoční zamyšlení /Karmelitánské nakl. 2007/
- Pavel Vojtěch Kohut – Co je spirituální teologie? /Karmelitánské nakl. 2007/
- David Vopřada – Svatý Augustin - Vánoční promluvy /Krystal OP 2015/
- Petr Vrbacký – Vzhůru k vodám – Adventní a vánoční promluvy /Karmelitánské nakl. 2010/
- Radim Palouš, Jaroslav Šerých – Adventní a postní zamyšlení /Karolinum 1992/
- Giorgio Zevini – Lectio divina na každý den v roce: Doba adventní /Karmelitánské nakl. 2001/
- Adolf Adam – Liturgický rok: historický vývoj a současná praxe /Vyšehrad 1998/
- Jan Kratochvíl – Skryté poklady: Liturgický rok /Dům umění 1997/
- František Kunetka – Liturgický rok ve slavení církve /Matice cyrilometodějská 1995/
- Vlastimil Vondruška – Církevní rok a lidové obyčeje, aneb Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické /Dona 1991/
- Bible - Písmo svaté Starého a Nového zákona, Český ekumenický překlad /Česká biblická společnost 2008/
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním spirituální reflexe adventu a vánočního období v básnickém literárním díle, ale i v životě básníka a malíře Bohuslava Reynka. Cílem práce je hlubší poznání dané problematiky a proniknutí do spirituality adventu i vánočního období skrze osobu a básnické dílo Bohuslava Reynka, a to na základě římskokatolického křesťanského předporozumění. Jako hlavní nástroj je použita dostupná literatura zabývající se danou problematikou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with exploring the spiritual reflection of advent and the Christmas period in the poetic literary work, but also in the life of the poet and painter Bohuslav Reynek. The aim of the thesis is to gain a deeper understanding of the issue and to penetrate the spirituality of advent and Christmas through the person and poetic work of Bohuslav Reynek, based on the Roman Catholic Christian pre-understanding. The main tool is the available literature dealing with the issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK