Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Andalusie za Abd ar-Rahmána I.: Střet islámu s křesťanskou kulturou
Název práce v češtině: Andalusie za Abd ar-Rahmána I.: Střet islámu s křesťanskou kulturou
Název v anglickém jazyce: Andalusia during the reign of Abd ar-Rahman I: Confrontation of Islam with Christian culture
Klíčová slova: Andalusie, křesťanství, islám, Abd ar-Rahmán, Umajjovská dynastie
Klíčová slova anglicky: Andalusia, Christianity, Islam, Abd ar-Rahman, Umayyad dynasty
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2019
Datum zadání: 21.03.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodu se práce bude snažit přiblížit podobu iberského poloostrova před vpádem muslimů. Popíše aktuální politickou, náboženskou a kulturní situaci.
V první kapitole se zaměřím nejprve na vnitřní spory na Blízkém východě, tedy na vyhrocený spor v Damašku a důvody, které k němu vedly. Poté popíši následek, kterým byla právě vynucená cesta Umajjovců na západ a následně do Evropy, čímž se dostaneme k dobývání Andalusie a k podrobnostem týkajícím se přípravám a průběhu.
V této kapitole se pokusím popsat, jak probíhalo postupné usazování se dobyvatelů na nově získaném území, jak se začal po poloostrově šířit islám a jak se při usazování vnímali sami dobyvatelé.
V poslední kapitole se zaměřím naopak na stranu původních obyvatel iberského poloostrova po dobytí a též na polemiku historiků, kteří se rozcházejí v názorech, zdali byla nadvláda vnímána pozitivně, či ne. Též popíši i reakce panovníků, kteří vládli v okolních teritoriích.
Podobu závěru bych rád upřesnil až během psaní práce. Domnívám se, že tak dojdu k jeho nejzdařilejší podobě.
Seznam odborné literatury
AL-JABRI, Mohammed ‘Abed. Arabic-Islamic philosophy and contemporary critique. Austin: The Center for Middle East Studies, University of Texas, 1999.
CASTRO, Américo. The Structure of Spanish History. Princeton: PUP, 1954.
CONDE, José Antonio. History of the Dominion of the Arabs in Spain. London: Bohn, 1856.
DOZY, Reinhart, Spanish Islam. A History of the Moslems in Spain. London: Chatto-Windus, 1913.
FANJUL, Serafín. Uses of Myth: al-Andalus, Studies in the 20th and 21st Century Literature. Manhattan: New Prairie Press, 2009.
FERNÁNDEZ-MORERA, Darío. The Myth of Andalusian Paradise. Wilmington: ISI Books, 2016.
HOURANI, Albert. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Praha: NLN, 2010.
CHALUPA, Jiří. Dějiny Španělska. Praha: NLN, 2017.
WHEATCROFT, Andrew. Střety křesťanstva s islámem v letech
LEWIS, David Levering. God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570-1215. New York: W. W. Norton & Company, 2008.
WHEATCROFT, Andrew. Střety křesťanstva s islámem v letech 638-2002. Praha: BB/art, 2006.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Andalusie za vlády Abd ar-Rahmána I.: Střet islámu s křesťanskou kulturou“ si klade za úkol nejprve popsat vizigótsko-hispánskou podobu iberského poloostrova a tehdejší vliv křesťanství na tamější oblast před vpádem islámské kultury. Též zmapuje komplikovanou situaci na Blízkém východě mezi dynastiemi Umajjovců a Abbásovců, jejíž vyvrcholení vedlo přeživší Umajjovce až do Evropy k dobytí části území dnešního Španělska. Po následné muslimské expanzi na iberském ostrově se dále práce podívá do řad dobyvatelů a analyzuje prameny, jež nám dokládají jejich úhel pohledu na nově získaná území a konfrontaci s tamním obyvatelem křesťanské kultury, nad nimiž převzali nadvládu. Neopomíná též další reakce z řad křesťanských panovníků v jejichž blízkosti se expanze udála a následně se jich začala i týkat. Klíčové jest však též i vnímání nové nadvlády právě místním obyvatelstvem, přeživším, kteří zůstali v Andalusii i navzdory islámskému záboru pod Umajjovským praporem vedeným Abd ar-Rahmanem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor’s Thesis “Andalusia during the reign of Abd ar-Rahman I: Confrontation of Islam with Christian culture” has for a task to describe Visigoth-Hispanian face of the Iberian Peninsula in the first place and an influence of Christianity then at the local region before the invasion of Islamic culture. Also, it will note the complicated situation in the Middle East between the Umayyad and the Abbasid dynasties, the culmination of which led the surviving Umayyads far to Europe to conquer a part of the territory of contemporary Spain.
After the Muslim expansion then on the Iberian Peninsula, the thesis continues to view the lines of conquerors and analyse sources, which document us their point of view focused on newly gained territories and confrontation with local citizens of Christian culture, over whom they took domination.
The thesis does not ignore also other reactions from the Christian rulers, who have ruled near the area where expansion happened and later became even their matter. Important is also perception of the new domination by just local citizens, survivors, who stayed in Andalusia despite the Islamic annexation under the Umayyad flag led by Abd ar-Rahman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK