Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psárský les v okrese Praha – západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Název práce v češtině: Psárský les v okrese Praha – západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Název v anglickém jazyce: The Psárský forest in the district of Prague – West as a location of school science excursion
Klíčová slova: žák, výuka, exkurze, přírodopis, Psárský les, pretest, posttest, dotazník, Praha
Klíčová slova anglicky: pupil, teaching, excursion, biology, Psárský forest, pretest, posttest, questionnaire, Prague
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2019
Datum zadání: 12.03.2019
Datum a čas obhajoby: 21.01.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Harmonogram vypracovani:
jaro - léto - podzim 2019 - vlastní práce v terénu, mapování lokality, příprava naučné
stezky - výběr vhodného úseku, lokalit, sběr podkladů pro teoretickou i praktickou
část práce
• podzim 2019 - dotazníkové šetření mezi žáky 2. stupně vybrané ZŠ na téma: Exkurze
ve výuce přírodopisu
• podzim, zima 2019 / 2020 - písemné zpracování: teorie + data z terénu, příprava
pracovních listů podle dat z terénu
• jaro 2020 - ověření exkurze žáky 2. stupně vybrané ZŠ, dotazníkové šetření po exkurzi
popř. jiná zpětná vazba. Obhajoba jaro, resp. léto 2020

Koncept
Předběžná náplň práce
Úvod
1 Cíle, výzkumné otázky a hypotézy
TEORETICKÁ ČÁST
2 Úvod do didaktiky biologie
3 Exkurze
4 Terminologie obsahové náplně exkurze
5 Charakteristika Psárského lesa
PRAKTICKÁ ČÁST
6 Příprava exkurze
7 Metodické pokyny
8 Realizace exkurze
EMPIRICKÁ ČÁST
9 Výzkum
10 Diskuze
11 Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK