Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nobilitace a nobilitační politika v habsburské monarchii za vlády Leopolda I.
Název práce v češtině: Nobilitace a nobilitační politika v habsburské monarchii za vlády Leopolda I.
Název v anglickém jazyce: Nobilitation Documents and Politics in the Habsburg Monarchy during the Reign of Leopold I
Klíčová slova: šlechta|nobilitace|česká šlechta|česká dvorská kancelář|Leopold I.|heraldika|erb
Klíčová slova anglicky: Nobility|Ennoblement|Czech Nobility|Bohemian Court Chancellery|Leopold I.|Heraldry|Coat of Arms
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2019
Datum zadání: 26.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka zmapuje ve své diplomové práci nobilitační písemnosti (včetně diplomatické analýzy) a nobilitační politiku v českých zemích za vlády Leopolda I. (1657–1705). Vyplní tak časovou mezeru mezi pracemi Ivany Austové (věnovala se období vlády Ferdinanda II. a Ferdinanda III.) a Jiřího Brňovjáka (zpracoval období 1705–1780). Pramenný materiál k tomuto období je sice nekompletní (v nobilitačních spisech jsou dochovány většinou jen koncepty a není dokumentován průběh celého nobilitačního řízení), ale vzhledem k poměrně dlouhé periodě bude snad možné vyvodit i na základě fragmentárních dokumentů příslušné závěry k důležité epoše, v níž se nově konstituovala a výrazně proměňovala šlechta v Čechách a na Moravě. Hlavní prameny dohledá autorka ve fondech NA ČR: základ poskytnou fondy ČDK a Archiv českých stavů, komplementární materiál pak salbuchy (originály ve Vídni, v NA opisy, v nich opisy konceptů nobilitací) a stavovské kvaterny desk zemských (opisy originálů, občas i včetně miniatur). Další jednotliviny se nepochybně najdou ve Staré manipulaci a ve sbírce pergamenových listin v ANM (sbírka B). K vyhodnocení materiálu mohou přispět genealogické sbírky (opět v NA a ANM). Na základě shromážděných pramenů se pak autorka pokusí zjistit sociální, případně též profesní strukturu žadatelů, jejich původ, působiště a místo na společenském žebříčku. V závěrečné kapitole by pak měly vyhodnoceny trendy v nobilitační politice a jejich případné změny za dlouhé Leopoldovy vlády (oceňování nešlechticů a za jaké zásluhy, politika vůči tradičním rodům, poměr starých a nových, resp. českých a „cizích“ rodů). Formou exkurzu může autorka ukázat průběh nobilitačního procesu na některých zajímavých příkladech.
Seznam odborné literatury
August von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer: ein Verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome, welche in den böhmischen Saalbüchern des Adelsarchives im k.k. Ministerium des Innern in Wien eingetragen sind, Prag 1900, 372 s. [dostupné elektronicky]
Karel Beránek, Univerzitní matrika jako pramen nobilitací, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, Praha: Národní knihovna v Praze, 13, 1996 [vyd. 1997], s. 62-71
Jiří Brňovják, České nobilitace podnikatelů v období vlády císaře Karla VI. (1712-1740). Nobilitace – stavovství – merkantilismus, in: Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století, Ostrava: Ostravská univerzita, 2008 s. 219-238
Zbyněk Žouželka, Nobilitace úředníků správních institucí českých zemí za zásluhy v hospodářské sféře v letech 1740-1780 (stručný nástin problému), in: Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století, Ostrava: Ostravská univerzita, 2008 s. 239-252
Zbyněk Žouželka, České nobilitace Marie Terezie v letech 1740-1762. (Na základě analýzy svazků Salbuchů číslo 174, 192, 204 a 209), Ostrava: Katedra historie FF OU, 2009, 43 s.
Jiří Brňovják a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, 234 s. (= Nobilitas in historia moderna 1)
Zbyněk Žouželka, Nobilitace Slezanů za loajalitu k Marii Terezii v období slezských válek, in: Šlechtic v Horním Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) / Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), Ostrava – Katowice: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011, s. 279-286
Ivana Austová, Nobilitační listiny: Možnosti a limity životopisného (genealogického) výzkumu na příkladu škrétovských privilegií, in: Karel Škréta (1610–1674): dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha: Národní galerie, 2013 s. 87-93
Jiří Brňovják, Šlechticem z moci úřední: udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780, Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 487 s. (= Nobilitas in historia moderna ; tomus VII)
Jiří Brňovják, "Aus böheimischer königlicher Macht und Vollkommenheit": Wandlungen der Adelstitulatur in den böhmischen Standeserhöhungen und bei der Aufnahme in die Stände in der Zeit der Herrschaft der Habsburgerdynastie. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 55, 2015, č. 1, s. 96-137
Ivana Austová, Býti šlechticem: šlechtické nobilitace v letech 1627-1657 v českých a rakouských dědičných zemích, České Budějovice 2016, 267 s.
Jiří Brňovják, In vim sanctionis pragmaticae: k interpretaci inkolátní pragmatiky z roku 1713 a nobilitací církevních hodnostářů v českých zemích v 18. století, Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy (vydává FF Ostravské univerzity) 7, 2016, č. 1, s. 1-22
Jiří Brňovják, Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie, in: "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií": reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. s. 43-67
Jan Županič, Brno a Praha. Nobilitace obránců české a moravské metropole v kontextu proměny městských elit druhé poloviny 17. století, Sborník archivních prací 66, 2016, č. 2, s. 259-325
Jiří Brňovják, "Adelsrecht" aneb možnosti nabývání šlechtictví v českých zemích v kontextu habsburské monarchie a Svaté říše Římské v 17.-19. století, in: Genealogické a heraldické informace (Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost) 22 (37), 2017 [vyd. 2018], s. 7-28
Jiří Brňovják, "Es ist nicht leichters, als diese Difficultät zu heben...": tereziánské správní reformy, centralizace monarchie a pojetí české státnosti na příkladu výkonu nobilitační agendy jako výseku majestátních práv české koruny, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7, 2017, č. 2, s. 29-44
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK