Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
Název práce v češtině: Diftongizace ý > ej v moravských smolných knihách
Název v anglickém jazyce: Diphtongization ý > ej in Moravian Books of Testimonies
Klíčová slova: Hláskosloví|střední čeština|smolné knihy
Klíčová slova anglicky: Phonetics and phonology|Middle Czech|Books of Testimonies
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2019
Datum zadání: 07.03.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce bude popsat odraz čtyř hláskoslovných změn (protetické v, ý > ej, é > í a iniciální ú >ou) v moravských smolných knihách z 16. až 17. století zpřístupněných spolehlivými edicemi od 70. let 20. století a zjištěný stav zasadit do kontextu dosavadních poznatků o uplatnění těchto změn. Materiálovou bází budou tyto edice (knižní nebo časopisecké): Smolná kniha velkobítešská (1973), Letovická kniha naučení (1973), Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově (1976), Smolná kniha města Lipníka (1994), Kniha vyznání [...] Frenštátu pod Radhoštěm (1996), Smolná kniha Nového Města na Moravě (2007). Metodologie výzkumu a prezentace výsledků se bude opírat o monografie J. Poráka (1983) a M. Šimečkové (2016).
Postup práce:
1. Studium sekundární literatury k hrdelnímu právu na Moravě a ke zkoumaným smolným knihám, podle možností sondážní ověření spolehlivosti transkripce v edicích.
2. Manuální excerpce a utřídění materiálu podle několika proměnných (např. slovnědruhová příslušnost, slovotvorná utvářenost, chronologické pořadí zápisu ad.).
3. Prezentace a vyhodnocení výzkumu.
4. Srovnání s dosavadním poznáním, formulace závěrů.
Seznam odborné literatury
BALETKA, T.: Kniha vyznání zločinců a prodejů obecních zahrad městečka Frenštátu pod Radhoštěm z let 1580‒1626. Hlasy Muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1996, č. 1‒2, s. 41‒50.
FIC, K.: Jazyk bojkovické krevní knihy. Vlastivědný věstník moravský 32, 2015, s. 211‒215.
FRANCEK, J.: Katovské řemeslo v českých zemích. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2007.
FRANCEK, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. Zločinnost a bezpráví. Praha: Paseka, 2011.
GEBAUER, J.: Historická mluvnice jazyka českého I. Hláskosloví. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.
JANEČKOVÁ, M.: K jazyku českého baroka: hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity. Praha: ARSCI, 2009.
KARLÍK, P. ‒ NEKULA, M. ‒ PLESKALOVÁ, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016.
KLABOUCH, J.: Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo). Praha: Orbis, 1967.
KOMÁREK, M.: Historická mluvnice česká I. Hláskosloví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.
KRAMEŠ, M.: Zločin a trest. Svědectví smolných knih 16. až 18. století v českých zemích ve statistikách. Praha: FF UK, 2011 [nepublikovaná bakalářská práce].
LAMPRECHT, A. ‒ ŠLOSAR, D. ‒ BAUER, J.: Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
MALÝ, K.: České právo v minulosti. Praha: Nuga, 1995.
MARADA, M. Smolná kniha města Lipníka. Přerov: Státní okresní archiv, 1994.
MILLER, J. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.
OBERPFALCER, F.: Jazyk knih černých, jinak smolných. Praha: Česká akademie věd a umění, 1935.
OBERPFALCER, F.: Vyznání na mučidlech. Texty ze starých knih černých, jinak smolných. Praha: Fr. Borový, 1937.
PORÁK, J.: Humanistická čeština: hláskosloví a pravopis. Praha: Univerzita Karlova, 1983.
ŠIMEČKOVÁ, M.: Hláskosloví v češtině 16.‒18. století. Brno: FF MU, 2016 [nepublikovan8 disertace].
ŠIMEK, T. FRANCEK, J.: Hrdelní soudnictví českých zemí: soupis pramenů a literatury. Zámrsk: Státní oblastní archív Zámrsk, 1995.
ŠTARHA, I. VERBÍK, A.: Smolná kniha velkobítešská: 1556‒1636. Brno: Blok, 1973.
ŠTARHA, I. et al.: Letovická kniha naučení (1581‒1637). Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 1973, s. 81120, 1974, s. 353, 197475, s. 946.
ŠTARHA, I.: K vývoji hrdelního soudnictví na jižní Moravě. In: FRANCEK, J. (ed.): Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.18. století. Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21—22. 9. 1995. Pardubice: Východočeské muzeum, 1996, s. 2940.
ŠTARHA, I.: Smolná kniha Nového Města na Moravě. Západní Morava 11, 2007, s. 107131.
TIMOFEEV, D.: Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století. Praha: FF UK, 2018 [nepublikovaná disertace].
VAN DÜLMEN, R.: Bezectní lidé: O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha: Dokořán, 2003.
VAN DÜLMEN, R.: Divadlo hrůzy: soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha: Rybka Publischers, 2001.
VERBÍK, A. Krevní kniha městečka Bojkovic. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971.
VERBÍK, A. Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Brno: Blok, 1976.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK