Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ortografie ve vztahu k hláskosloví v památce „Rozmlouvání člověka se Smrtí“
Název práce v češtině: Ortografie ve vztahu k hláskosloví v památce „Rozmlouvání člověka se Smrtí“
Název v anglickém jazyce: Ortography in Relation to Phonetics in the Text "Rozmlouvání člověka se Smrtí"
Klíčová slova: humanismus, tiskařská kultura, 16. století, spor, pravopis, hláskosloví
Klíčová slova anglicky: Humanism, Printing culuture, 16th century, dispute, orthography, phonetics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2019
Datum zadání: 26.03.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka samostatně provede rešerši starých/starších literárních památek a zvolí si jednu podle svého výběru. Původní zápis památky porovná s vývojovým stavem hláskosloví té doby. Vysloví závěry o ne/korespondenci hláskosloví a grafické stránky památky, respektive o vztahu grafémů a odpovídajících fonémů, a pokusí se zjištěná fakta interpretovat.
Součástí práce budou:
Samostatná rešerše odborných zdrojů a sestavení databáze literatury
Excerpce literatury pro teoretickou část, vyvození závěrů ve vztahu k práci
Teorie, cíle, metodologie, výzkum, závěr, diskuse.
Důkladná jazyková a formální korektura práce. Jazykové nedostatky mohou být důvodem k vrácení práce.
Důkladná kontrola citačního aparátu – studentka zodpovídá za to, že veškerá použitá literatura je řádně citována v textu a seznamu literatury.
Seznam odborné literatury
Černá, Martina. Poznámka k problematice grafické stránky staročeských rukopisů. In N. Kvítková (ed.). Filologické studie XX, Praha, Karolinum, l997, s. 73-87.
Gebauer, Jan. Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské. V Praze: Museum království Českého, 1871, E. Grégr. 276, [4] s. Sborník vědecký musea království Českého. Odbor historický, filologický a filosofický; [sv.] IV.
Kolár, Jaroslav. Rozmlouvání člověka se Smrtí v české poezii 15. století. Česká literatura : časopis pro literární vědu. č. 6, (1964,) s. 478-490.
Kvítková, Naděžda. Grafická stránka nejstarších zápisů kroniky tak řečeného Dalimila. In Čornejová, M. & L. Rychnovská ad. (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 2010, 75–79.
Mrázková, Marie. Rozmlouvání člověka se Smrtí v staré literatuře české. Brno, 1934. (pouze dle možnosti, zdroj je špatně dostupný).
Pleskalová, Jana (2017): DIAKRITICKÝ PRAVOPIS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/DIAKRITICKÝ PRAVOPIS (poslední přístup: 11. 4. 2019)
Pleskalová, Jana, Pavel Kosek (2017): SPŘEŽKOVÝ PRAVOPIS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/SPŘEŽKOVÝ PRAVOPIS (poslední přístup: 11. 4. 2019)
Rozmlouvání člověka se Smrtí. In Veršované skladby doby husitské. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, s. 49–89. (nikoliv jako pramen)
Voit, Petr. Nové pohledy na veršovanou skladbu Rozmlouvání člověka se Smrtí. Listy filologické, 109 (1986), s. 166-174.
Všetička, František. Kompozice staročeského Rozmlouvání člověka se Smrtí. Listy filologické, 91 (1968), s. 198-206.
Vrtel-Wierczyński, Stefan. Staro-czeski dialog moralizujący z początku wieku XVI-go. Rozmlouvání člověka se Smrtí. In Sborník filologický, 9 (1931), s. 17-66.
Další literatura bude zadána v průběhu řešení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK