Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalost antikoncepčních metod u žáků 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybraných škol
Název práce v češtině: Znalost antikoncepčních metod u žáků 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybraných škol
Název v anglickém jazyce: The knowledge of contraceptive methods among students attending 8th and 9th grade of chosen elementary school and grammar school in the same age
Klíčová slova: antikoncepce, antikoncepční metoda, plánované rodičovství, reprodukční zdraví, sexuálně přenosné nemoci
Klíčová slova anglicky: contraception, contraceptive method, family planning, reproductive health, sexually transmitted diseases
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2019
Datum zadání: 10.03.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Ověřit a zjistit úroveň znalostí žáků 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybraných škol o antikoncepčních metodách.

Charakteristika metod:
Dotazníkové šetření u žáků 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybraných škol.

Struktura práce:
V teoretické části bych se ráda věnovala reprodukčním orgánům muže a ženy. Nastíním základní pojmy z oblasti antikoncepčních metod a rozdělím je do příslušných skupin podle způsobu použití, popíšu, jakým způsobem chrání před početím, a v neposlední řadě zmíním, jak jsou spolehlivé a oblíbené. Zmíním historii a vývoj antikoncepčních metod a neopomenu ani nejčastější sexuálně přenosné nemoci s jejich symptomy, riziky a způsobu léčby.
V praktické části popíšu metodologii svého výzkumu, pomocí dotazníkové metody zjistím odpovědi žáků na otázky z oblasti antikoncepčních metod, jejich znalosti a přístup k problematice a ve své práci důkladně jednotlivé otázky rozeberu. Shrnu celý výzkum, navrhnu doporučení a vyvodím závěr, který z mé bakalářské práce vyplyne.
Seznam odborné literatury
BARLOW, David. Sexually transmitted infections. 3rd ed. New York: Oxford University Press, c2011. Facts (Oxford, England). ISBN 9780199595655.

ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie: učebnice. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-306-8.

ŠULOVÁ, Lenka, Tomáš FAIT a Petr WEISS. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, c2011. ISBN 978-80-7345-238-4.

UZEL, Radim a Petr KOVÁŘ. Antikoncepční otazníky: o antikoncepci převážně vážně. Ostrava: CAT Publishing, 2010. ISBN 978-80-904290-0-0.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bylo ověřit znalost antikoncepčních metod u žáků 8. a 9. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybraných škol. V teoretické části byla popsána anatomie a fyziologie reprodukčního systém muže a ženy, menstruační a ovulační cyklus, historie antikoncepce a charakteristika jednotlivých kontracepčních metod. V neposlední řadě byly zmíněny i nejčastější sexuálně přenosné nemoci (STD). K ověření znalostí byl využit elektronický dotazník vytvořen přes platformu Microsoft Forms, který byl rozeslán 202 respondentům, jenž anonymně odpovídali na 30 otázek.
Hlavní cíl včetně dílčích cílů této práce byly splněny, výzkumní otázky byly zodpovězeny. Průměrná úspěšnost v testových otázkách byla 46,9 %, což odpovídá původnímu předpokladu. Dále bylo zjištěno, že žáci napříč všemi ročníky vybraných škol nejčastěji získávají informace mimo školní vzdělávací systém a nejpoužívanějším zdrojem informací je internetový server pro sdílení videí YouTube. Z otázek testovacího charakteru prokázali nejlepší znalosti žáci tercie či primy víceletých gymnázií vybraných škol. U znalostí reprodukční soustavy opačného pohlaví dívky vybraných škol odpovídaly lépe v otázkách týkajících se ženské pohlavní soustavy, nicméně chlapci vybraných škol byli informovanější o mužské pohlavním hormonu. Dívky i chlapci si nejčastěji myslí, že největší pravděpodobnost početí je bezprostředně po skončení menstruace a studenti víceletých gymnázií jsou informovanější o způsobech ochrany před STD oproti žákům vybrané ZŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis was to verify the knowledge of contraceptive methods among students attending 8th and 9th grade of chosen elementary schools and grammar schools in the same age. The theoretical part describes the anatomy and physiology
of the male and female reproductive system, the menstrual and ovulatory cycle, the history of contraception and the characteristics of each contraceptive methods. The most common sexually transmitted diseases (STDs) were mentioned as well. An electronic questionnaire created via the Microsoft Forms platform was used to verify the knowledge, which was sent to 202 respondents who answered 30 questions anonymously.
The main goal, including the partial goals of this work were accomplished, research questions were answered. The average success rate in the test questions was 46.9%, which corresponds to the original assumption. Furthermore, it was found that pupils across all grades most often obtain information outside the school education system, and the most used source of information is the YouTube video sharing server. The best knowledge was demonstrated by third-year ( in eight-year grammar school) and first-year ( in six-year grammar school) of chosen grammar school students. With knowledge of the reproductive system of the opposite sex, girls of chosen schools answered better in questions about the female reproductive system, however, boys of chosen schools were more informed about the male sex hormone. Both sexes of chosen schools most often think that the greatest probability of conception of a child is immediately after the end of menstruation and students of six-year and eight-year grammar schools are more informed about the methods of protection against STD compared to elementary school students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK