Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrše
Název práce v češtině: Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrše
Název v anglickém jazyce: Ancient ideal in the concept of Miroslav Tyrš
Klíčová slova: Antická ideál, renesance antiky, Sokol, Tyrš, Humanitní rozvoj člověka, Antika, harmonie
Klíčová slova anglicky: Ancient Ideal, Ancient Renaissance, Sokol, Tyrš, Human Development, Antiquity, Harmony
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2019
Datum zadání: 25.03.2019
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Martin Pádivý
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1985.
OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry: historická geneze sportu. Praha: Olympia, 1979.
BAHNÍK, Václav. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974.
SVOBODA, Ludvík, ed. Encyklopedie antiky. 2. vyd. Praha: Academia, 1974.
JIRÁNI, Otakar. Řecká a Římská vzdělanost ve vývoji evropském, 2.svazek. Praze, Melantrich,1921.
SAK, Robert. Miroslav Tyrš: sokol, myslitel, výtvarný kritik. Praha: Vyšehrad, 2012. Velké postavy českých dějin. ISBN 978-80-7429-239-2.
TYRŠ, Miroslav. Základy tělocviku . V Praze, 1873.
TYRŠ, Miroslav. Náš úkol, směr a cíl. V Praze: Nákladem Československé obce sokolské, 1936.
KRUPIČKA, Emanuel. O působení tělocviku na tělo lidské. 2. vyd. Praha: F. Bačkovský, 1895.
GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-653-0.
PLATÓN. Ústava. Přeložil Radislav HOŠEK. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. Antická knihovna (Svoboda). ISBN 80-205-0347-1.
PLATÓN. Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés. 2. vyd. Praha: Oikúmené 1995. ISBN 80-85241-81-1.
BURROW, J. W. Krize rozumu: evropské myšlení 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-025-x.
SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1998. ISBN 80-901916-4-9.
XENOFÓN. Vzpomínky na Sókrata a jiné spisy. 1. vyd. Přeložil Václav BAHNÍK. Praha: Svoboda, 1972.
HOGENOVÁ, Anna. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3.
HOGENOVÁ, Anna. Areté: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0046-3.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní: Problém malého národa ; Demokratism v politice. Praha: Melantrich, 1968. České myšlení.
MILLMAN, Dan. Cesta pokojného bojovníka. Dolní Břežany: Sagittarius, 1995. ISBN 80-901898-0-6.
Předběžná náplň práce
1. kalokagathia jako pojem
1.1 Etymologie slova Kalokagathia
1.2 Historické vymezení Kalokagathia aneb od Areté ke Kalokagathii
1.3 Filosofické vymezení Kalokagathia
2. Renesance a návrat ke člověku
3. Tyrš a kalokagathia
3.1 Krátké představení Miroslava Tyrše
3.2 Tyrš a jeho myšlenkové zdroje (Antika, Schopenaurel, Soc. Darwinismus)
3.3 Tyršovo pojetí Kalokagathie
4. Tyrš a Sokol
4.1 Sokol obecně
4.2 Sokol jako zprostředkování Kalokagathie
4.3 Sokolské slety jako všeřecké hry
4.4 Sokolská myšlenka
5. Zdatnost filosoficko- občanská
6. Diskuze
7. Závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. kalokagathia as a concept
1.1 The etymology of the word Kalokagathia
1.2 Historical definition of Kalokagathia or from Areté to Kalokagathia
1.3 Philosophical delimitation of Kalokagathia
2. Renaissance and return to man
3. Tyrš and kalokagathia
3.1 A short performance of Miroslav Tyrš
3.2 Tyrš and his sources of thought (Antika, Schopenaurel, Soc. Darwinism)
3.3 Tyrš's conception of Kalokagathia
4. Tyrš and Sokol
4.1 Sokol in general
4.2 Sokol as a Kalokagathia Mediation
4.3 Slet of sokols as panhellenic games
4.4 The Sokol idea
5. Philosophical-civic fitness
6.discussion
7. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK