Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zrod české a maďarské avantgardy mezi lety 1907-1912 ve středoevropském a evropském kontextu
Název práce v češtině: Zrod české a maďarské avantgardy mezi lety 1907-1912 ve středoevropském a evropském kontextu
Název v anglickém jazyce: The beginning of czech and hungarian avant-garde between 1907-1912 in the context of Europe and Central Europe relations
Klíčová slova: raná avantgarda|Středovýchodní Evropa|Paříž|Budapešť|Praha|nacionalismus|internationalismus|skupina Osma|skupina Osma (Nyolcak)
Klíčová slova anglicky: Early avant-garde|East Central Europe|Paris|Budapest|Prague|nationalisme|internationalisme|group The Eight|group The Eight (Nyolcak)
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2019
Datum zadání: 19.03.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2019
Datum a čas obhajoby: 12.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat nástup avantgardy ve středovýchodní Evropě na příkladu dvou lokálních center - Prahy a Budapešti - a skrze analýzu uměleckých transferů se znovu pokusit nahlédnout tento složitý geopolitický prostor v jeho kulturním vztahu k západní Evropě obecně uznávané jako dobové nejprogresivnější ohnisko umělecké tvorby. Nástrojem pro popis tohoto problematického vztahu Západu a Středovýchodu jsou v dosavadním bádání pojmy centrum a periferie, jejichž náležitost se v rámci práce pokusím znovu zhodnotit. Práce se zaměří na komparaci vzniku raných avantgard v Praze a Budapešti, kde simultánně tvořily dvě dynamické skupiny Osma, které ale existovaly nezávisle na sobě bez hlubšího vztahu či vzájemné umělecké výměny. Nejprve sleduji čerpání zkušeností vybraných umělců zejména v centru internacionálního dění, v Paříži. Následně porovnávám, jakým způsobem a za jakým účelem se daní umělci pokoušeli vnést tuto zásadní zkušenost a to nejen s estetickým kánonem ale i s uměleckým trhem ve svých domovských centrech Prahy a Budapešti. Komparace podmínek zrodu maďarské a české avantgardy zohlední také otázku zaujímání nacionálních, nebo naopak internacionálních postojů k umělecké tvorbě.
Seznam odborné literatury
BARTHELEMY/MATAMOROS/PASSUTH/SZYMUSIAK 2008 - Sophie BARTHELEMY/Joséphine MATAMOROS/Krisztina PASSUTH/Dominique SZYMUSIAK: Fauves hongrois (kat. výst.), Paris 2008.
BELTING 2000 - Hans BELTING, Konec dějin umění. Praha 2000.
BENSON/FORGÁCZ 2002 – Timothy O. BENSON / Eva FORGÁCZ: Between worlds: A source book
of Central European Avant-Gardes 1910-1930.
BENSON 2002 – Timothy O. BENSON: Central European Avant Gardes: Exchange and Transformation, 1910–1930, Los Angeles County Museum of Art. Cambridge 2002.
CARTER/WALLER 2015 - Karen L. CARTER and Susan WALLER (edd.): Foreign Artists and
Communities in Modern Paris, 1870-1914. Farnham 2015.
CLEG 2006 - Elizabeth CLEGG: Art, design, and architecture in Central Europe, 1890-1920, New
Haven 2006.
FORGACS 2016 - Eva FORGACS: Art History One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology, Umění 64, 2016.
JOYEUX-PRUNEL 2015 – Béatrice JOYEUX-PRUNEL: Les avant-gardes artistiques 1848-1918,
Paris 2015.
KUBIŠTA 1947 - Bohumil KUBIŠTA: Předpoklady slohu. Praha 1947.
LAHODA 2011 - Vojtěch LAHODA: Seekers, Preachers and Warriors: The Eight in Prague and Budapest. In: MARKÓJA/BARDOLY(eds.) 2010, 128-137.
LAHODA 2007 - Vojtěch LAHODA: Emil Filla. Praha 2007.
LAMAČ 1988 - Miroslav LAMAČ: Osma a skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988.
MANSBACH 1991 – Steven MANSBACH: Standing in the Tempest: Painters of the Hungarian
Avant-Garde, 1908-1930, Cambridge 1991.
MANSBACH 1991 – Steven MANSBACH: Two Centuries of Hungarian Painters, 1820-1970,
Washington, 1991.
MANSBACH 1998 – Steven MANSBACH: Moderne art in Eastern Europe, New York 1998.
PASSUTH/MOYEN 1988 – Krisztina PASSUTH/Dominique MOYEN: Les avant-gardes de l´Europe
centrale, 1907-1927, Paris 1988.
PIOTROWSKI 1999 - Piotr PIOTROWSKI: Rámování střední Evropy. Umělec 4, 1999.
RAKUŠANOVÁ 2004 - Marie RAKUŠANOVÁ: Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha
Feigla v roce 1906 po Evropě. Umění 52, 2004.
RAKUŠANOVÁ 2012 - Marie RAKUŠANOVÁ: L´œuvre de l´artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l´art modern. In: BARTHELÉMY/DUPONT 2012, Dijon 2012
SAWICKI 2014 - Nicholas SAWICKI: Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho
okruhv letech 1900-1910, Praha 2014.
VAREJKA 1983-1984 - Pascal VAREJKA: Les Artistes tchèques en France à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle. Etudes tchèques et slovaques 4, 1983-1984.
WITTLICH 2010 – Petr WITTLICH: Horizonty umění, Praha 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK