Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ethics and Religion in George Orwell’s A Clergyman’s Daughter
Název práce v češtině: Etika a náboženství v Orwelově románu Farářova dcera
Název v anglickém jazyce: Ethics and Religion in George Orwell’s A Clergyman’s Daughter
Klíčová slova: Britská literatura|Bildungsroman|George Orwell|křesťanství|etika
Klíčová slova anglicky: British Literature|Bildungsroman|George Orwell|Christianity|ethics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2019
Datum zadání: 28.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
This thesis explores George Orwell’s relationship to and critique of religion in his early novel A Clergyman’s Daughter (1935). The main focus is the protagonist and her loss of faith and an explanation of the image of an ideal Christian she represents contrasted with the clergymen and other characters found in the story. Dorothy Hare is a decent young woman both before and after her loss of faith, meaning she does not need an external incentive for her behaviour. Orwell made a point of criticising the ecclesiastical system based upon contradictory instructions of the Bible and the lack of true Christian belief and kindness among the priests. The thesis first introduces the writer’s early experience with religion at schools he attended and describes the effect the institutions had on Orwell in later life, followed by the analysis of the novel A Clergyman’s Daughter. Each chapter of the novel is analysed separately, as each of the five chapters represents a different formative experience for the protagonist. The first chapter shows Dorothy’s everyday hardships, as she is subject to the demands of her father, the Rector of an Anglican parish, as well as the requests of the other clergymen and the parishioners she visits every day, and shows Orwell’s general criticism of the Church and its ritualistic formality. In the second chapter, Dorothy undergoes a reset of character, temporarily losing her memory, faith and even her innate moral code that is otherwise ever-present throughout the novel as a control mechanism of the protagonist’s behaviour, devoid of the endless punishments the protagonist set for herself in order to be a good Christian in accordance with the Church doctrine. The third chapter experiments with the dramatic form, imitating Ulysses by James Joyce, whom Orwell greatly admired. The two chapters offer insight into a social environment devoid of the rigid moral code of the Church yet much more willing to help others in the same predicament. The fourth chapter further criticizes not only religion but the English private school system built upon money-making rather than education, in a greatly exaggerated school principal figure and the clash of the protagonist’s heartfelt desire to help others with oppression from parents who only wish their children to be taught practical subjects, or in other words, subjects that yield quick results that are easily visible. The fifth chapter concludes the journey of Dorothy Hare in an attempt at answering the fundamental question of the importance of faith and the consequences of its loss. Orwell used his own experience of working in a hop-picking community, and his time spent among the homeless in London as well as his teaching experience in an all-boys school in the novel.


Tato bakalářská práce se zabývá vztahem George Orwella k náboženství v jeho raném románu Farářova dcera (1935). Hlavním předmětem zkoumání této práce je hlavní postava, její ztráta víry a zkoumání obrazu ideální křesťanky, kterou představuje, v kontrastu s duchovními a dalšími postavami příběhu. Dorothy Hare je slušnou mladou dívkou před i po ztrátě víry, nepotřebuje tedy vnější podnět pro své chování. Orwell kritizuje církevní systém založený na protichůdných tvrzeních v Bibli a nedostatek pravé křesťanské víry kněží. Nejprve jsou popsány autorovy rané zkušenosti s náboženstvím, které získal na školách, které navštěvoval a vliv, jenž na něj tyto instituce měly v pozdějším životě, následované analýzou románu Farářova dcera. Jednotlivé kapitoly jsou rozebrány samostatně, neboť každá z nich popisuje oddělenou zkušenost, která hlavní hrdinku utváří. První kapitola ukazuje každodenní útrapy Dorothy, mezi něž patří náročné požadavky jejího otce, faráře Anglikánské farnosti, žádosti jednotlivých duchovních a denní návštěvy věřících. Orwell zde kritizuje církev jako celek a její rituální formálnost. V druhé kapitole Dorothy dočasně ztrácí vzpomínky, víru i své vlastní morální zásady. Ty jsou jasně zřetelné v ostatních částech příběhu jakožto kontrolní mechanismus chování hlavní hrdinky postrádající bolest z nekonečných trestů, které si sama určila, aby byla dobrou křesťankou podle církevního učení. Třetí kapitola představuje experiment s dramatickou formou v imitaci Ullyses od Jamese Joyce, kterého Orwell velmi obdivoval. Tyto dvě kapitoly nabízejí vhled do prostředí postrádajícího přísný morální kodex církve, ale o mnoho větší ochotu pomáhat jeden druhému v nouzi. Čtvrtá kapitola je kritikou nejenom náboženství, ale také systému anglických soukromých škol určených k vydělávání peněz spíše než vzdělávání. Tato kritika je vidět především v přehnané postavě ředitelky školy a střetu touhy hlavní hrdinky pomáhat druhým a útlakem ze strany rodičů studentů školy, kteří si přejí, aby jejich potomci byli vzděláváni v praktických dovednostech, nebo jinými slovy, aby se jejich ratolesti vzdělávaly především v oblastech, které nabízejí okamžitý výsledek s možností kontroly. Pátá kapitola pak zakončuje cestu Dorothy Hare pokusem o zodpovězení základní otázky významu víry a následcích její ztráty. Orwell při psaní této knihy hodně čerpal ze svých vlastních zkušeností z chmelové brigády, času stráveného v komunitě bezdomovců v Londýně a ze své krátké učitelské kariéry na chlapecké škole.
Seznam odborné literatury
Primary Sources
Orwell, George. A Clergyman’s Daughter. Harmondsworth: Penguin Books, 1967. Print.


Secondary Sources
Ayers, Gwendolyne M. England’s First State Hospitals and the Metropolitan Asylums Board 1867-1930. London: Welcome Institute of the History Medicine, 1971. 12 Aug 2020. Print.
Bashevkin, David. “Jonah and the Varieties of Religious Motivation.” Thelehrhaus.com. The Lehrhaus. 9 Oct 2016 <https://thelehrhaus.com/scholarship/jonah-and-the-varieties-of-religious-motivation/> 12 Aug 2020. Web.
Biblegateway.com, Bible Gateway <https://www.biblegateway.com/> 12 Aug 2020. Web.
Bowker, Gordon. Inside George Orwell. New York: Palgrave Macmillan, 2003. Print.
Brennan, Michael G. George Orwell and Religion. London: Bloomsbury Academic, 2017. Print.
Brunsdale, Mitzi M. Student Companion to George Orwell. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2000. Print.
Buddicom, Jacintha Laura May. Eric and Us. London: Leslie Frewin Publishers Limited,1974. Print.
Collinsdictionary.com. Collins Dictionary <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/> 12 Aug 2020. Web.
Cuddon, J.A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. 5th ed. Revised by M. A. R. Habib. Associate Eds. M. Birchwood et al. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Print.
“Guidelines for the Professional Conduct of the Clergy.” Churchofengland.org. The Church of England <https://www.churchofengland.org/more/policy-and-thinking/guidelines-professional-conduct-clergy/guidelines-professional-conduct> 12 Aug 2020. Web.
Hiller, Larry. “When should I not take the sacrament?” Churchofjesuschrist.org. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints <https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1983/09/q-and-a-questions-and-answers/when-should-i-not-take-the-sacrament?lang=eng> 12 Aug 2020. Web.
Hitchens, Christopher. “Joyce in Bloom.” Vanityfair.com. Vanity Fair. 1 Apr 2011 <https://www.vanityfair.com/culture/2004/06/hitchens-200406> 12 Aug 2020.
Hobson, Suzanne. “Modernism.” Oxfordbibliographies.com. Oxford Bibliographies. 15 Jun 2017 <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846719/obo-9780199846719-0042.xml> 12 Aug 2020. Web.
Hollis, Christopher. A Study of George Orwell: The Man and His Works. Foreword by John Rodden, PhD. Delaware: Racehorse Publishing, 2017. Kindle Edition.
Kancilia, Carrie. “Ageing Anxieties in George Orwell’s ‘The Clergyman’s Daughter.’” Modernistreviewcouk.wordpress.com. The Modernist Review. 3rd Jul 2020 <https://modernistreviewcouk.wordpress.com/2020/07/03/ageing-anxieties-in-george-orwells-the-clergymans-daughter/#more-2165> 12 Aug 2020. Web.
Kelly, April. “Early Christianity's Concept of Sexuality.” Cbeinternational.org. Priscilla Papers: The Academic Journal of CBE International. 27 Jan 2019 <https://www.cbeinternational.org/resource/article/priscilla-papers-academic-journal/early-christianitys-concept-sexuality> 12 Aug 2020. Web.
Maes-Jelinek, Hena. “Criticism of Society in the English Novel Between the Wars: George Orwell.” OpenEdition Books. Presses universitaires de Liège, 1970. <https://books.openedition.org/pulg/883> 337-402. 12 Aug 2020. Web.
Orwell, George. “Looking Back on the Spanish War.” New Road, June 1943. <https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/looking-back-on-the-spanish-war/> 10 Aug 2020. Web.
Orwell, George. “Such, Such Were the Joys.” New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1953. 29 Dec 2019. <https://www.orwell.ru/library/essays/joys/english/e_joys> 10 Aug 2020. Web.
Penguin.co.uk. Penguin Books Ltd. <https://www.penguin.co.uk/books/104/1042940/a-clergyman-s-daughter/9781787301214.html> 12 Aug 2020. Web.
Reese, William L. “Pantheism.” Britannica.com. Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/pantheism> 12 Aug 2020. Web.
Rodden, John. “Orwell on Religion: The Catholic and Jewish Questions.” College Literature 11.1 (1984): 44-58. JSTOR <https://www.jstor.org/stable/25111578> 12 Aug 2020. Web.
Rubenstein, William D. “The Evolution of the British Aristocracy in the Twentieth Century: Peerage Creations and the ‘Establishment.’” <https://books.openedition.org/editionsmsh/10025> 245-257. 12 Aug 2020. Web.
Shelden, Michael. Orwell: The Authorized Biography. 1st ed. New York: HarperCollins Publishers, 1991. Print.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK