Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Název práce v češtině: Pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Posittion assistant of teacher in inclusive education
Klíčová slova: asistent pedagoga, inkluze, základní vzdělávání, podpůrná opatření, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení, syndrom ADHD/ADD
Klíčová slova anglicky: Assistant of Teacher, Inclusive, Basic Education, Support Measures, Pupils with Special Education Needs, Specific Learning Disabilities, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention Deficit Disorder
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2019
Datum zadání: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 23.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a vymezení pozice asistenta pedagoga v inkluzivním prostředí základní školy. Cílem práce je specifikovat pozici asistenta pedagoga v edukačním procesu, zaměřit se na uchopení této profese samotnými asistenty a nastínit obraz jejich náplně práce. V rámci teoretických východisek se zaměříme na specifikaci legislativního uchopení a praktická část bakalářské práce bude zpracována pomocí kvalitativního výzkumného šetření, jehož základní technikou je semistrukturovaný rozhovor s asistenty pedagoga, pozorování a analýza prostudované literatury. Na základě kódování se zaměříme na oblasti spolupráce a metodického vedení, práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami a vlastního sebehodnocení práce asistenta pedagoga.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with a description and definition of a teaching assistant in the inclusive environment of elementary school. The basic goal is to specify the position of teaching assistant in the education process, focus on this profession from their perspective and overall better understand their job description. In the scope of the theoretical outcome, we focus on the specification of legislative and in the practical part of the bachelor thesis we process qualitative research whose fundamental technique is the semistructured interview with the teaching assistant, observation and analysis of studied literature. Based on the coding we focus on the area of cooperation and methodological guidance, work with a student with special educational needs and self-evaluation of work of teaching assistant.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK