Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretační přístupy ke klavírní Partitě č. 2, c moll J. S. Bacha
Název práce v češtině: Interpretační přístupy ke klavírní Partitě č. 2, c moll J. S. Bacha
Název v anglickém jazyce: Interpreting J. S. Bach´s Piano Partita No. 2
Klíčová slova: Bach, partita, interpretace, polyfonie, suita, klavír, cembalo, Argerich, Nikolayeva, Růžičková
Klíčová slova anglicky: Bach, partita, interpretion, polyphony, suita, piano, harpsichord, Argerich, Nikolayeva, Ruzickova
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2019
Datum zadání: 02.04.2019
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Jana Palkovská
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je podat čtenáři základní orientaci v kontextu Bachových klavírních
partit, jejich složení a Bachovy skladatelské prostředky užité v těchto dílech. V úvodu práce je
k dispozici také stručný výtah autorova životopisu se zaměřením na důležité životní
momenty, které se ke vzniku díla vážou. Práce se vzápětí detailně zaměřuje na klavírní partitu
č. 2 c moll, jejíž jednotlivé části jsou rozebrány a zmíněné téze do velké míry ilustrovány na
notových příkladech . Autorka se věnuje různorodým interpretacím velkých klavírních a
cembalových mistryň jakými jsou klavíristky Martha Argerich, Tatiana Nikolayeva a
cembalistka Zuzana Růžičková, komentuje a v závěru srovnává tyto interpretace. Důležitou
součástí je pojednání o dobových nástrojích (klavichord, cembalo, varhany) v kontrastu
s moderním klavírem a prostor je ponechán také specifikům interpretace barokních děl jako je
například hraní melodických ozdob, artikulace, dynamika, atd. Autorka taktéž poukazuje na
svou osobní zkušenost s tímto dílem a nahlíží na skladbu z pohledu interpretačně-
pedagogického.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to provide basic orientation in the context of Bach’s Piano
Partitas, their content and composing strategies Bach’s music encompasses in general. In the
opening of the thesis, there is a brief summary of the composers’s biography aimed on the
moments that are connected to the creation of the partita. Hence, the work is described in
detail, each part is commented on and demonstrated in short extracts of music. The author of
the thesis then explores, comments and compares various interpretations and recordings made
by great piano and cembalo female personas such as Martha Argerich, Tatiana Nikolayeva
and Zuzana Ruzickova. A very important chapter of this work is the one that deals with
historical musical instruments (clavichord, harpsichord, organ) as opposed to usage of a
modern piano and the specifics of interpreting baroque music on a keayboard instrument such
as melodic ornaments, dynamics, articulation and so on. The author also refers to her personal
practical experience with this piece of music and discusses it from the interpretational and
pedagogical point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK