Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alzheimerova nemoc a její úskalí z pohledu rodinných pečovatelů
Název práce v češtině: Alzheimerova nemoc a její úskalí z pohledu rodinných pečovatelů
Název v anglickém jazyce: Alzheimer's´disease and its´difficulty from the point of view family members
Klíčová slova: Alzheimerova choroba, pečovatel, domácí péče, rodinný příslušník, demence
Klíčová slova anglicky: Alzheimerś disease, caregiver, home care, family member, dementia
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2019
Datum zadání: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 19.01.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce řeší problematiku týkající se rodinných pečovatelů, kteří ošetřují v domácím prostředí svého blízkého, jež onemocněl Alzheimerovou chorobou. Obor speciální pedagogika se také vztahuje k seniorům, proto lze využít speciálně pedagogických postupů i v této věkové kategorii. Cílem této diplomové práce je zjistit a popsat obtížnosti, na které ošetřovatelé naráží při přímé péči o rodinného člena, který trpí Alzheimerovou chorobou. Práce je zaměřena na bližší specifikaci Alzheimerovy choroby, příčiny tohoto onemocnění a také na její rizikové faktory. Dále řeší Alzheimerovou chorobu z hlediska stadií nemoci, diagnostiky a terapií. V práci jsou také představeny organizace na pomoc neformálním pečujícím, druhy odlehčovací péče a je zmíněna legislativa. Data ve výzkumném šetření byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s přímými pečovateli v domácím prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This This thesis concentrates on the issues faced by family carers, who take care of their family members diagnosed with the Alzheimer’s disease. Special education also relates to seniors and its principles can therefore be used in this age group. The goal of this thesis is to discover and describe challenges faced by the family carers while they support their family members with Alzheimer’s. The thesis focuses on the Alzheimer’s disease itself, its causes and risk factors. The thesis also concentrates on the origins of the disease, its stages, diagnostics and therapy. Next, psychic and physical burdens of the family carers are depicted. The thesis also introduces organizations that specialize in providing informal support for the family carers and relief care, and disease related legislation is listed. The necessary research data were collected through semi-structured interviews with direct family carers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK