Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava
Název práce v češtině: Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze jako hlavní nástroj nacistů k vyhnání Židů z Protektorátu Čechy a Morava
Název v anglickém jazyce: Central Office for Jewish Emigration in Prague as the main tool of the Nazis to expel Jews from the Protectorate of Bohemia and Moravia
Klíčová slova: Židé, vystěhovalectví, Vystěhovalecký fond, organizace, Protektorát Čechy a Morava, Praha, Vídeň, Adolf Eichmann, Walter Stahlecker, Hans Günther
Klíčová slova anglicky: Jews, emigration, Emigration fund, organization, Protectorate of Bohemia and Moravia, Prague, Vienna, Adolf Eichmann, Walter Stahlecker, Hans Günther
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2019
Datum zadání: 16.03.2019
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracovávána na základě podrobného studia primárních a sekundárních pramenů s využitím i cizojazyčné literatury. Využity budou archiválie z Národního archivu a Archivu Židovského muzea v Praze pro bližší popis nacistické organizace. S tím souvisí i práce s českou a německou odbornou literaturou, která se zaměřuje mimo jiné i na vzorovou vídeňskou ústřednu.
Seznam odborné literatury
ANDERL, Gabriele. Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung als Beraubungsinstitution. München: Oldenbourg, 2004.
ČERNÝ, Bohumil. Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938 - 1941. In: Terezínské studie a dokumenty. Praha: Academia, 1997, s. 55-71. ISBN 80-200-0615-X.
KLEE, Ernst. Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945. 2. vydání. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2003. ISBN 3-10-039309-0.
KREJČOVÁ, Helena, SVOBODOVÁ, Jana, HYNDRÁKOVÁ, Anna. Židé v protektorátu: hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. Historia nova. ISBN 80-85800-82-9.
MILOTOVÁ, Jaroslava. Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze: Geneze a činnost do počátku roku 1940. In: Terezínské studie a dokumenty. Praha: Academia, 1997, s. 10-29. ISBN 80-200-0615-X.
PETRŮV, Helena. Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-87284-19-3.
POTTHAST, Jan Björn. Das jüdische Zentralmuseum der SS in Prag: Gegnerforschung und Völkermord im Nationalsozialismus. Frankfurt: Campus, 2002. ISBN 3-593-37060-3.
SAFRIAN, Hans. Eichmann und seine Gehilfen. Frankfurt: Fischer Taschenbuch, 1997. ISBN 3-596-12076-4.
Předběžná náplň práce
Náplní práce je představení Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze, jejíž hlavní úkol bylo do roku 1941 podpoření a urychlení vystěhovávání Židů z protektorátu Čechy a Morava. Vedle vzniku, stanovených cílů či čelních představitelů zde bude popsána i struktura organizace, jež se rozdělovala do několika oddělení. Zmíněn bude i Vystěhovalecký fond jako součást pražské instituce. Pozornost bude rovněž věnována samotnému průběhu vystěhovávání, který ukáže instituci v chodu. Taktéž vídeňskou ústřednu nelze v práci opomenout, jelikož byla modelovou institucí ústředny v Praze. Vliv na Prahu je zde navíc zřejmý v mnoha ohledech, proto se práce zaměří i na podobné či rozdílné rysy obou organizací. Výsledkem tak bude bližší seznámení s pražskou ústřednou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Content of the work is a presentation of the Central Office for Jewish Emigration in Prague, whose main task was support and accelerate the eviction of Jews from the Protectorate of Bohemia and Moravia until 1941. Apart from the origins, setting goals or leaders will be described the structure of organisation which was divided into some departments. The Emigration fund will be mentioned as part of the organization. The attention will be paid to the course of emigration which will show the institution as in working. Vienna Central Office can't be in the work forgotten, because it was the model institution of Prague Central Office. The influence on Prague is obvious here in many aspects, so the work will focus on similar and different features of both organisations. The result will be a closer familiarisation with the Central Office in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK