Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československý filmový plakát v kontextu nové vlny
Název práce v češtině: Československý filmový plakát v kontextu nové vlny
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak Film Poster in the Context of New Wave
Klíčová slova: Nová vlna|československý film|filmový plakát|československé užité umění|československý plakát|československá užitá grafika
Klíčová slova anglicky: New wave|Czechoslovak film|film poster|Czechoslovak Applied Arts|Czechoslovak poster|Czechoslovak Commercial Art
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Kateřina Pencová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2019
Datum zadání: 15.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce s titulem Československý filmový plakát v kontextu nové vlny nahlíží na téma československého autorského plakátu šedesátých let 20. století v souvislosti s československou novou vlnou. Sledovaná doba zažívala společenské uvolňování, které podnítilo dynamický rozvoj na poli volného i užitého umění. Řada špičkových výtvarníků tak po vzniku výtvarné komise, která spadala do propagačního a tiskového oddělení Ústřední půjčovny filmů, dostala jedinečnou příležitost podílet se na formální i obsahové obrodě filmového plakátu, který se díky tomu stal důležitým propagačním prostředkem a nositelem tendencí moderního výtvarného výrazu. Práce je rozdělena na tři části: první kapitola se věnuje filmu šedesátých let se specifickým zřetelem ke generaci mladých filmařů, které dnes pokládáme za zakladatele nové vlny. Druhá kapitola se zabývá československým plakátem šedesátých let a jeho zásadními estetickými proměnami oproti předešlé dekádě, a to na pozadí vlivných dobových společensko-kulturních souvislostí. Poslední kapitola, ve které je nejpatrněji promítnut cíl práce – vysledovat, jakým způsobem (a zda vůbec) se poetika filmového díla propsala do plakátové plochy –, na vzorku jedenácti příkladů konfrontuje konkrétní filmový materiál s plakátem ve snaze zpozorovat vzájemný vztah a dialog, který se mezi syntetickým uměleckým dílem a obrazovou plochou odehrával.
This bachelor thesis entitled Czechoslovak Film Poster in the Context of New Wave deals with the topic of Czechoslovak film posters of the 1960s in connection with the New Wave movement in the film industry in Czechoslovakia. It was a period of political liberalization which stimulated the emergence of quality art unaffected by the communist regime. Thanks to the establishment of the art commission, a number of prestigious artists were given a unique opportunity to create film posters funded by the state. The posters became not only an important way of film promotion but also an expression of modern art tendencies. The thesis consists of three main parts: the first chapter focuses on film of the 1960s with a particular regard to generation of young film makers considered today as the New Wave founders. The second chapter tries to compare main aesthetic changes of Czechoslovak film poster of the 1960s with the preceding decade in connection to influential social and cultural context. The last chapter reflects the main topic of the thesis – to trace how (and if at all) the poetics of the film was written into the poster itself. On eleven examples, this work compares a specific film language with a poster in an effort to observe the relationship and dialogue that takes place between the synthetic work of art and the artistic expression of the poster itself.
Seznam odborné literatury
SYLVESTROVÁ, Marta (ed.): Český filmový plakát 20. století, Brno, 2004
PERŮTKA, Marek: Český a slovenský filmový plakát 1959-1989, Olomouc, 2004
PLATOVSKÁ, Marie et al.: Dějiny českého výtvarného umění VI/1, Praha, 2007
KLIMEŠOVÁ, Marie: Jiří Balcar, Praha, 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK