Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
Název práce v češtině: Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Further education of pedagogical staff for the education of two-year-olds in kindergarten
Klíčová slova: další vzdělávání, učitel, legislativa, dvouleté děti
Klíčová slova anglicky: Further education, teacher, legislation, Two-year-olds
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Salivarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 27.11.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 13:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit potřebnost dalšího vzdělávání učitelek v oblasti vzdělávání dvouletých dětí v MŠ, analyzovat možnosti akreditovaných seminářů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a získat doporučení pro ředitelky mateřských škol k využívání akreditovaných seminářů a pro organizátory seminářů doplnění náplně výukového obsahu seminářů pro vzdělávání dvouletých dětí.

Osnova:
1.Úvod
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.1 Základní pojmy
2.2 Legislativní rámec dalšího vzdělávání
2.3 Podmínky pro DVPP
2.4 Fáze rozvoje DVPP
2.5 Metody DVPP
2.6 Základní principy DVPP
3. Vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
3.1 Legislativní rámec
3.2 Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole
3.3 Personální podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
3.4 Kvalifikační předpoklady učitelů mateřských škol
4. Organizátoři DVPP
5. Šablony k využívání akreditovaných kurzů pro DVPP
6. Výzkumné šetření
Seznam odborné literatury
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
SCHMIED, Zdeněk. Zákoník práce ..: se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Olomouc: ANAG, 2006-. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-987-8.
TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-656-3.
KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3.
SPLAVCOVÁ, Hana a Jana KROPÁČKOVÁ. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1042-9.
Předběžná náplň práce
Výchova a vzdělávání dvouletých dětí v prostorách mateřských škol je nová problematika, která vyvolává v české společnosti mnoho otázek a rozporuplných názorů. Rodiče o umístění dvouletých dětí v mateřských školách mají zájem, ale pedagogičtí pracovníci nemají dostatečné vzdělání a často vytvořené materiální, hygienické, bezpečnostní a psychosociální podmínky pro práci s dětmi této věkové kategorie. Cílem práce je popsat, zjistit a analyzovat současné možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole v kraji Hlavní město Praha.
Teoretická část objasňuje základní pojmy, metody a legislativní souvislosti týkající se rozvoje a vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří se výchovou a vzděláváním dvouletých dětí zabývají. Konkrétně se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti práce s dvouletými dětmi v prostředí mateřské školy. Dále jsou uvedena pracoviště, která nabízejí další vzdělávání pedagogických pracovníků ve sledované oblasti a popsány jejich konkrétní vzdělávací nabídky.
Empirická část bakalářské práce je realizována kvalitativním šetřením. Strukturovanými rozhovory s ředitelkami a učitelkami mateřských škol v kraji Hlavní město Praha, jsou zjišťovány vzdělávací potřeby mateřských škol sledující specifika práce s dvouletými dětmi v prostředí mateřských škol, možnosti, které školy využívají a co jim v nabídce tohoto vzdělávání chybí. Pomocí analýzy těchto zjištění a komparace s nabídkami vzdělávacích institucí pak vyhodnotit, zda je nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto ohledu dostačující či zda je pro potřeby mateřských škol nedostatečná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Education and training of two-year-olds in nursery schools is a new issue that raises many questions and contradictory opinions in Czech society. Parents are interested in placing two-year-olds in kindergartens, but teachers do not have sufficient education and often created material, hygienic, safety and psychosocial conditions to work with children of this age group. The aim of this work is to describe, analyze and analyze current possibilities of further education of pedagogical staff in the field of education of two-year-old children in kindergarten in the City of Prague.
The theoretical part explains the basic concepts, methods and legislative context related to the development and education of pedagogical staff who deal with the education and training of two-year-old children. Specifically, it focuses on further education of pedagogical staff of kindergartens in the field of work with two-year-olds in kindergarten. Further, there are workplaces that offer further education of pedagogical staff in the monitored area and describe their specific educational offers.
The empirical part of the thesis is realized by qualitative investigation. Structured interviews with headmasters and kindergarten teachers in the City of Prague are used to identify the kindergartens' educational needs monitoring the specifics of working with two-year-olds in kindergartens, the opportunities that schools use and what they lack in the offer of this kind of education. By analyzing these findings and comparing them with the offers of educational institutions, to evaluate whether the offer of further education of pedagogical staff is sufficient in this respect or whether it is insufficient for the needs of kindergartens.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK