Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová perspektiva a zdroje učební motivace u účastníků Mezinárodní chemické olympiády
Název práce v češtině: Časová perspektiva a zdroje učební motivace u účastníků Mezinárodní chemické olympiády
Název v anglickém jazyce: Time Perspective and Sources of Motivation in International Chemical Olympiad Participants
Klíčová slova: časová perspektiva, zdroje učební motivace, účastníci chemické olympiády
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka High, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2019
Datum zadání: 02.04.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá mapováním časové perspektivy u účastníků mezinárodní olympiády z chemie, zdroji učební motivace a vztahem mezi učebními zdroji a časovou perspektivou.
Práce je rozčleněná na část teoretickou a praktickou, s větším důrazem na praktickou část. Teoretická část se zabývá konceptem časové perspektivy Filipa Zimbarda a diagnostickou metodou motivačních pohnutek učební činnosti žáků Hrabala a Pavelkové. Dále pojednává o teoriích časové perspektivy a školní motivace. Poslední kapitola bude věnována zkoumání problematiky nadaných dětí.
Praktická část představuje výzkum realizovaný v červenci 2018 u účastníků mezinárodní olympiády z chemie. Výzkumu se zúčastnili žáky gymnázia mladší 20 let ze 70 států. Cílem výzkumu byla diagnostika časové perspektivy nadaných studentů, určení motivačních zdrojů učební činnosti a ověření souvislost motivačních zdrojů učení a časové perspektivy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK