Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu fyziky na vysoké škole
Název práce v češtině: Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu fyziky na vysoké škole
Název v anglickém jazyce: Teaching of upper secondary school teachers whose students continue to study physics at university
Klíčová slova: kvalita fyzikálního vzdělávání, učitel fyziky, střední škola, studium fyziky na vysoké škole, pozorování
Klíčová slova anglicky: quality of physics education, physics teacher, upper secondary school, studying physics at university, observation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2019
Datum zadání: 06.03.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2019
Datum a čas obhajoby: 08.07.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Shromáždit data z dotazníků administrovaných studentům při vstupu na MFF UK.
2. Převést data z dotazníků, která se týkají studentů fyziky a jejich středoškolských vyučujících fyziky, do vhodné elektronické podoby.
3. Identifikovat na základě analýzy dat z dotazníků ty učitele fyziky, jejichž studenti odcházejí ve zvýšené míře studovat fyziku na MFF UK.
4. Oslovit tyto učitele a připravit výzkum, který rozkryje, jakým způsobem probíhá výuka vedená těmito učiteli; zejména působení na budoucí studenty fyziky. Příprava výzkumu bude zahrnovat také osvojení si práce se standardizovaným nástrojem ZAKVAF.
5. Provést výzkum, jehož výzkumným plánem bude případová studie. Výzkum bude zahrnovat z hlediska metod sběru dat zejména pozorování pomocí nástroje ZAKVAF a rozhovory s učiteli.
6. Na základě sebraných dat charakterizovat a interpretovat výuku vedenou zkoumanými učiteli a jejich působení na žáky odcházející studovat fyziku na MFF UK.
Seznam odborné literatury
Fischer, H. E., Labudde, P., Neumann, K., & Viiri, J. (Eds.). (2014). Quality of Instruction in Physics. Comparing Finland, Germany and Switzerland. Münster, New York: Waxmann.
Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.
Kolář, K. (2014). Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj (Diplomová práce). Praha: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Žák, V. (2006). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (Dizertační práce). Praha: MFF UK.
Žák, V. (2014a). Kvalita výuky fyziky dvojí perspektivou – porovnání pohledů výzkumníka a učitele. Pedagogika, 64(1), 66–80.
Žák, V. (2014b). The quality of physics teaching – cases of teaching over time and in space by three teachers. Orbis scholae, 8(2), 61–82.
Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.
Žák, V., & Martínková, J. (2017). Kvalita výuky fyziky – případy začínajících učitelů. Orbis scholae, 11(2), 73–97.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK