Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Available and responsible as modifiers
Název práce v češtině: Atributivní užití adjektiv available a responsible
Název v anglickém jazyce: Available and responsible as modifiers
Klíčová slova: adjektivum|adjektivní fráze|premodifikace|postmodifikace|komplementace|atributivní funkce|predikační funkce|postpozitivní funkce|holé adjektivum|komplementované adjektivum
Klíčová slova anglicky: adjective|adjective phrase|premodification|postmodification|complementation|attributive function|predicative function|postpositive function|bare adjective|complemented adjective
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2019
Datum zadání: 22.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.02.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na komplexní kvantitativní a kvalitativní popis užití adjektiva available jako prototypického adjektiva, které se bez komplementace vyskytuje v pre i postnominální pozici. Cílem práce je popis adjektiva v pozicích pre a postmodifikátoru (pre i postnominální), zejména s ohledem na složitost pre a postmodifikace N a komplementace ADJ, případnou možnost záměny obou pozic, lexikální obsazení řídících substantiv, atd.
V teoretické části budou stručně charakterizovány obě pozice, vztah postpozice a prepozice, atributivní vs. predikativní chápání postnominálního modifikátoru.
Praktická část nejprve zpracuje vzorek sta příkladů pre a postnominálního užití adjektiva available. Pozornost bude věnována doplnění adjektiva v postpozici (škála PP, apod.) a případům např. with-konstrukcí (with funds available), there-konstrukcí apod. V následném kroku budou budou pro srovnání přidána a analyzována další adjektiva, která se nekomplementovaná vyskytují v obou pozicích (např. necessary, applicable, apparent).
Materiálem bude vzorek získaný z psaného komponentu BNC.
Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Alexiadou, A. (2014). ‘The syntax of adjectives’, in Carnie, A., D. Siddiqi and Y. Sato (eds) The Routledge Handbook of Syntax, 89–107.

Blöhdorn Lars M. (2009) Postmodifying Attributive Adjectives in English: An Integrated Corpus-Based Approach. Peter Lang GmbH.

Bolinger, D. (1967). ‘Adjectives in English: attribution and predication’, Lingua 18: 1–34.

Bolinger, Dwight L. (1952) ‘Linear modification’. Publications of the Modern Language Association of America 67, 1117–1144.

Huddleston, R. & G. Pullum (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Larson, R.K. & F. Marusič (2004). Indefinite pronoun structures with APs. Linguistic Inquiry 35: 268–287. Larson 1998.

Matthews, P. H. (2014). The positions of adjectives in English. Oxford: Oxford University Press.

Mervová, L. (2016). Uncomplemented postnominal adjectives. Diploma theses. Charles University, Faculty of Arts.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. A. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language.

Sláma, J. (2018) The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns. Diploma theses. Charles University, Faculty of Arts.

Šaldová, P. (2005) “Presupposition in Postmodifying Participles: the Assumptions Made”, in Jan Čermák a kol. Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, Praha: Karlova Univerzita v Praze, 231-245.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK