Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístupy k žákovi s poruchami učení a chování na druhém stupni základní školy z pohledu asistenta pedagoga
Název práce v češtině: Přístupy k žákovi s poruchami učení a chování na druhém stupni základní školy z pohledu asistenta pedagoga
Název v anglickém jazyce: Attitudes to pupil with learning disabilities and behavioral disorder at lower secondary school from the perspective of school teacher assistant
Klíčová slova: specifické poruchy učení, ADD, ADHD, asistent pedagoga, podpůrné opatření
Klíčová slova anglicky: specific learning disabilites, ADD, ADHD, school teacher assistant, support measures
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2019
Datum zadání: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce je charakteristika přístupů k žákovi se specifickými poruchami učení a chování na druhém stupni v rámci běžné třídy základní školy.
V teoretické části práce je charakterizován systém školství v České republice a legislativní rámec základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je ze skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vymezena skupina žáků se specifickými poruchami učení a chování. Blíže je charakterizována podpora, která je těmto žákům poskytována a stručně vymezena náplň práce asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že se specifické poruchy učení často pojí s dalšími obtížemi, je blíže popsán syndrom ADD/ADHD a v poslední části práce je specifikována osobnost žáka. Cílem bakalářské práce je zpracovat a charakterizovat přístupy k žákovi, kterému byla diagnostikována specifická porucha učení - dysgrafie a porucha chování na bázi ADHD, z osobních zkušeností z pozice asistenta pedagoga. Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda sběru dat zúčastněné pozorování a polostrukturovaný rozhovor, který byl realizován s třídním učitelem třídy, ve které je žák vzděláván a se samotným informantem výzkumného šetření. Základní technikou byla zvolena případová studie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main subject of the thesis are characteristics of the attitudes to a pupil with specific learning disabilities and behavioral disorder in the frame of and upper stage of an ordinary elementary school (based on the standards of the Czech republic).
The theoretical part initially describes the school system of the Czech republic and the legislative framework of the primary education of pupils with special educational needs. Subsequently, a group of pupils with specific learning disabilities and behavioral disorder is defined from a main group of pupils with special educational needs. Thereafter, the provided support to those pupils is characterized alongside with a brief job description of a school teacher assistant. Considering the frequent connection of special learning disabilities to other difficulties, the symptom of ADD/ADHD is explained as next. The pupil's personality is specified in the last section. The objective of this Bachelor's thesis is the processing and the description of the attitudes to a pupil, to whom a special learning disability was diagnosed - dysgraphia and behavioral disorder on the basis of ADHD, obtained through personal experience from the position of a school teacher assistant. The method of data collection chosen for this research investigation is a participant observation together with semistructured interview, which was realized with the help of the pupil's class teacher and the research investigator. The case study as the fundamental technique has been chosen.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK