Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce marketingových obsahů na sociálních médiích generací Z
Název práce v češtině: Percepce marketingových obsahů na sociálních médiích generací Z
Název v anglickém jazyce: Generation Z´s perception of marketing content on social media
Klíčová slova: influencer marketing, generace Z, nativní reklama, regulace reklamy
Klíčová slova anglicky: influencer marketing, generation Z, native advertisement, regulation of advertisement
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2019
Datum zadání: 25.02.2019
Datum a čas obhajoby: 19.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2019
Oponenti: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AUTY, S. and LEWIS, C. (2004), Exploring children's choice: The reminder effect of product placement. Psychology & Marketing, 21: 697-713.

KIELBOWICZ, Richard;lawson. Unmasking Hidden Commercials in Broadcasting: Origins of the Sponsorship Identification Regulations, 1927-1963. Federal Communications Law Journal. 2003, 56(2), 329-376 [cit. 2019-01-17]. ISSN 01637606.

MUDGE, Amy ralph. Native Advertising, Influencers, and Endorsements: Where Is the Line between Integrated Content and Deceptively Formatted Advertising [article]. Antitrust. 2016, 31(3), 80-85 [cit. 2019-01-17]. ISSN 01627996.

VAN DEN BERGH, Joeri. Marketing to Generation Z. Research World [online]. 2018, (70), 18-23 [cit. 2019-01-17]. DOI: 10.1002/rwm3.20660. ISSN 23304448.

WU, Katrina. YouTube Marketing: Legality of Sponsorship and Endorsements in Advertising. Journal of Law, Business [online]. 2016, 22, 59-92 [cit. 2019-01-17]. ISSN 15357961.
Předběžná náplň práce
Výzkumy ukazují, že nejmladší generace Z tráví na chytrých zařízeních 10 hodin týdně. Obsahy na sociálních médiích jsou plné sponzorovaných příspěvků, jejich označení ale není konzistentní.
Jsou identifikovány dva hlavní problematické momenty reklamy, první, když reklama není označena nebo je označena neefektivně a druhý, kdy je obsah mířený na děti a mladistvé, ačkoliv je pro ně silně nevhodný.
V práci jsou poprvé uceleně představeny výzkumy z roku 2018 zabývající se problematikou skryté reklamy v českém prostředí, kvalitativní a kvantitavní. Poté je tvořena analýza přístupu různých vlivných subjektů v marketingovém průmyslu. Zjištění z analýzy ukazují vysokou nekonzistentnost regulace audiovizuálních obsahů v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research shows that the youngest generation spends on average 10 hours per day of display time. Contents on social media are full of sponsored posts, however, there are not always marked.
There were identified two main issues with advertisement on social media. First occurs when an advertisement is not marked or is not marked properly, the second occurs when the content is targeted to young audiences despite the fact that the content is highly inappropriate.
Two researches of advertising on social media in Czech landscape from 2018 are introduced, qualitative and quantitative. After an analysis has been conducted regarding different approaches of stakeholders in the marketing industry, the findings suggest that regulations of audiovisual content in Czech Republic are highly inconsistent.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK