Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace českého a německého systému dalšího vzdělávání
Název práce v češtině: Komparace českého a německého systému dalšího vzdělávání
Název v anglickém jazyce: A Comparison of Czech and German Systems of Further Education
Klíčová slova: další vzdělávání|systém dalšího vzdělávání|české další vzdělávání|německé další vzdělávání|institucionalizace dalšího vzdělávání|účast na dalším vzdělávání|legislativní rámec dalšího vzdělávání|poskytovatelé dalšího vzdělávání|finanční zdroje dalšího vzdělávání
Klíčová slova anglicky: further education|system of further education|Czech further education|German further education|institutionalization of further education|participation in further education|legislative framework of further education|further education providers|financial resources of further education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2019
Datum zadání: 14.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je komparovat český a německý systém dalšího vzdělávání v oblasti legislativy, poskytovatelů a finančního zabezpečení a na základě této komparace určit shodné a odlišné rysy obou systémů. Komparaci českého a německého systému dalšího vzdělávání se dosud žádná rozsáhlejší odborná práce nevěnovala. Oblast legislativy, poskytovatelů a finančního zabezpečení dalšího vzdělávání v České republice a v Německu bude analyzována na základě odborné literatury, právních dokumentů, dokumentů ministerstev, statistických údajů a výzkumných zpráv evropských i národních odborných institucí. Na analýzu naváže komparace těchto oblastí. Nezbytný kontext pro ni poskytne úvodní část práce věnovaná institucionalizaci dalšího vzdělávání a účasti dospělých na dalším vzdělávání v České republice a v Německu.

Předběžná struktura práce:

1 Institucionalizace dalšího vzdělávání a jeho vymezení
1.1 Další vzdělávání v České republice
1.2 Další vzdělávání v Německu
2 Účast na dalším vzdělávání
2.1 Účast na dalším vzdělávání v České republice
2.2 Účast na dalším vzdělávání v Německu
3 Legislativní rámec dalšího vzdělávání
3.1 Legislativní rámec dalšího vzdělávání v České republice
3.2 Legislativní rámec dalšího vzdělávání v Německu
3.3 Komparace českého a německého legislativního rámce dalšího vzdělávání
4 Poskytovatelé dalšího vzdělávání
4.1 Poskytovatelé dalšího vzdělávání v České republice
4.2 Poskytovatelé dalšího vzdělávání v Německu
4.3 Komparace oblasti poskytovatelů dalšího vzdělávání v České republice a v Německu
5 Rámec finančního zabezpečení dalšího vzdělávání
5.1 Rámec finančního zabezpečení dalšího vzdělávání v České republice
5.2 Rámec finančního zabezpečení dalšího vzdělávání v Německu
5.3 Komparace českého a německého rámce finančního zabezpečení dalšího vzdělávání
6 Systematizace specifických prvků vybraných systémů dalšího vzdělávání
Seznam odborné literatury
BILGER, Frauke, Friederike BEHRINGER, Harm KUPER, Josef SCHRADER, Hg. Weiterbildungsverhalten in Deutschland 2016. Ergebnisse des Adult Education Survey. AES-Trendbericht [online]. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2016 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.die-bonn.de/doks/2017-weiterbildungsforschung-01.pdf.

CEDEFOP. Vocational Education And Training In Europe. Czech Republic [online]. CEDEFOP, 2016 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_CR_CZ.pdf.

CEDEFOP. Vocational Education And Training In Europe. Germany [online]. CEDEFOP, 2016 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_DE.pdf.

ČR. Zákon č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) [online]. 05.05.2006 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179.

ČSÚ. Vzdělávání dospělých v České republice. Výstupy z šetření Adult Education Survey 2016 [online]. Praha: ČSÚ, 2018 [vid. 2018-05-26]. ISBN 978-80-250-2836-0. Dostupné z:https://www.czso.cz/documents/10180/76208655/23005318.pdf/9fe2d063-88e8-4205-b643-eac62bb481af?version=1.6.

FDV. Komparace systémů dalšího profesního vzdělávání v ČR a ve vybraných zemích EU [online]. Praha: Fond dalšího vzdělávání, 2015a [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: https://koopolis.cz/sekce/knihovna/464-komparace-systemu- dalsiho--profesniho -vzdelavani -v-cr -a-ve -vybranych -zemich –eu.

FDV. Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR [online]. Praha: Fond dalšího vzdělávání, 2015b [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: https://koopolis.cz/sekce/knihovna/457-vystupni-analyticka -zprava -o-systemu -dpv -v-cr.

FILLA, Wilhelm. Erwachsenenbildung in Europa. Ihre internationale Dimension. Einführung in die europäische Erwachsenenbildung am Beispiel ausgewählter Länder, Diskussionen und Projekte. Skriptum II: Deutschland [online]. Wien: Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) – Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle (PAF), 2009 [cit. 2018-04-21]. Dostupné z: http://files.adulteducation.at/voev_content/222-Erwachsenenbildung%20in%20Deutschland.pdf.

MATULČÍK, Július. Inštitucionalizácia vzdelávania dospelých / ďalšieho vzdelávania dospelých v Nemecku. In: MATULČÍK, Július, ed. Acta andragogica 4. Zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 177–193. ISBN 978-80-223-3541-6.

MŠMT. Dokumenty o dalším vzdělávání a celoživotním učení [online]. Praha: MŠMT, 03.09.2004 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/dokumenty-o-dalsim-vzdelavani-a-celozivotnim-uceni.

MŠMT. Průvodce dalším vzděláváním [online]. Praha: MŠMT, 2009 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/uploads/adult_education/Pruvodce_dalsim_vzdelavanim.doc.

MŠMT. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 [online]. Praha: 2014 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf.

REISCHMANN, Jost and Michal BRON jr., eds. Comparative Adult Education 2008: Experiences and Examples. Studies in Pedagogy, Andragogy and Gerontagogy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, Vol. 61. ISBN 978-3-631-58235-0.

SRN. Berufsbildungsgesetz (BBiG) [online]. Bundesministerium der Justiz und für Vebraucherschutz, 23.03.2005 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000.

SRN. Betriebsverfassungsgesetz [online]. Bundesministerium der Justiz und für Vebraucherschutz, 15.01.1972 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/BJNR000130972.html#BJNR000130972BJNG000102308.

SRN. Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) [online]. Bundesministerium der Justiz und für Vebraucherschutz, 26.08.1971 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/BJNR014090971.html#BJNR014090971BJNG000101310.

VHS. Deutscher Volkshochschul-Verband [online]. Bonn: VHS, 2017 [vid. 2019-01-02]. Dostupné z:https://www.dvv-vhs.de/en/the-association/the-german-adult-education-association/.

VYCHOVÁ, Helena. Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých [online]. Demografie. 2014, 56 (1), s. 37–46 [vid. 2019-01-02]. ISSN 0011-8265. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-12014-ek3izwteyc.

VYCHOVÁ, Helena. Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU [online]. Praha: VÚPSV, 2008 [vid. 2019-01-02]. ISBN 978-80-7416-017-2. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK