Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počátky bluegrassu v Československu v 60. a 70. letech 20. století ve vzpomínkách hudebníků a fenomén imaginární Ameriky z hudebně-antropologické perspektivy
Název práce v češtině: Počátky bluegrassu v Československu v 60. a 70. letech 20. století ve vzpomínkách hudebníků a fenomén imaginární Ameriky z hudebně-antropologické perspektivy
Název v anglickém jazyce: The beginnings of bluegrass in Czechoslovakia in the 1960s and 1970s in the memories of musicians and the phenomenon of imaginary America from a musical-anthropological perspective
Klíčová slova: totalita; bluegrass; hudební antropologie; Československo; imaginární Amerika;
Klíčová slova anglicky: totalitarianism; bluegrass; musical anthropology; Czechoslovakia; imaginary America;
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2019
Datum zadání: 01.03.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Rockwell, J. (2012). What is bluegrass anyway? Category formation, debate and the framing of musical genre. Popular Music, 31(3), 363-381. doi:10.1017/S0261143012000293
Smith, L. Mayne. "An Introduction to Bluegrass." The Journal of American Folklore 78, no. 309 (1965): 245-56. doi:10.2307/538358
Rosenberg, Neil V., Bluegrass: A History. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, c. 1985.
Bidgood, Lee, Czech Bluegrass: Notes from the Heart of Europe, University of Illinois Press; First edition edition (September 11, 2017), ISBN: 0252083008
POHUNEK, Jan, Jan POHUNEK a Jan POHUNEK. Století trampingu. Praha: Národní muzeum, 2018. ISBN 978-80-7036-563-2.
Čermák, Marko, Poslední romantik. - Vyd. 1. - Praha : Vávra, 2014, ISBN 978-80-87875-05-6.
VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. přepracované a doplněné vydání. V Praze: Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je založena na vzpomínkách hudebníků, kteří zakládali první bluegrassové hudební skupiny v tehdejším Československu. Popisuje, jak se tito hudebníci poprvé setkali s bluegrassem a co je vedlo k rozhodnutí, že se tomuto specifickému žánru začali věnovat, a s jakými obtížemi se potýkali, když se v tehdejším totalitním a izolovaném Československu snažili získat informace o tomto americkém hudebním stylu, nahrávky a hudební nástroje. Narátoři také popisovali specifika koexistence tohoto hudebního žánru s totalitním režimem. Vyprávění přímých účastníků byla zachycena v nahrávkách rozhovorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is based on the memories of the musicians who founded the first bluegrass music groups in the then Czechoslovakia. It describes how these musicians first met bluegrass music and what led them to decide to devote themselves to this specific genre, and what difficulties they faced when trying to get information on this American musical style, recordings and musical instruments in the then totalitarian and isolated Czechoslovakia. Narrators also described the specifics of coexistence of this musical genre with the totalitarian regime. The narratives of the direct participants was captured in the recordings of the interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK