Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Název práce v češtině: Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Název v anglickém jazyce: Czech-Russian Relations in the works of A. V. Florovsky
Klíčová slova: ruská emigrace|dějiny vědy|česko-ruské vztahy|A. V. Florovskij
Klíčová slova anglicky: ruská emigrace|history of science|Czech-Russian relations|A. V. Florovskij
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2019
Datum zadání: 19.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2019
Datum a čas obhajoby: 22.01.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Dana Hašková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce prohlubuje téma, kterým se autorka zabývala ve své bakalářské práci, a zaměřuje jej na přínos ruského historika A. V. Florovského v oblasti zkoumání česko-ruských vztahů. Představí hlavní díla věnovaná této problematice a provede jejich komparativní analýzu. Dále se zaměří na činnost A. V. Florovského na Univerzitě Karlově a v dalších institucích v Praze. Při práci budou využity především archivní materiály, dále díla vydaná Florovským a sekundární literatura k tomuto tématu.
Seznam odborné literatury
Archiv Ruské akademie věd v Moskvě
Osobní pozůstalost A.V. Florovského ve Slovanské knihovně v Praze
ФЛОРОВСКИЙ, А. В.: Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений (X-XVIII вв.) / Praha 1935-1947.
FLOROVSKIJ, A. V.: Jan Hus v ruském pojetí: (Stránka z dějin česko-ruských styků). Praha 1935.
FLOROVSKIJ, A. V.: Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha 1941.
АКСЕНОВА, Е. П.: А. В. Флоровский о положении и традициях славяноведения в среде русской эмиграции. Moskva 2011.
SAVICKÝ, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914-1938. Praha 1999.
Slavjanskij almanach 2014. Vyp. 1-2. Moskva 2014.
ŠAUR, Josef. K česko-ruské vztahové problematice (Florovského pojetí česko-ruských kulturních vztahů v 10.-18. stoeltí). In Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí, 2005. s. 247-253. ISBN 80-86245-15-X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK