Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vhodná výživa pro optimální sportovní výkon ve sportovní gymnastice
Název práce v češtině: Vhodná výživa pro optimální sportovní výkon ve sportovní gymnastice
Název v anglickém jazyce: Suitable nutrition for optimal sport performance in artistic gymnastics
Klíčová slova: výživa; vrcholový sport; sportovní gymnastika; pitný režim
Klíčová slova anglicky: nutrition; competitive sport; artistic gymnastics; hydration habits
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2019
Datum zadání: 23.04.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu: Od pěti let se věnuji sportovní gymnastice, jsem v reprezentaci ČR a v přípravě na OH v Tokiu 2020, uvědomuji si, že výživa má velký vliv na sportovní výkon, a proto jsem se rozhodl psát bakalářskou práci na dané téma.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen: Problém výživy a jejího vlivu na sportovní výkon.
Seznam odborné literatury
BERNACIKOVA, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, et al. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8810-8.
ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, [2018]. ISBN 978-80-905685-5-6
VILIKUS, Zdeněk. Výživa sportovců a sportovní výkon. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3152-3.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude zabývat vhodnou výživou ve sportovní gymnastice pro optimální sportovní výkon. Bude zaměřena na specifika oblasti výživy ve sportovní gymnastice a na základě jednotlivých jídelníčků se pokusí zjistit individuální přístup k výživě od osmi reprezentantů České republiky ve sportovní gymnastice (čtyry ženy a čtyři muži). Navrhne jim výživová doporučení na základě aktuálních poznatků z oblasti sportovní výživy a také porovná odlišnosti mezi stravou mužů gymnastů a žen gymnastek.
Teoretická část se bude věnovat sportovní gymnastice, její historii, energetické náročnosti a také nejnovějším znalostem z oblasti výživy a sportovního jídelníčku. Nastavení správného dietního plánu je složitá a vysoce individuální záležitost, neexistuje žádný univerzální a pro každého člověka platný výživový styl.
Část praktická se zaměří na současné stravovací návyky českých reprezentantů ve sportovní gymnastice. Z jejich osobních dat a týdenního nutričního záznamu budou vyhodnoceny individuální výživové přednosti i nedostatky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this bachelor’s thesis will be appropriate nutrition for optimal performance in artistic gymnastics. It will focus on the issues of nutrition in artistic gymnastics, based on individual diet plans. It will identifies individual approaches to nutrition by eight members of the Czech national artistic gymnastics team (four women and four men). Makes nutritional recommendations based on most recent research findings. It will also examines the differences in the diets of male and female gymnasts.
The theoretical section will describes artistic gymnastics, its history, energy intensity and the latest findings in the field of nutrition and sports diet. Setting a proper diet plan is a complex matter that is highly individual, because there is no universal and valid nutritional style for every person.
The practical part will examines current dietary habits of members of the Czech national gymnastics team. Their personal data and weekly nutritional records will enable an evaluation of individual nutritional advantages and deficiencies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK