Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky
Název práce v češtině: Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky
Název v anglickém jazyce: Interactive GeoGebra applets for Collection of Solved Problems in Physics
Klíčová slova: fyzika|řešené úlohy|GeoGebra|aplet|elektřina a magnetismus
Klíčová slova anglicky: physics|solved problems|GeoGebra|applets|electricity and magnetism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2019
Datum zadání: 28.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Provést analýzu stávajícího obsahu kapitoly Elektřina a magnetismus v Sbírce řešených úloh.
2. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury vhodné úlohy, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z této oblasti a vhodně doplní úlohy již vytvořené.
3. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořená sbírka příkladů mohla být využívána pro samostudium a čtenáře vedla k aktivnímu přemýšlení nad předkládanými problémy.
4. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické formě, která umožní okamžitou publikaci v rámci Elektronické sbírky úloh z fyziky na serveru KDF.
5. Vytipovat mezi stávajícími i nově vytvořenými úlohami takové, které by bylo vhodné doplnit interaktivním prvkem.
6. K vybraným úlohám vytvořit interktivní prvky v systému GeoGebra tak, aby názorně a fyzikálně správně přibližovaly příslušný fyzikální jev nebo část řešení dané úlohy.
7. Na základě zkušeností s vytvářením interaktivních prvků sepsat návod pro ostatní autory úloh a vytvořit knihovnu dílčích konstrukcí, která ulehčí tvorbu podobných prvků v budoucnosti.
8. Pro vybrané téma sestavit konkrétní úlohy obsahující interaktivní prvky do posloupnosti tak, jak by mohly být využity při výuce.
9. Ověřit použitelnost posloupnost úloh ve výuce na VŠ, dle možností i na SŠ. Získat zpětnou vazbu od žáků i vyučujících a na jejím základě úlohy a jejich interaktivní prvky případně upravit.
Seznam odborné literatury
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře)
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů
Dokumentace GeoGebry na oficiální webu výrobce https://www.geogebra.org/
a další materiály dle pokynů vedoucí práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK