Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hostitelská péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR
Název práce v češtině: Hostitelská péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR
Název v anglickém jazyce: Foster care of unaccompanied minors in the Czech Republic
Klíčová slova: Hostitelská péče, nezletilí bez doprovodu, nezisková organizace, integrace
Klíčová slova anglicky: Hoste care, unaccompanied minors, non-profit organization, integration
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2019
Datum zadání: 06.03.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci se chci zaměřit na relativně nový fenomén hostitelské péče pro nezletilé bez doprovodu. Cílem práce je zjistit aktuální podobu tohoto typu péče v České republice. V části teoretické se pokusím popsat hostitelskou péči obecně, charakterizovat skupinu dětí bez doprovodu a následně uvedu příklad hostitelské péče pro děti bez doprovodu realizované v zahraničí.
V praktické části nabídnu kazuistiky rodin, které hostitelskou péči dítěti bez doprovodu v ČR poskytly nebo ji poskytují, a na základě rozhovorů s rodiči, případně dětmi, o jejich zkušenostech z průběhu péče se pokusím pojmenovat důležité aspekty této péče – její smysl a přínosy i obtíže a náročné stránky, které rodiče a děti vnímají.

Rozhovory s respondenty (rodiči, dětmi, pracovníky zapojenými do procesu) by měly mít podobu polostrukturovaných rozhovorů nahrávaných s informovaným souhlasem respondentů na diktafon. Data získaná o hostitelských rodinách i dětech bez doprovodu budou anonymní.
Seznam odborné literatury
BLAHUTOVÁ, Michaela, ZEZULOVÁ, Dagmar. Hostitelská péče a příprava k ní. Zlín: Děti patří domů, o.s., 2011. ISBN978-80-86062-41-9 Dostupné z: https://www.detipatridomu.cz/wp-content/uploads/metodika_pripravy_hp.pdf
KLIMEŠ, Jeroným. Lesk a bída hostitelství. In: Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z VI. celostátního semináře NRP. Brno: Triada, 2006. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/wp-content/uploads/2017/01/publikace-173.pdf
KOTEK, Miloslav, KOTALOVÁ, Kristýna. Hostitelská péče dnes a zítra. In: Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník ze VII. celostátního semináře NRP. Brno: Triada. 2007. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/wp-content/uploads/2017/01/publikace-174.pdf
KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina – instituce aneb jak neztratit budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7464-017-9.
NOŽÍŘOVÁ, Jana. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-86131-91-7
GABRIEL, Zbyněk, NOVÁK, Tomáš. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1788-3.
BUBLEOVÁ, Věduna, VRÁNOVÁ, Lucie, VÁVROVÁ, Alena, FRANTÍKOVÁ, Jana, VANČÁKOVÁ, Martina. Průvodce náhradní rodinnou péčí. 6. přeprac. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče. Dostupné z: http://www.adamcr.cz/soubory/pruvodce-nahradni-rodinnou-peci.pdf
ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0065-9
BUBLEOVÁ, Věduna, VRÁNOVÁ, Lucie, VAVROVÁ, Alena, FRANTÍKOVÁ, Jana. Základní informace o náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. ISBN 978-80-87455-01- 2 Dostupné z: http://www.pestounskapece.cz/file_prirucky-a-publikace/SNRP/zakladni_info_o_nrp.pdf

SCHIPPERS, Marjan, POL, Peter, RUIJTER, Liedewij, THYS, Krestin, LARSEN, Marie, MASSOUMI, Zima, ROZUMEK, Martin. Náhradní rodinná péče. Příručka pro pracovníky, kteří pomáhají náhradním rodinám a dětem cizincům bez doprovodu rodičů žijícím v náhradních rodinách. Utrecht: Nidos, 2016. Dostupné z:  https://engi.eu/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=806
Organizace pro pomoc uprchlíkům. Možnosti pěstounské péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR. Praha: Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2016. Dostupné z: https://www.opu.cz/wp-content/uploads/2016/05/Mo%C5%BEnosti-p%C4%9Bstounsk%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-pro-NBD-anal%C3%BDza-FINAL.pdf
MPSV. Nezletilý cizinec bez doprovodu [PDF]. Praha: MPSV, 2009 [cit. 23.2.2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/7291/Nezletily_cizinec.pdf
Ministerstvo vnitra ČR. Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR [PDF]. Praha: vydavatelství Kufr, 2010, ISBN 978-80-254-8194-3. Dostupné z: http://www.emncz.eu/files/books/54.pdf
KOPULETÁ, Gabriela. Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice [PDF]. Praha: Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2009. https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/Analyza_OPU.pdf
MŠMT. Informace týkající se nezletilých cizinců bez doprovodu v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče [PDF]. Praha: MŠMT, 2015. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/36612_1_1/

Internetové zdroje

Dejme dětem šanci. Najdi si mě. Hostitelská péče [online]. Praha: Dejme dětem šanci, 22. 2. 2019 [cit. 23. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.dejmedetemsanci.cz/1/najdi-si-me/46/hostitelskapece.html

Děti patří domů. Pro zájemce. Hostitelská péče [online]. Svitavy: Děti patří domů, [cit. 23. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.detipatridomu.cz/pro-zajemce/

Zákony
Úmluva o právech dítěte
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK