Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní a kvantitativní parametry prezentace lexikální zásoby ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Název práce v češtině: Kvalitativní a kvantitativní parametry prezentace lexikální zásoby ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince
Název v anglickém jazyce: Qualitative and quantitative parameters of the presentation of vocabulary in selected textbooks of Czech for foreigners
Klíčová slova: lexikální zásoba|slovní zásoba|čeština jako cizí jazyk|čeština pro cizince|lingvodidaktika|učebnice|učebnice češtiny pro cizince|SERR|SERRJ
Klíčová slova anglicky: vocabulary|teaching vocabulary|Czech as a foreign language|linguistic didactics|textbooks|textbooks of Czech as a foreign language|CEFR
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2019
Datum zadání: 07.03.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.03.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl zmapovat a porovnat způsoby prezentace slovní zásoby ve 3 řadách učebnic češtiny pro (dospělé) cizince a formulovat lingvodidaktická doporučení pro vyučovací praxi.
V teoretické části budou vymezeny zkoumané pojmy: lexikální zásoba, aktivní a pasivní lexikální zásoba, významnou problematiku rovněž představuje posouzení role mediačního jazyka (případně prvního jazyka studenta) v situacích, v nichž dochází k osvojování nové lexikální zásoby. Vycházíme z komunikačního přístupu i z pedagogických prací týkajících se jazykového vyučování. Předmětem rozboru bude Společný evropský referenční rámec pro jazyka a popisy referenčních úrovní pro češtinu jako cizí jazyk (A1, A2, B1, B2) za účelem vytvoření platformy pro následný rozbor a hodnocení prezentace slovní zásoby ve vybraných učebnicích.
Praktická část představuje analýzy jednotlivých dílů tří učebnicových řad Basic Czech (I, II, III); Čeština pro cizince (A1-A2, B1, B2); Česky, prosím (Start, I, II, III) na pozadí popisů referenčních úrovní. Součástí analýzy budou i pracovní sešity a dostupné metodiky pro učitele vztahující se ke zmiňovaným učebnicím. Sledovanými parametry bude: objem předkládaného materiálu vůči popisům referenčních úrovní, návaznost jednotlivých dílů učebnic v rámci řady, vyváženost lexikální zásoby (z perspektivy slovních druhů, objemu a charakteru mluvnického učiva) z hlediska předkládané gramatiky oproti předkládanému lexiku v rámci lekcí; u úloh, zaměřených na osvojení lexikální zásoby, budou zkoumány užité typy procvičování a vyváženost užití všech řečových dovedností.
Seznam odborné literatury
BUTTNER, A. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků: praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě. 1. vyd. Brno: Edika, 2013.
ELLIS, R. Language Teaching Research and Language Pedagogy. Wiley-Blackwell, 2012.
GRUBER, D. Jak se efektivně učit cizí jazyk. 7., upr. vyd. Ostrava: Gruber - TDP, 2008.
JANÍKOVÁ, V. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků: teoretická východiska, doporučení pro praxi, styly a strategie učení, lexikální strategie v teorii a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
KNECHT, P. a kol. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.
NICHOLLS, J. Methods in School Textbook Research. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research. Vol. 3, N. 2. Oxford, 2003.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.
RICHARDS, J. C, RODGERS, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge, Cambridge University Press 2001.
SVOBODOVÁ, D. Průvodce českou slovní zásobou. Vyd. 1. [Odry]: Vade Mecum Bohemiae, 2006.
ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2005.
ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014.
VALKOVÁ, J. Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.
VALENTA, M. Koncepce a tvorba učebnic. Olomouc: Netopejr, 1997.

ADAMOVIĆ, A. a IVANOVOVÁ, D. Basic Czech I. 3rd ed. Prague: Karolinum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-246-2334-4.
ADAMOVIĆ, A. a IVANOVOVÁ, Darina a HRDLIČKA, M. Basic Czech II. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 253 s. ISBN 978-80-246-2514-0.
ADAMOVIĆ, A. a HRDLIČKA, M. Basic Czech III. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 302 s. ISBN 978-80-246-1796-1.
BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, D. a VODIČKOVÁ, K. Čeština pro cizince: úroveň A1 a A2. 1. vydání. Brno: Edika, 2017. 2 svazky. ISBN 978-80-266-1187-5.
BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M., KOPICOVÁ, K. a ŠNAIDAUFOVÁ, G. Čeština pro cizince: úroveň B1. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 2 svazky. ISBN 978-80-266-1048-9.
BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. et al. Čeština pro cizince: úroveň B2: [vhodná pro všechny národnosti]. 1. vyd. Brno: Edika, 2013. 2 sv. ISBN 978-80-266-0178-4.
CVEJNOVÁ, J Česky, prosím - Start: učebnice češtiny pro cizince: přípravná učebnice a písanka. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 202 s. ISBN 978-80-246-1883-8.
CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I. Vydání 1. V Praze, 2008. 2 svazky. ISBN 978-80-246-1577-6.
CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím II. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 2 sv. ISBN 978-80-246-2105-0.
CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III: úroveň B1. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 3 svazky (303; 138; 137 stran). ISBN 978-80-246-3512-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK