Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Supevize v dětském domově
Název práce v češtině: Supevize v dětském domově
Název v anglickém jazyce: Supervision in Children’s home
Klíčová slova: supervize, dětský domov
Klíčová slova anglicky: Supervision, Children’s home
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2019
Datum zadání: 26.02.2019
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Anna Mašková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou supervizí v dětských domovech. Cílem práce je zmapovat
poskytování supervizních služeb pedagogickým pracovníkům dětských domovů. Teoretická část práce
vymezuje pojem supervize, její formy, využití a funkce. V dalších kapitolách se konkrétněji zaměřuje na
supervize v ústavní péči. Empirická část diplomové práce se bude zabývat tím, jak pedagogičtí
pracovníci dětských domovů poskytovaná supervizní setkání vnímají, zda jsou pro ně v jejich kariérním
životě přínosem a supervize plní svou funkci. Praktická část bude zároveň mapovat zkušenosti
supervidujících s prostředím dětského domova a jejich pracovníky. Výzkumná část bude realizována
formou polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli dětských domovů, jejich řediteli a také
supervizory, kteří v prostředí dětského domova figurují.
Seznam odborné literatury
Bärtlová, E. (2007). Supervize v sociální práci. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Broža, J. (2009). Supervize v adiktologické praxi. Praha: Triton
Dvořáčková, D. (2009b, č. 6). Supervize jako prevence syndromu vyhoření. Sociální péče.
Hawkins, P., Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích.Praha: Portál.

Hendl, Jan. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.
Hughes, J. M. (2010). Supervision in Social Work: A Critical analysis in Critical Social Thinking:
Policy and Practice, Vol. 2
Morrison, T. (2003). Staff Supervision in Social Care. Ashford Press: Southhampton.
Šalé, F. (2002). Úvod do supervize. Tišnov, sdružení SCAN.
Šik, V. (2013). Supervize jako forma prevence syndromu vyhoření v procesu vzdělávání. Metodický
portál: Články [online].
Švaříček, R. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou supervizí v dětských domovech. Cílem práce je zmapovat
poskytování supervizních služeb pedagogickým pracovníkům dětských domovů. Teoretická část práce
vymezuje pojem supervize, její formy, využití a funkce. V dalších kapitolách se konkrétněji zaměřuje na
supervize v ústavní péči. Empirická část diplomové práce se bude zabývat tím, jak pedagogičtí
pracovníci dětských domovů poskytovaná supervizní setkání vnímají, zda jsou pro ně v jejich kariérním
životě přínosem a supervize plní svou funkci. Praktická část bude zároveň mapovat zkušenosti
supervidujících s prostředím dětského domova a jejich pracovníky. Výzkumná část bude realizována
formou polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli dětských domovů, jejich řediteli a také
supervizory, kteří v prostředí dětského domova figurují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis aims at the issue of supervision in children's homes. The goal is to map the provision
of supervision services to pedagogic staff of children's homes. A theoretical part of the thesis defines the
concept of supervision, its form, use and function. In the following chapters, more specifically, it focuses
on supervision in institutional care. The empirical part of the diploma thesis will address how
pedagogical staff of the children's homes perceives provided supervising meeting and whether there are
some benefits for their career life and the supervision is effective. The practical part will also explore
the experience of supervisors with the children's home environment and their staff. The research part
will be realized in the form of semi-structured interviews with children's home educators, their directors
and supervisors who work in the children's home environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK