Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodina a mateřská škola v procesu inkluze
Název práce v češtině: Rodina a mateřská škola v procesu inkluze
Název v anglickém jazyce: Family and school in the process of inclusion
Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, integrace, rodina, dítě se zdravotním postižením a znevýhodněním, předškolní věk, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, mateřská škola, spolupráce, podpůrná opatření.
Klíčová slova anglicky: Inclusive education, integration, family, child with disability and disadvantage, preschool age, child with special educational needs, kindergarten, cooperation, support measures.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2019
Datum zadání: 01.03.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Hana Splavcová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stanovení cíle – výzkumné otázky.
2. Studium odborné literatury, shromažďování zdrojů.
3. Teoretická část – inkluze, principy inkluzivního vzdělávání, mateřská škola a specifika předškolního vzdělávání, dítě se SVP v mateřské škole, rodina a její význam pro vývoj dítěte, rodina jako partner mateřské školy, formy spolupráce.
4. Praktická část – rozhovory s rodiči dětí se SVP, které jsou integrovány v běžné třídě, shromáždění výpovědí pedagogických pracovníků, kteří mají zkušenosti se začleňováním dětí se SVP, analýza rozhovorů, hlubší pochopení jevů, vztahů a souvislostí, které inkluzi v mateřské škole provázejí, sledování úspěšnosti začlenění dětí se SVP a faktorů, které úspěšnost podporují.
5. Závěr, zodpovězení výzkumných otázek, zhodnocení výsledků a osobního přínosu práce.

Seznam odborné literatury
DOKOUPILOVÁ, Ivana, Adéla HANÁKOVÁ, Miloň POTMĚŠIL, Jana SOLDANOVÁ, Nikola
FITZNEROVÁ, Ivana. Máme dítě s handicapem. Praha: Portál, 2010. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-663-6.
HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Praha: Grada Publishing, 2010. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
MAZÁNKOVÁ, Martina. Inkluze v mateřské škole: děti s PAS, ADHD a handicapem. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1365-9.
OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením: Early support and intervention for children with disabilities. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.
SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-566-0.
ŠTĚPNIČKOVÁ a Eva URBANOVSKÁ. Rodina a dítě se zdravotním postižením. Brno: Paido, 2017. ISBN 978-80-7315-262-8.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN isbn80-7178-308-0.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat problematice vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a inkluzi jako současnému modelu vzdělávání, který je otevřený všem jedincům bez rozdílu. Práce se zaměří na spolupráci mateřské školy s rodinami dětí jako klíčovému faktoru úspěšného začlenění dítěte do mateřské školy. Teoretická část představí principy inkluze v kontextu předškolního vzdělávání a osvětlí význam rodinného prostředí pro optimální vývoj dítěte. Cílem výzkumné části bude zachycení jevů, které současný stav na cestě k inkluzi provázejí. Klíčové bude pochopení, jak rodiče sami začlenění dítěte se SVP vnímají včetně překážek, se kterými se musí potýkat. Informace by měly poskytnout pozitivní impulz pro kvalitnější spolupráci mateřské školy s rodinami dětí se SVP.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will be given to the issue of the education of children with special educational needs in kindergarten and inclusion as the current model of education that is open to all individuals without distinction. Work will focus on the cooperation of the nursery school with families of children as a key factor for the successful integration of the child into the nursery. The theoretical part will introduce the principles of inclusion, in the context of early childhood education and illuminate the importance of the family environment for optimal child development. The aim of the research part will capture the phenomena that the current state on the road to inclusion. The key will be to understand how the parents themselves perceive the incorporation with Sen including obstacles with which to contend. The information should provide positive momentum for better cooperation with the families of kindergarten children with SEN.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK